„YOUniversity – Flex Your Mind“

PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA

„YOUniversity – Flex your mind“

Svrha ovih pravila je osigurati jednakost za sve sudionike te jednake mogućnosti za osvajanje nagrade nakon ispunjavanja uvjeta navedenih u pravilima.

Stupanje na snagu: 09.06.2022.

Prije početka postupka prijave za sudjelovanje u predmetnom nagradnom natječaju (u nastavku „Natječaj“), molimo pročitajte ova Pravila nagradnog natječaja (u nastavku „Pravila“).

Organizator zadržava pravo promijeniti Pravila nagradnog natječaja, o čemu će svi Sudionici biti pravovremeno obaviješteni na službenoj stranici www.hr.youniversity.club

Članak 1. Organizator i Administrator

Organizator Natječaja pod nazivom „YOUniversity – Flex your mind“  je Samsung Electronics Austria GmbH, Podružnica Zagreb, Radnička cesta 37b, Zagreb, Republika Hrvatska, dalje u tekstu „Organizator“. Administrator Natječaja je tvrtka MPG d.o.o. (sjedište: Nova Ves 17, 10000 Zagreb, OIB:35677542029), dalje u tekstu “Administrator“.

Natječaj se priređuje u cilju promocije Samsung Galaxy pametnih telefona proizvođača Samsung Electronics.

Članak 2. Trajanje i lokacija

Natječaj započinje 09. lipnja 2022. godine i traje do 19. lipnja 2022. godine na web stranici www.hr.youniversity.club.

Pravila Natječaja bit će objavljena na web stranicama www.hr.youniversity.club i Samsung Hrvatska www.samsung.com/hr/

Objava 10 dobitnika od svih natjecatelja koji su sudjelovali i prijavili se putem web stranice www.hr.youniversity.club biti će dana 27. lipnja na web stranici YOUniversity Club  www.hr.youniversity.club putem objave imena i inicijala prezimena dobitnika. Dobitnici će zatim biti kontaktirani telefonski od strane Administratora natječaja radi preuzimanja ili slanja nagrada.

 

Sudjelovanjem u Natječaju sudionici prihvaćaju ova Pravila.

 Članak 3. Pravo sudjelovanja

Pravo sudjelovanja u Natječaju imaju sve fizičke osobe starije od 18 godina koje su građani Republike Hrvatske te redovni ili izvanredni studenti na javnim ili privatnim Sveučilištima ili Učilištima u Republici Hrvatskoj, a koji su registrirani na YOUniversity web stranicu www.hr.youniversity.club  te su sudjelovali na Masterclass predavanju koje će se održati 09.06.2022. u Cinestar Branimir Mingle Mall.

Svaki sudionik u Natječaju može sudjelovati jednom i može osvojiti samo jednu nagradu. U nagradnom Natječaju ne mogu sudjelovati zaposlenici Organizatora nagradnog natječaja Samsung Electronics Austria GmbH Podružnice Zagreb, Administratora MPG d.o.o. kao ni članovi njihove uže obitelji, te partneri i podugovaratelji partnera koji su u svezi s ovim Natječajem.

Članak 4. Način sudjelovanja

Za sudjelovanje u nagradnom natječaju sudionici trebaju:

 • Prijaviti se na YOUniversity web stranici hr.youniversity.club
 • Izraditi case study, rješavanje stvarnog poslovnog slučaja na temu „Role of social media in increasing Gen Z brand desire“ u kojem sudonici imaju priliku pokazati svoje znanje i ideje. Pri rješavanju slučaja, sudionici zadatak rade samostalno te se imaju priliku konzultirati s mentorom (zaposlenik Samsunga zadužen za marketinške aktivnosti) telefonski ili putem e-pošte samsung@mpg.hr .
 • Sudionici trebaju svoj završeni case study dostaviti putem e-pošte (s iste adrese e-pošte koju je Sudionik naveo u obrascu prilikom prijave u nagradni natječaj na web stranici hr.youniversity.club a adresu samsung@mpg.hr do 23:59 sati, 19. lipnja 2022. godine u obliku word dokumenta ili PPT prezentacije spremljene u PDF format, na hrvatskom ili engleskom jeziku, pri čemu dokument ne smije prelaziti veličinu od 10MB i 10 stranica. Rješenja koja stignu nakon definiranog roka neće biti uzeta u obzir.

Prijavom na Natječaj sudionici prihvaćaju ova Pravila te su suglasni da se, ako postanu dobitnici nagrade, inicijali imena i prezimena, kao i grad iz kojeg dolaze mogu javno objaviti, koristiti od strane Organizatora i Administratora.

U konkurenciju za osvajanje nagrade ulaze sve prijavljene osobe koje su zadovoljile uvjete ovih Pravila.

Članak 5. Odabir dobitnika

Odluku o dobitnicima nagrada donosi stručna komisija koju čine predstavnici Organizatora te Administratora nakon što odaberu najkvalitetnij case study. Stručna komisija ocjenjivati će primljene case studyje na temelju sljedećih kriterija: originalnost korištenja marketinških alata, kreativnost izrade prijedloga, inovativnost prijedloga te relevantnost za ciljnu skupinu (Generacija Z) na temelju postojećih analiza i istraživanja tržišta provedenih od strane tvrtke Samsung Electronics Adriatic.

Članak 6. Diskvalifikacija

Organizator zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati sudionike u sljedećim slučajevima:

 • Sudionike koji prekrše ova Pravila
 • Sudionike koji nisu ispunili sve korake kvalifikacija za Natječaj.

Organizator također ima pravo bez obrazloženja ukloniti sve sadržaje koji predstavljaju diskriminaciju, pogrdni sadržaj i vrijeđanje na rasnoj, vjerskoj ili bilo kojoj drugoj osnovi po vlastitoj prosudbi. Ukoliko sadržaj kreiran od strane Sudionika krši prava, patente ili zaštićene žigove trećih osoba Organizator ima pravo takve sadržaje ukloniti bez obrazloženja.

Organizator ne preuzima odgovornost za bilo koje posljedice koje su nastale kao rezultat zloupotrebe sadržaja od strane sudionika i zloupotrebe sustava pri funkcioniranju natjecanja na štetu sudionika ili treće osobe.

Organizator i izabrani Administrator nagradnog natječaja su ovlašteni na temelju diskrecijske procjene u bilo kojem trenutku i bez obrazloženja diskvalificirati bilo kojeg sudionika ako isti krši zakonske propise koji su na snazi u Republici Hrvatskoj ili svojim postupcima narušava ugled ili šteti interesima Organizatora. Sudionici nagradnog natječaja, prihvaćanjem pravila sudjelovanja, se u potpunosti  odriču bilo kakvih potraživanja od Organizatora na osnovi naknade bilo kakvog oblika troška ili štete koja bi mogla nastati prilikom ispunjenja zadatka/kriterija koji su propisani ovim pravilima.

Organizator u svakom trenutku zadržava pravo provjere, prema vlastitom nahođenju, ispunjava li neki sudionik uvjete sudjelovanja (uključujući njegovu dob i prebivalište).

Sudjelovanje je osobno. Identiteti stvoreni isključivo radi izmjene, krivotvorenja ili manipuliranja parametrima relevantnima za nagradni natječaj, kao i nepošteno sudjelovanje u bilo kojemu drugom obliku, zabranjeno je i neće se prihvatiti.

U slučaju da dobitnik:

 • ne odgovori na obavijest o osvajanju nagrade u roku od pet dana;
 • ne ispunjava ovdje navedene uvjete i odredbe;
 • nije naveo točan, valjan i potpun kontakt broj mobitela i/ili ostale podatke;
 • nije u stanju primiti nagradu kako je ovdje navedeno iz nekog razloga,

dobitnik gubi pravo na nagradu te će u slučaju iznad navedenih razloga, nagrada biti dodijeljena sljedećem odabranom dobitniku prema kriterijima navedenim u Pravilima.

Nagrada nije prenosiva ni zamjenjiva i ne može se zamijeniti za gotovinu ili neki drugi oblik kompenzacije, u cijelosti ili djelomično.

Organizatror i Administrator ne prihvaćaju odgovornost za zakašnjele, nepotpune, neispravno predane, neispravne ili neispravno upućene prijave, zahtjeve ili korespondenciju zbog pogreške, propusta, izmjene, neovlaštenog rukovanja, brisanja, krađe, uništavanja, pogreške u komunikaciji ili na neki drugi način. Isto vrijedi za podatke o adresi koje navede sudionik, koji su netočni, neispravni ili na neki drugi način pogrešni.

Kako bi se izbjegla sumnja, sudionik je odgovoran za pravovremeni odaziv na poziv Organizatora/Administratora o osvajanju nagrade kako bi se osiguralo da je primio poziv. Organizator/Administrator nisu odgovorni za sudionikovo zakašnjelo potraživanje nagrade ako iz nekog slučaja ne odgovori na upućeni poziv u naznačenom roku.

Organizator ima pravo uz javnu obavijest jednostrano otkazati nagradni natječaj u bilo kojoj fazi ukoliko je došlo do događaja koji imaju karakter više sile. Višom silom će se posebno, ali ne i isključivo, smatrati proglašenje epidemije zarazne bolesti na teritoriju Republike Hrvatske ili dijelom teritorija, proglašenje izvanrednog stanja i druge mjere donijete od strane nadležnih državnih organa koje ograničavaju provođenje nagradnog natječaja i/ili dodjelu i preuzimanje nagrada.

Ukoliko nastane neka od gore navedenih okolnosti dodjeljivanje i distribucija nagrada će biti odmah obustavljena jednostranom odlukom Organizatora, te će Organizator javno objaviti razloge koji su doveli do prekida nagradnog natječaja i isporuke nagrada.

Prihvaćanjem ovih Pravila, svi sudionici ovog natječaja, daju u korist pravo isključivog iskorištavanja autorskih prava na prijavljene radove tako da ovlašćuju Organizatora da prijavljene uratke (uz navedene inicijale imena i prezimena autora rada) oglašavaju u medijima u svrhu promocije, tijekom neograničenog vremena u neograničenoj nakladi i broju izdanja na cijelom teritoriju Republike Hrvatske, sukladno ovim Pravilima te na online kanalima. Sudionici nagradnog natječaja prihvaćaju da se svi podaci i materijali dobiveni tijekom prijave na nagradni natječaj iskoriste u promotivne svrhe, a s ciljem dobivanja publiciteta i promocije. Sudionik nagradnog natječaja izričito potvrđuje i izjavljuje da čitava prijava predstavlja njegovo autorsko djelo.

U slučaju da bilo koja treća fizička ili pravna osoba pokrene protiv Organizatora bilo kakve sudske, upravne ili druge slične postupke utemeljene na navodnoj povredi autorskih ili drugih prava vezano uz oglašavanje, proizvodnju, umnožavanje, distribuciju ili prodaju sadržaja koji se pojavljuju u prijavljenim radovima, sudionik nagradnog natječaja koji je prijavio materijal se obvezuje pridružiti takvom postupku te potraživanja iz istog zahtjeva preuzeti na sebe te braniti Organizatora od svakog zahtjeva postavljenog u takvom postupku te istima naknaditi sve troškove koji bi im mogli nastati uslijed takvog zahtjeva te pokretanja sudskog ili administrativnog postupka. Organizator se obvezuje obavijestiti sudionika nagradnog natječaja prijavljenog materijala o pokretanju bilo kojeg takvog postupka odmah, a najkasnije u roku od 7 (sedam) radnih dana od dana kada zaprimi obavijest o pokretanju .

Organizator je ovlašten sam raditi određene preinake, dorade i slično na prijavljenim materijalima dokle god te iste ne predstavljaju deformiranje istog, kao niti bilo koju drugu povredu prava Autora, koja bi bila temelj za bilo kakav zahtjev Sudionika nagradnog natječaja prema Organizatoru ili trećoj osobi i za isto nije potrebna nikakva suglasnost ili odobrenje Sudionika.

Organizator sve prijavljene materijale uz potrebne dorade i obavezno uklanjanje osobnih podataka koji nisu neophodni u cilju ispunjenja obveza od strane Organizatora u vidu provedbe nagradnog natječaja, mogu koristiti za oglašavanje u svim medijima (printani promo materijal, televizija, novine, internet…).

Sudionici se prijavom na natječaj odriču bilo kakvih daljnjih potraživanja prema Organizatoru po bilo kakvoj osnovi.

Članak 7. Rezultati natječaja

Dobitnici bit će javno objavljeni na YOUniversity Club 27.06.2022. u 14:00 sati uz objavu naslova odabranih radova te imenom i inicijalnom prezimena natjecatelja. Prije toga će dobitnici biti obaviješteni putem osobnog telefonskog poziva kako bi podijelili svoje osobne podatke za dostavu osvojene nagrade ili dogovorili preuzimanje u uredu Administratora.

 

Članak 8. Nagrade

Sudionici u ovom nagradnom Natječaju mogu osvojiti, sukladno ovim Pravilima, niže navedene nagrade:

 • Nagrada: 1 x Poklon bon za ljetovanje po izboru dobitnika u vrijednosti 10.000,00 kn PDV uključen).*Poklon bon treba biti iskorišten u periodu od 27.06. do 31.12.2022. godine u dogovoru s turističkom agencijom ovisno o raspoloživosti termina koje organizira tvrtka Collegium putovanja d.o.o.
 • Nagrada: 1 x Galaxy Z Flip3 128GB/8GB, Fantomska crna

Organizator ili bilo koja tvrtka angažirana od strane Organizatora za provedbu nagradnog natječaja ne preuzima bilo koji oblik odgovornosti i ne otklanjaju bilo kakvu vrstu odštete zbog sudjelovanja u nagradnom natječaju. Organizator također ne preuzima bilo kakvu odgovornost za osobne ozljede ili štetu do kojih može doći tijekom boravka na lokaciji nagradnog putovanja tijekom navedenog razdoblja, te ne može davati nikakva jamstva u vezi problema do kojih može doći tijekom putovanja.

Sudionici prihvaćaju da sami trebaju osigurati neophodnu svu putnu dokumentaciju te svu dokumentaciju vezano za epidemiološke mjere ukoliko bude bilo potrebno kao i putno osiguranje koje uključuje osobno zdravstveno i životno osiguranje tijekom putovanja kao i osiguranje osobne imovine tijekom putovanja.

Sve navedeno se također odnosi i na pratnju dobitnika koju dobitnik odabere sukladno ovim Pravilima.

Uvjeti otkaza aranžmana definirani su prema uvjetima turističke agencije.

Utješne nagrade:

 • 8 x Poklon bon u vrijednosti 800,00 kn (PDV uključen) za MAC Cosmetics ili Intersport prodajno mjesto, prema odabiru dobitnika

Svi sudionici ovog nagradnog natječaja, a koji su na vrijeme predali riješen poslovni slučaj, primit će  Certifikat za sudjelovanje koji će im biti dostavljen u roku od 8 dana nakon završetka nagradnog natječaja na e-mail adresu koju su naveli u prijavi za nagradni natječaj ili preporučeno poštom na kućnu adresu koju su naveli u prijavi za nagradni natječaj.

Dobitnici nemaju pravo zahtijevati drugačiju nagradu od one za koju su se natjecali i osvojili u postupku sukladno ovim Pravilima.

Nagrada se ne može zamijeniti za novac, druge proizvode ili usluge niti se može prenijeti na drugu osobu po prihvatu nagrade.

Članak 9. Predaja nagrade

Nagrada će dobitnicima biti dostavljena putem preporučene pošte s povratnicom ili osobnim preuzimanjem u uredu Administratora.

Dobitnike će o dobitku obavijestiti Administrator pismeno u roku od 8 dana od proglašenja dobitnika, kako bi se ugovorili detalji preuzimanja nagrade i prikupili potrebni podaci za izdavanje nagrade.

Dobitnik će surađivati s Administratorom u svrhu predaje nagrada i administriranja sve potrebne dokumentacije.

Organizator će osigurati nagradu, te će ispuniti sve zakonske obveze vezane uz iste.

Nagrade se isključivo mogu dostaviti tj. ostvarivati na adresu na području  Republike Hrvatske.

Nagrade će biti dostavljene/isporučene od strane Administratora najkasnije u roku od 30 dana od datuma odabira dobitnika.

Kao dokaz preuzimanja nagrade Organizator/Administrator će koristiti potpisanu potvrdu o preuzimanju nagrade, a u slučaju da dobitnik ne pošalje potpisanu potvrdu (putem fax-a, e-maila ili pošte), Organizator/Administrator će koristiti poštansku povratnicu kao dokaz.

Realizacijom nagrade prestaju sve obveze Organizatora i Administratora nagradnog Natječaja prema dobitnicima te se nagrada ne može zamijeniti za novac, druge proizvode ili usluge niti se može prenijeti na drugu osobu po prihvatu nagrade. Organizator neće podijeliti nikakve dodatne nagrade osim navedenih u ovim Pravilima.

Članak 10. Zaštita osobnih podataka

Sudionici prihvaćaju aktualna službena pravila prijavom za sudjelovanje u nagradnom natječaju.

Voditelj obrade osobnih podataka sudionika nagradnog natječaja je Samsung Electronics Austria GmbH, Podružnica Zagreb.

Sudjelovanjem u nagradnom natječaju svaki sudionik prihvaća prava i obaveze iz ovih Pravila, i u vezi s tim se obavještava:

 • da se njegovi osobni podaci koji su dostupni Organizatoru čuvaju u skladu s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka EU 2016/679 i da isti mogu biti korišteni samo u cilju ispunjenja obveza od strane Organizatora u vidu provedbe nagradnog natječaja. U pogledu osobnih podataka za dobitnike nagrada bit će prikupljani: ime, prezime, adresa, broj mobilnog telefona. Organizator će od svih sudionika prikupljati ime, prezime, grad i broj telefona, a isključivo u cilju obavještenja istih o osvojenim nagradama odnosno utvrđivanju ispravnosti prijave u skladu s nagradnim natječajem.
 • Voditelj obrade obrađuje osobne podatke sudionika nagradnog natječaja isključivo za svrhu provedbe nagradnog natječaja na području Republike Hrvatske, ograničavajući obradu na vremensko razdoblje od 120 dana, počevši od dana završetka nagradnog natječaja navedenog u Pravilima nagradnog natječaja, nakon čega će osobni podaci biti obrisani.

Sudjelovanjem u nagradnom natječaju svaki sudionik prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila, s tim da dobitnik nagrade također pristaje:

 • da se njegovi osobni podaci koji su dostupni Organizatoru čuvaju u skladu s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka EU 2016/679 i zakonom o računovodstvu vezano za isporuku nagrade na rok od 11 godina i da isti (samo inicijali imena i prezimena) mogu biti objavljeni u svezi primopredaje nagrade u člancima i reportažama bez ikakvih nadoknada, u svrhu javne obavijesti o rezultatima nagradnog i natječaja.

Sudionici se izričito slažu da će njihovi registrirani osobni podaci biti prikupljani i pohranjeni u bazi podataka Administratora i Organizatora nagradnog natječaja. Osim toga, sudionici se slažu da Administrator i Organizator mogu upravljati njihovim osobnim podacima bez ikakve naknade u svrhu izvršavanja ovog nagradnog natječaja.

Administrator i Organizator obrađuju sve osobne podatke sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (EU) 2016/679.

Organizator i Administrator neće otkriti ili ustupiti podatke trećim osobama, osim subjektima uključenim u provedbu nagradnog natječaja.

Dostava podataka od strane sudionika nagradnog natječaja je dobrovoljna, no potrebna kako bi sudionik mogao sudjelovati u nagradnom natječaju. U slučaju da sudionik smatra da je obrada podataka u suprotnosti sa zaštitom njene/njegove privatnosti ili protivna zakonu, može se obratiti Voditelju obrade i/ili zatražiti pristup, brisanje ili ograničavanje obrade osobnih podataka, odnosno iskoristiti svoje pravo na ulaganje prigovora na obradu te pravo na prenosivost podataka, na način da u bilo kojem trenutku kontaktira Voditelja obrade na adresu e-pošte: dataprotection.sead@samsung.com ili pismenim putem na adresu: Samsung Electronics Austria GmbH, Podružnica Zagreb, Radnička cesta 37b, Zagreb, Republika Hrvatska. Pismenim zahtjevom upućenim na adresu Voditelja obrade može se zatražiti i ispravak podataka te informacija o upravljanju podacima, a sudionik ima pravo da, u bilo kojem trenutku, povuče privolu, a da to ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena. Sudionici se u konačnici mogu obratiti i Agenciji za zaštitu podataka ili mjerodavnom sudu, ukoliko se ne slažu s odlukom ili radom Voditelja obrade.

Prijavom u nagradni natječaj sudionici su suglasni da Administrator, kao izvršitelj obrade osobnih podataka, te kao izabrani Administrator baze podataka od strane Organizatora, može obrađivati podatke u svrhu provođenja nagradnog natječaja.

Voditelj obrade osobnih podataka neće otkriti ili ustupiti podatke trećim osobama, osim subjektima uključenim u provedbu nagradnog natječaja.

Nakon 60 dana od dana zadnjeg proglašenja dobitnika nagradnog natječaja, Organizator neće primati nikakve pritužbe vezane uz natječaj.

U slučaju pravnog spora između Organizatora i sudionika nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

 

U Zagrebu, 09.06.2022.

 

Samsung Electronics Austria GmbH, Podružnica Zagreb

Organizator

 

 

SAMSUNG ELECTRONICS AUSTRIA GMBH, PODRUŽNICA ZAGREB

PRAVILA O PRIVATNOSTI

 

Stupa na snagu: svibanj 2018.

 

U tvrtki Samsung Electronics Austria GmbH, našoj podružnici u Zagrebu i našim povezanim društvima („Samsung“, „mi“, „nas“, „naš“) znamo koliko je privatnost važna našim zaposlenicima, dobavljačima, klijentima i svima drugima s kojima surađujemo, pa se trudimo biti jasni u vezi s tim kako prikupljamo, koristimo, otkrivamo, prenosimo i pohranjujemo osobne podatke.

 

U nastavku slijede glavna pitanja koja su obuhvaćena našim Pravilima o privatnosti.

 

 1. Područje primjene i svrha
 2. Odgovornost za usklađenost
 3. Naša odgovornost
 4. Definicije
 5. Načela Opće uredbe o zaštiti podataka
 6. Posebne kategorije osobnih podataka
 7. Dijeljenje osobnih podataka (uključujući prijenos podataka izvan EGP-a)
 8. Izrada profila i automatizirano donošenje odluka
 9. Izravni marketing
 10. Vođenje evidencije
 11. Prava ispitanika
 12. Povreda osobnih podataka
 13. Ažuriranje Pravila
 14. Korisni podaci za kontakt

Dodatak 1: Obavijest o privatnosti podataka

Dodatak 2: Obrazac zahtjeva ispitanika za pristup podacima

 

 1. Područje primjene i svrha

Ovim dokumentom utvrđuju se pravila zaštite podataka i zakonski uvjeti koje je potrebno ispuniti, a koji se odnose na dobivanje, postupanje, obradu, pohranu, prijenos i uništavanje osobnih podataka.

 

Vrste podatka koje ćemo možda obrađivati uključuju detalje o sadašnjim, prošlim i potencijalnim budućim članovima osoblja, dobavljačima, klijentima i svima onima s kojima komuniciramo.  Podaci koji se čuvaju na papiru, računalu ili nekom drugom mediju podliježu pravnim zaštitnim mjerama utvrđenima u Općoj uredbi o zaštiti podataka („GDPR“) i mjerodavnom pravu za zaštitu podataka kojima se nameću ograničenja načina na koje smijemo koristiti spomenute podatke.

 

Održavanje najviših standarda u našem postupanju s osobnim podacima kolektivna je i individualna odgovornost te se ova Pravila primjenjuju na načine dobivanja, korištenja, pohrane, brisanja i drugih oblika obrade osobnih podataka s kojima se susrećemo u našem poslovanju. Ona uključuju opširni sažetak glavnih obveza zaštite podataka koja se primjenjuju na nas kao organizaciju.

 

Ova Pravila o privatnosti primjenjuju se na sve Samsungove zaposlenike i druge pružatelje usluga Samsungu (uključujući, ali se ne ograničavajući na izvođače radova i agencijske radnike) (zajednički: „članovi osoblja“).  Svi članovi osoblja dužni su se pobrinuti da razumiju i pridržavati se ovih Pravila u pogledu bilo kakvih osobnih podataka kojima imaju pristup u svom radu.

 

Članovi osoblja također će biti dužni pohađati obuku u vezi s ovim i srodnim pravilima na zahtjev Samsunga.

 

 1. Odgovornost za usklađenost

Za nadgledanje provođenja zaštite podataka i poštivanja ovih Pravila odgovoran je službenik za zaštitu podataka čiji se podaci za kontakt nalaze na kraju ovih Pravila.

Osobe na rukovodećim pozicijama odgovorne su za to da članovi njihovih timova poštuju pravila zaštite podataka.

 

 1. Naša odgovornost

Općom uredbom o zaštiti podataka predviđaju se visoke novčane kazne za organizacije koje krše njezine odredbe. Ovisno o vrsti povrede, organizacije bi mogle platiti kaznu u iznosu do 20 milijuna eura, odnosno 4% ukupnog godišnjeg prometa na svjetskoj razini za prošlu financijsku godinu. 

 

 1. Definicije

Podaci iz kaznenih evidencija odnose se na kaznena djela koje je osoba počinila i osude koje su joj izrečene.

 

Voditelji obrade su osobe ili organizacije koje određuju svrhu i način obrade osobnih podataka.  Njihova je dužnost utvrditi prakse i pravila koja će biti u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka.  Mi smo voditelji obrade svih osobnih podataka koji se koriste u našem poslovanju. Naši dobavljači, savjetnici i izvođači radova također mogu biti voditelji obrade.

Ispitanici u smislu ovih Pravila podrazumijevaju sve živuće pojedince čijim osobnim podacima raspolažemo, uključujući sadašnje, prošle i potencijalne klijente, dobavljače, agente, ulagače te članove našeg osoblja.  Svi ispitanici imaju zakonska prava u pogledu svojih osobnih podataka.

 

Osobni podaci su podaci koji se odnose na živućeg pojedinca čiji se identitet može utvrditi na temelju tih podataka (ili na temelju tih i drugih podataka koje posjedujemo). Osobni podaci mogu biti činjenice (primjerice, ime, adresa ili datum rođenja) ili mišljenja (primjerice procjena radnog učinka).  Definicija osobnih podataka u Općoj uredbi o zaštiti podataka i mjerodavnom pravu za zaštitu podataka vrlo je široka, pa je u skladu s time pod osobne podatke moguće svrstati jako puno identifikatora.  Ovo uključuje ime, identifikacijski broj i podatke o lokaciji.

 

Obrada je bilo koji postupak koji uključuje upotrebu osobnih podataka.  Uključuje dobivanje, korištenje, pregled, pristup, bilježenje ili posjedovanje podataka ili obavljanje jedne radnje ili skupa radnji u vezi s podacima, uključujući njihovu organizaciju, ispravljanje, pronalaženje, upotrebu, otkrivanje, brisanje ili uništavanje.  Obrada također podrazumijeva prijenos osobnih podataka trećim osobama.

 

Podaci posebnih kategorija (prethodno znani kao osjetljivi osobni podaci) uključuju podatke o rasnom ili etničkom podrijetlu osobe, njezinim političkim mišljenjima, vjerskim ili sličnim uvjerenjima, članstvu u sindikatu, fizičkom ili mentalnom zdravlju ili stanju i spolnom životu te genetske i biometrijske podatke u svrhu identifikacije pojedinca.

 

 1. Načela Opće uredbe o zaštiti podataka

Svatko tko vrši obradu podataka mora poštivati provediva načela dobre prakse utvrđena u Općoj uredbi o zaštiti podataka kojih će se Samsung pridržavati na sljedeće načine:

 • Osobne ćemo podatke obrađivati zakonito, pošteno i transparentno (vidjeti pod „zakonitost, poštenost i transparentnost”).
 • Osobne ćemo podatke prikupljati u posebne, izričite i zakonite svrhe te ih nećemo obrađivati na način koji nije u skladu s tim svrhama (vidjeti pod „ograničavanje svrhe i smanjenje količine podataka“).
 • Obrađivat ćemo osobne podatke koji su primjereni, relevantni i ograničeni na ono što je nužno u odnosu na svrhe u koje se obrađuju (vidjeti pod „ograničavanje svrhe i smanjenje količine podataka“).
 • Pobrinut ćemo se da osobni podaci budu točni i prema potrebi ažurni; ako su podaci netočni, poduzet ćemo svaku razumnu mjeru kako bi oni bili bez odlaganja izbrisani ili ispravljeni, uzimajući u obzir svrhe u koje se ti podaci obrađuju (vidjeti pod „točnost“).
 • Osobne ćemo podatke čuvati u onom obliku koji omogućuje identifikaciju pojedinca na kojeg se oni odnose samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju (vidjeti pod „ograničenje pohrane“).
 • Primjenjivat ćemo odgovarajuće tehničke ili organizacijske mjere kojima se osigurava sigurnost osobnih podataka, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja (vidjeti pod „cjelovitost i povjerljivost”).

U nastavku slijede dodatne informacije o svakom od ovih načela.

 

5.1.      Zakonitost, poštenost i transparentnost

Cilj mjerodavnog prava o zaštiti osobnih podataka nije spriječiti obradu osobnih podataka, već osigurati da se to čini pošteno i bez negativnog učinka na prava ispitanika.

Obrada osobnih podataka zakonita je ako je ispunjen jedan od zakonskih uvjeta obrade.  Ovi zakonski uvjeti uključuju sljedeće: ispitanik je izričito i slobodno dao privolu za obradu; obrada je propisana zakonom; obrada je nužna za izvršavanje ugovora koji smo sklopili s ispitanikom; obrada je nužna za potrebe zakonitih interesa Samsunga ili strane kojoj su podaci otkriveni (osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava ili slobode pojedinca). Prije početka obrade osobnih podataka (primjerice, prije prikupljanja osobnih podataka od pojedinca) razmatramo razloge za prikupljanje podataka i zašto su nam oni potrebni.  Također utvrđujemo pravnu osnovu koja nam omogućuje zakonito dobivanje i obradu podataka.

Ispitaniku je, u skladu sa zakonom, potrebno dostaviti određene informacije, uključujući (ali ne se ograničavajući na) sljedeće: tko je voditelj obrade (u ovom slučaju to smo mi, Samsung Electronics Austria GmbH, Podružnica Zagreb, Zagreb, Radnička cesta 37b, Republika Hrvatska); svrhe radi kojih ćemo obrađivati podatke, pravnu osnovu za obradu, identitet osoba kojima podaci mogu biti otkriveni ili preneseni i prava ispitanika u vezi s njihovim osobnim podacima.  Ove informacije moraju biti sadržane u odgovarajućoj obavijesti o privatnosti podataka ili izjavi o poštenoj obradi podataka. 

 

5.2.      Ograničavanje svrhe i smanjenje količine podataka

Osobni podaci mogu se obrađivati samo radi određenih svrha o kojima je ispitanik bio obaviješten prilikom prvog prikupljanja podataka ili u druge svrhe koje su izričito dopuštene mjerodavnim pravom o zaštiti podataka. To znači da se osobni podaci ne smiju prikupljati u jedne, a koristiti u druge svrhe. Ako je potrebno promijeniti svrhu radi koje se osobni podaci obrađuju, ispitanik mora biti obaviješten o novoj svrsi prije početka bilo kakve obrade.

 

5.3.      Točnost

Osobni podaci moraju biti točni i ažurni. Neispravni podaci ili podaci koji dovode u zabludu nisu točni, pa je stoga potrebno poduzeti korake u svrhu provjere točnosti svih osobnih podataka u trenutku njihova prikupljanja te nakon toga u redovitim vremenskim razmacima. Netočne ili neažurne podatke potrebno je uništiti. 

 

5.4.      Ograničenje pohrane

Osobne podatke potrebno je čuvati u obliku koji ne omogućuje identifikaciju pojedinca na kojeg se oni odnose samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci prikupljaju. To znači da je podatke potrebno uništiti ili izbrisati iz našeg sustava kad oni više nisu potrebni, a osobne podatke potrebno je sakriti.

Nakon isteka razdoblja čuvanja, evidencija koja sadrži osobne podatke bit će uklonjena na siguran način i uništena, osim u slučaju kada postoji opravdan poslovni razlog za njezino zadržavanje i nakon ovog razdoblja (primjerice, ispitanik je pokrenuo spor protiv nas i zadržani osobni podaci relevantni su za taj spor).

 

5.5.      Cjelovitost i povjerljivost

Dužni smo poduzeti odgovarajuće mjere zaštite protiv nezakonite ili neovlaštene obrade osobnih podataka te protiv njihova slučajnog gubitka ili oštećenja. Ispitanici mogu pred sudom pokrenuti postupak za dobivanje naknade za štetu nastalu uslijed gubitka osobnih podataka.

Očuvanje sigurnosti podataka podrazumijeva osiguravanje povjerljivosti, cjelovitosti i dostupnosti osobnih podataka koje se definiraju kako slijedi:

 1. a) Povjerljivost znači da pristup osobnim podacima imaju samo one osobe koje su ovlaštene za njihovo korištenje.
 2. b) Cjelovitost znači da osobni podaci moraju biti točni i prikladni za svrhe u koje se obrađuju te pouzdani za svog vijeka trajanja (odnosno, neovlaštene osobe ne smiju izmijeniti te podatke).
 3. c) Dostupnost znači da ovlašteni korisnici imaju mogućnost pristupa podacima ako su im oni neophodni za odobrene svrhe. Stoga je osobne podatke, umjesto na pojedinim osobnim računalima, potrebno pohranjivati u našem središnjem računalnom sustavu.

Sigurnosni postupci uključuju:

 1. a) Kontrole pri ulazu. Prijavljivanje neznanca u prostorijama s kontroliranim ulazom.
 2. b) Sigurne stolove i ormare na zaključavanje. Zaključavanje stolova i ormara ako se u njima čuvaju povjerljive informacije bilo koje vrste. (Osobni podaci uvijek se smatraju povjerljivima).
 3. c) Načine uništavanja. Papirnate dokumente potrebno je izrezati. Diskete i kompaktne diskove samo za čitanje (CD-ROM) potrebno je fizički uništiti onda kada oni više nisu potrebni.
 4. d) Samsungovi članovi osoblja dužni su osigurati da povjerljive informacije prolaznicima nisu vidljive na zaslonima te se odjaviti s osobnog računala kad ga ostavljaju bez nadzora.

Samsung se pridržava svih postupaka i koristi sve raspoložive tehnologije kako bi se očuvala sigurnost svih osobnih podataka od trenutka njihova prikupljanja pa sve do njihova uništenja. U praksi to znači sljedeće:

 1. a) Može se pristupiti samo onim osobnim podacima za koje postoji dopuštenje te samo u odobrene svrhe.
 2. b) Niti jednoj drugoj osobi (uključujući i druge Samsungove članove osoblja) ne smije se omogućiti pristup osobnim podacima, osim ako imaju odgovarajuće dopuštenje za to.
 3. c) osobni podaci se štite primjerice poštivanjem pravila o pristupu prostorijama, pristupu računalu, zaštitom pomoću lozinke i enkripcijom, omogućavanjem sigurne pohrane podataka i njihovog uništavanja, te drugim mjerama sigurnosti utvrđenim u Samsungovim pravilima o sigurnosti podataka.
 4. d) Osobne podatke (uključujući i osobne podatke u spisima) ili uređaje koji sadrže osobne podatke (ili uređaje koje je moguće upotrijebiti kako bi se pristupilo osobnim podacima) ne iznosi se iz Samsungovih prostorija, osim ako su poduzete odgovarajuće mjere sigurnosti (primjerice, pseudonomizacija, enkripcija ili zaštita lozinkom) radi zaštite podataka i uređaja.
 5. e) Osobne podatke se ne pohranjuje na lokalnom disku ili osobnom uređaju koji se upotrebljavaju u radne svrhe.
 1. Posebne kategorije osobnih podataka

Povremeno ćemo možda morati obrađivati posebne kategorije osobnih podataka.

Posebne kategorije osobnih podataka obrađivat ćemo samo onda kada za to imamo pravnu osnovu (vidjeti u Odjeljku 5 ovih Pravila) i kada se primjenjuje jedan od posebnih uvjeta za obradu podataka posebnih kategorija. Posebni uvjeti uključuju, ali se ne ograničavaju na sljedeće:

 1. a) Ispitanik je dao izričitu privolu za obradu.
 2. b) Obrada je nužna za potrebe ostvarivanja prava i izvršavanja obveza Samsunga ili ispitanika u području radnog prava.
 3. c) Obrada je nužna za zaštitu životno važnih interesa ispitanika, a ispitanik je fizički nesposoban dati privolu.
 4. d) Obrada se odnosi na podatke za koje je očito da ih je objavio ispitanik.
 5. e) Obrada je nužna za uspostavu, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva.
 6. f) Obrada je nužna za potrebe od značajnog javnog interesa.

Posebne kategorije osobnih podataka neće se obrađivati:

 1. a) sve dok se ne provede procjena učinka prikupljanja i
 2. b) dok se osobu na koju se odnose osobni podaci na prikladan način ne obavijesti (izjavom o zaštiti privatnosti ili na drugi način) o prirodi obrade, svrha radi kojih i pravne osnove na temelju koje se ona vrši.
 1. Dijeljenje osobnih podataka (uključujući prijenos podataka izvan EGP-a)

Osobni podaci mogu se prenositi samo trećoj strani kao pružatelju usluga koja pristaje pridržavati se potrebnih pravila i postupaka i ispunjavati sve relevantne ugovorne odredbe koje od nje zahtijevamo te koja na zahtjev pristaje na provedbu odgovarajućih mjera.

Osobni podaci mogu se podijeliti s drugim članom osoblja naše grupe (koja uključuje naša društva kćeri i naše nadređeno društvo skupa s njegovim društvima kćerima) samo ako su primatelju takvi podaci neophodni za potrebe posla, a prijenos je u skladu s primjenjivim ograničenjima prekograničnog prijenosa (vidjeti u nastavku).

Zakonodavstvo o zaštiti podataka ograničava prijenos podataka u zemlje izvan Europskog gospodarskog prostora („EGP”) kako se ne bi ugrozilo traženu razinu zaštite podataka.  Osobni podaci koji potječu iz jedne zemlje prenose se preko granice ako ih se dostavlja, šalje, vrši uvid u njih ili im se pristupa u nekoj drugoj zemlji.  Prije prekograničnog prijenosa osobnih podataka provjerit će se jesu li za to zadovoljeni svi potrebni uvjeti.

 

 1. Izrada profila i automatizirano donošenje odluka

Postoje značajna ograničenja u pogledu okolnosti u kojima je moguće donijeti automatiziranu odluku o pojedincima (radi se o odluci koja se donosi isključivo automatizirano, bez ikakvog uplitanja čovjeka).  Ovo vrijedi i za izradu profila (radi se o automatiziranoj obradi osobnih podataka za ocjenu određenih aspekata u vezi s pojedincem, primjerice bi li pojedincu bili zanimljivi određeni proizvodi).

Ova vrsta odlučivanja moguća je samo radi izvršavanja ugovora, onda kada je to dopušteno zakonom ili ako je pojedinac na to dao izričitu privolu.  Pojedinci imaju pravo na informacije o donošenju odluka te imaju određena prava o kojima moraju biti obaviješteni, uključujući pravo na zahtijevanje ljudske intervencije ili pravo na osporavanje odluke, a za ovu vrstu odlučivanja također postoje stroga ograničenja u vezi s korištenjem posebnih kategorija osobnih podataka.

Svaka aktivnost izrade profila bit će provedena potpuno u skladu s mjerodavnim zakonodavstvom.

 

 1. Izravni marketing

Postoje strogi zahtjevi zaštite podataka u vezi s izravnim marketingom koji je usmjeren na naše klijente te pritom slijedimo sve smjernice koje se odnose na nas.

 

 1. Vođenje evidencije

Važno je da možemo dokazati da se pridržavamo načela obrade podataka. Onda kada je to potrebno, vodimo odgovarajuću evidenciju o našem postupanju s osobnim podacima.  Ona može uključivati evidenciju o pravnim osnovama na temelju kojih obrađujemo osobne podatke, evidenciju o podacima poslanima ispitanicima i evidenciju o našoj obradi osobnih podataka.

 

 1. Prava ispitanika

Osobni se podaci obrađuju u skladu s pravima ispitanika.  Ispitanici imaju sljedeća prava:

 1. a) Ako su dali privolu na obradu, oni mogu u bilo kojem trenutku povući tu privolu (ovo mora biti jednako jednostavno kao i njezino davanje).
 2. b) Imaju pravo na jasne, transparentne i lako razumljive informacije o načinima upotrebe njihovih osobnih podataka (upravo zbog toga i pružamo izjavu o privatnosti podataka).
 3. c) Imaju pravo zatražiti pristup svim podacima u posjedu voditelja obrade koji se odnose na njih.
 4. d) Imaju pravo zatražiti da se netočni podaci izmijene i isprave.
 5. e) Imaju pravo zahtijevati brisanje podataka koji se odnose na njih a koji se nalaze u posjedu voditelja obrade ako su za to ispunjeni određeni uvjeti utvrđeni primjenjivim pravom.
 6. f) Imaju pravo zahtijevati ograničavanje obrade u slučajevima kada su za to ispunjeni određeni uvjeti utvrđeni primjenjivim pravom.
 7. g) Imaju pravo zahtijevati prijenos podataka drugom voditelju obrade ako su za to ispunjeni određeni uvjeti utvrđeni primjenjivim pravom.
 8. h) Imaju pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka ako su za to ispunjeni određeni uvjeti utvrđeni primjenjivim pravom o zaštiti podataka.
 9. i) Imaju pravo da se na njih ne odnosi odluka koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući izradu profila, koja proizvodi pravne učinke koji se odnose na njih ili na sličan način značajno na njih utječe, osim ako su dali izričitu privolu za to ili ako je to neophodno za sklapanje ili izvršavanje ugovora s njima.
 10. j) Imaju pravo na pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka u vezi s našom obradom podataka (podaci za kontakt nalaze se u nastavku), iako bismo voljeli potaknuti ispitanika da se u slučaju bilo kakvih nedoumica najprije obrati nama kako bismo mi pokušali riješiti problem.

Ako ispitanik želi ostvariti neko od svojih prava, treba se obratiti Službeniku za zaštitu podataka. Možda će biti potrebno poduzeti odgovarajuće korake radi utvrđivanja identiteta osobe koja podnosi zahtjev.

Službeni zahtjev ispitanika (podnositelja zahtjeva) za pristup osobnim podacima koji se odnose na njega i koji se nalaze u posjedu zagrebačke podružnice tvrtke Samsung Electronics Austria GmbH može se podnijeti u pisanom obliku putem obrasca u Prilogu 2 (obrazac Zahtjeva ispitanika za pristup osobnim podacima).  Međutim, zahtjev ispitanika za pristup osobnim podacima ne mora nužno biti služben niti on mora biti podnijet u pisanom obliku (pristup osobnim podacima moguće je zatražiti na društvenim mrežama ili telefonski).  Svaki član osoblja koji zaprimi zahtjev za pristup osobnim podacima (bez obzira na to je li on podnijet na dostupnom obrascu ili ne) bez odlaganja će proslijediti zahtjev službeniku za zaštitu podataka i/ili pravnoj službi i službi za praćenje usklađenosti. 

 

Službenik za zaštitu podataka će, osim u iznimnim slučajevima, odgovoriti na zahtjev u roku od 30 dana od njegova primitka. Ako Samsung ne može pružiti zatražene osobne podatke, razlozi za to bit će potpuno dokumentirani te će ispitanik biti obaviješten o njima u pisanom obliku.  Ispitaniku će također biti dostavljeni podaci o nadležnom nadzornom tijelu kojem je moguće podnijeti pritužbu, u skladu sa zahtjevima mjerodavnog prava o zaštiti podataka.

 

 1. Povreda osobnih podataka      

Povreda osobnih podataka je kršenje sigurnosti koje dovodi do slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa osobnim podacima koji su preneseni, pohranjeni ili na drugi način obrađivani.  Povreda ne mora nužno podrazumijevati otkrivanje osobnih podataka vanjskom izvoru bez potrebnog dopuštenja, ali može značiti da je netko iznutra pristupio tim podacima bez potrebnog dopuštenja.

 

Neke oblike povrede dužni smo prijaviti nadležnom regulatornom tijelu, a u ograničenom broju slučajeva i samim ispitanicima.

 

O povredi osobnih podataka ili sumnji na povredu bez odlaganja ćemo obavijestiti Službu za sigurnost europskog sjedišta Samsunga, službenika za zaštitu podataka Samsung Electronics Austria GmbH Podružnice Zagreb i/ili pravnu službu i službu za praćenje usklađenosti kako bi oni mogli poduzeti neophodne mjere ili po potrebi proslijediti slučaj dalje.

 

 1. Odobrenje za pristup podacima

Pristup podacima koje prikuplja i/ili koristi Samsung Electronics Austria GmbH, Podružnica Zagreb odobrava se samo sljedećim osobama:

– Osobni podaci o klijentima prikupljeni putem mrežnih stranica izrađenih radi određenih marketinških svrha:

 • Pravnim zastupnicima Samsung Electronics Austria GmbH Podružnice Zagreb
 • Djelatnicima marketinga čiji radni zadaci uključuju postupanje s osobnim podacima prikupljenima u određene marketinške svrhe
 1. Ažuriranje Pravila

Odjel za ljudske resurse, pravna služba i služba za praćenje usklađenosti zaduženi su za održavanje, redovit pregled i ažuriranje ovih Pravila.  O ažuriranju i izmjenama ovih Pravila bit ćete obaviješteni putem oglasne ploče i/ili elektroničkom poštom.

 

 1. Korisni podaci za kontakt

U vezi sa zaštitom podataka možete se obratiti na sljedeću adresu:

Samsung Electronics Austria GmbH, Podružnica Zagreb

Radnička cesta 37b, Zagreb, Republika Hrvatska

Adresa e-pošte: Obratite nam se na dataprotection.sead@samsung.com

YOUniversity - Case Study

PRAVILA NAGRADNEGA NATEČAJA

“Youniversity – Case study”

Namen teh pravil je zagotoviti enakopravnost vseh udeležencev in enake možnosti za pridobitev nagrade po izpolnjevanju pogojev, določenih v teh pravilih.

Začetek veljavnosti: 08. 06. 2022

Pred začetkom postopka prijave za sodelovanje na predmetnem natečaju (v nadaljnjem besedilu: “natečaj”) preberite ta pravila nagradnega natečaja (v nadaljnjem besedilu: “pravila”).

Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil nagradnega natečaja, o čemer bodo vsi udeleženci pravočasno obveščeni preko uradne spletne strani www.hr.youniversity.club in https://www.mpg.si/

 1. člen Organizator

Organizator natečaja z nazivom “YOUniversity – Case study” je MPG PLUS d.o.o, Leskoškova c. 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, DŠ: SI17143632, v nadaljnjem besedilu “Organizator”.

 

Natečaj je organiziran z namenom promocije pametnih telefonov Samsung Galaxy Z ZFlip3 5G podjetja Samsung Electronics.

 1. člen Trajanje in lokacija

Natečaj se prične 08. junija 2022 in traja do 19. junija 2022 ter je objavljen na spletni strani www.hr.youniversity.club.

Pravila Natečaja bodo objavljena na spletni strani www.hr.youniversity.club in https://www.mpg.si/.

Razglasitev 10 nagrajencev med vsemi udeleženci, ki so se prijavili preko spletne strani www.hr.youniversity.club bo potekala 27. junija na spletni strani YOUniversity Club www.hr.youniversity.club z objavo zmagovalnih fotografij in začetnic imena in priimka nagrajenca. Organizator natečaja bo nato po telefonu ali e-pošti kontaktiral nagrajence zaradi prevzema ali pošiljanja nagrade.

 

Z udeležbo v natečaju udeleženci sprejemajo ta pravila.

 1. člen Pravica do udeležbe

Natečaja se lahko udeležijo vse fizične osebe starejše od 18 let, ki so državljani Republike Slovenije ter so hkrati redni ali izredni študentje na javnih ali zasebnih univerzah ali šolah v Republiki Sloveniji, ki so se registrirali in prijavili preko spletne strani www.hr.youniversity.club in izpolnili kreativno nalogo v skladno s temi pravili. Vsak udeleženec natečaja lahko sodeluje enkrat in lahko osvoji samo eno nagrado. . Nagradnega natečaja se ne smejo udeležiti zaposleni pri organizatorju nagradnega natečaja MPG Plus d. o. o. ter zaposleni pri  Samsung Electronics Austria GmbH, Podružnica Slovenija, niti njihovi ožji družinski člani ter partnerji in podizvajalci partnerjev, povezanih s tem natečajem.

 1. člen Način sodelovanja

Udeleženci se bodo pomerili v kreativnosti, in sicer z izdelavo kreativne naloge – promocijske strategije na družbenih omrežjih za telefon Galaxy Z Flip3 in Galaxy Z Fold3, ki targetira študentsko ciljno publiko. V kreativni nalogi udeleženec predlaga kreativen in inovativen koncept za približanje ciljni publiki (študentom) z visoko stopnjo angažiranosti.

 Kreativna naloga mora slediti naslednjim vsebinskim smernicam:

 • Targetiranje ciljne publike Gen Z (s poudarkom na študentih) s ciljem vzbujanja navdušenja nad novimi izdelki in povečanja priljubljenosti blagovne znamke
 • Določa komunikacijo skozi tri stopnje prodajnega/nakupnega lijaka (zavedanje, razmišljanje, odločitev)
 • Vsebuje: kreativnost celotnega koncepta, oceno dosega in pričakovanega vpliva na ozaveščenost o izdelku, oceno stopnje angažiranosti (v % in absolutnih številkah), pričakovanja glede vpliva na zaželjenost blagovne znamke

Sodelujejo lahko vsi redni in izredni študentje, ki so registrirani in prijavljeni na ta nagradni natečaj preko spletne strani www.hr.youniversity.club ali so registrirani na spletni strani www.hr.youniversity.club in so se udeležili Samsung Masterclass predavanja 08.06.2022. Vsak udeleženec, ki želi sodelovati, mora kreativno nalogo oddati na e-naslov samsung@mpgplus.si, najkasneje do 19.6. 2022 v formatu .ppt ali .pdf ali .docx. V e-sporočilu naj ob tem navede:

– ime, priimek

– visokošolsko ustanovo

– naslov

– telefonsko številko

– davčno številko

– v zadevi e-sporočila navede: YOUniversity_Case Study

Organizator osebnih podatkov ne bo kopiral ali posredoval. Vsak udeleženec mora biti registriran na strani YOUniversity.

Udeleženec s sodelovanjem na natečaju sprejema ta pravila in se strinja, da lahko organizator (če udeleženci postanejo nagrajenci) javno objavi in uporabi nagrajenčevo ime in začetnico priimka.

Udeleženec s sodelovanjem v tem nagradnem natečaju ustanavlja v korist družb MPG Plus d.o.o. in Samsung Slovenija ter Samsung Electronics in z njima povezanih družb pravico izključne uporabe rešitev kreativne naloge izdelane na podlagi teh pravil nagradnega natečaja, in sicer brez kakršnih koli ozemeljskih, vsebinskih in časovnih omejitev.

Udeleženec jamči, da so oddani odgovori z vsemi pripadajočimi vsebinami v celoti njegovo lastno
avtorsko delo, da ne krši nobenih avtorskih, izvajalskih pravic in/ali katerihkoli drugih pravic tretjih
oseb ter da nihče v razmerju do organizatorja, v zvezi s katerokoli pravico, ki jo je organizator
pridobil, ne bo uveljavljal nobenih denarnih in/ali katerihkoli drugih zahtevkov.

Udeleženec soglaša, da sme organizator njegove izkušnje in vse pripadajoče vsebine objaviti na
svojih spletnih mestih in drugih mestih objave natečaja. Udeleženec se odpoveduje kakršnimkoli
zahtevkom z zvezi s tem, vključno avtorskemu honorarju.

V okviru natečaja udeleženec soglaša, da organizator brezplačno kopira, predvaja, prireja, posreduje
in distribuira odgovore. To dovoljenje velja eno leto od prenosa stvaritve udeleženca na spletno
mesto za cel svet in za kakršnokoli vrsto medija (avdiovizualna sredstva, tisk, internet ipd.).
Udeleženec soglaša, da sme organizator njegove vsebine objaviti na svojih spletnih mestih in drugih
mestih objave natečaja. Udeleženec se odpoveduje kakršnimkoli zahtevkom z zvezi s tem, vključno
avtorskemu honorarju.

V krog za podelitev nagrade so vključene vse prijavljene osebe, ki izpolnjujejo pogoje teh pravil.

 1. člen Izbor nagrajencev

Kriteriji za izbor dobitnikov nagrade so:

 • kreativnost vsebine,
 • vključenost vseh zahtevanih vsebinskih smernic
 • uporabnost in izvedljivost kreativne naloge

O nagrajencih odloča tričlanska komisija, ki jo sestavljajo predstavniki organizatorja in podjetja Samsung Electronics GmbH.

 1. člen Izključitev

Organizator si pridržuje pravico, da kadarkoli izključi udeležence v naslednjih primerih:

 • Udeleženci, ki kršijo ta pravila.
 • Udeleženci, ki niso izpolnili vseh kvalifikacijskih pogojev za natečaj.
 • Udeleženec ni avtor oddane kreativne naloge

Organizator ima tudi pravico, da po lastni presoji in brez pojasnila odstrani vse vsebine, ki predstavljajo diskriminacijo, poniževalno vsebino in žalitve na rasni, verski ali kateri koli drugi podlagi. Če vsebina, ki jo ustvari udeleženec, krši pravice, patente ali blagovne znamke tretjih oseb, ima organizator pravico odstraniti takšno vsebino brez pojasnila.

Organizator ne prevzema odgovornosti za posledice, ki bi nastale zaradi zlorabe vsebin s strani udeležencev in zlorabe sistema pri delovanju natečaja v škodo udeležencev ali tretjih oseb.

Organizator nagradnega natečaja je pooblaščen, da kadar koli in brez pojasnila izključi katerega koli udeleženca, ki krši zakonske predpise, ki veljajo v Republiki Sloveniji ali s svojim ravnanjem škoduje ugledu ali interesom organizatorja. S soglašanjem s pravili sodelovanja se udeleženci nagradne igre v celoti odpovedujejo kakršnim koli zahtevkom do organizatorja na podlagi odškodnine za kakršno koli obliko stroškov ali škode, ki utegne nastati ob izpolnjevanju naloge/meril, predpisanih s temi pravili.

Organizator si pridržuje pravico, da kadarkoli po lastni presoji preveri, ali udeleženec izpolnjuje pogoje za sodelovanje (vključno, vendar ne omejeno na njegovo starostjo, prebivališče in status študenta).

Udeležba je osebne narave. Identitete, ustvarjene izključno z namenom spreminjanja, ponarejanja ali zavajanja parametrov, pomembnih za tekmovanje, kot tudi nepošteno sodelovanje v kakršni koli drugi obliki, so prepovedane in ne bodo sprejete.

V primeru, da nagrajenec:

 • se v petih dneh ne odzove na obvestilo o podelitvi nagrade;
 • ne izpolnjuje tukaj navedenih pogojev in določil;
 • ni navedel točnih, veljavnih in popolnih podatkov;
 • iz nekega razloga ne more prejeti nagrade, kot je navedeno tukaj,

nagrajenec izgubi pravico do nagrade in bo v navedenih primerih nagrada podeljena naslednjemu izbranemu nagrajencu po merilih določenih v pravilih.

Nagrada ni prenosljiva ali zamenljiva in je ni mogoče zamenjati za gotovino ali katero koli drugo obliko nadomestila, v celoti ali delno.

Organizator ne prevzema odgovornosti za prepozne, nepopolne, napačno oddane, napačne ali napačno naslovljene prijave, zahteve ali korespondenco zaradi napake, opustitve, spremembe, nepooblaščene obdelave, izbrisa, kraje, uničenja, napake v komunikaciji ali iz katerega koli drugega razloga. Enako velja za naslovne podatke, ki jih posreduje udeleženec in so napačni, neveljavni ali kako drugače nepopolni.

V izogib kakršnim koli dvomom, je udeleženec dolžan pravočasno odgovoriti na povabilo organizatorja za podelitev nagrade. Organizator ne odgovarja za zamudo udeleženca pri zahtevi za nagrado oz. če se zaradi kakršnihkoli razlogov ne odzove vabilu v navedenem roku.

Organizator ima pravico enostransko odpovedati natečaj v kateri koli fazi z javnim obvestilom, če obstajajo dogodki, ki imajo značaj višje sile. Za višjo silo se posebej, vendar ne tudi izključno, šteje razglasitev epidemije nalezljive bolezni na območju ali delu ozemlja Republike Slovenije, razglasitev izrednega stanja in drugi ukrepi, ki jih sprejmejo pristojni državni organi, ki omejujejo izvajanje natečaja in/ali podelitev in prevzem nagrad.

V kolikor nastopi katera od zgoraj navedenih okoliščin, se podelitev in razdelitev nagrad z enostransko odločitvijo organizatorja nemudoma prekine, organizator pa bo javno objavil razloge, ki so privedli do prekinitve nagradnega natečaja in izročitve nagrad.

S sprejemom teh pravil vsi udeleženci tega natečaja organizatorju dodeljujejo pravico do izključne uporabe avtorskih pravic na poslanih delih, materialih in fotografijah, tako da organizatorja in Samsung Electronics pooblastijo, da dela, s katerimi udeleženec v natečaju sodeluje, (z začetnicami imena in priimka avtorja) oglašujejo v medijih, z namenom promocije, v neomejenem časovnem obdobju in v neomejeni nakladi in številu izdaj na celotnem ozemlju Republike Slovenije in na spletnih kanalih, vse v skladu s tem pravilnikom). S sodelovanjem v natečaju se udeleženci natečaja izrecno strinjajo, da bodo vsi podatki in materiali, pridobljeni ob prijavi na natečaj, uporabljeni v promocijske namene, z namenom pridobitve publicitete in promocije. Udeleženec natečaja izrecno potrjuje in izjavlja, da je celotna prijava njegovo avtorsko delo.

V primeru, da katera koli tretja fizična ali pravna oseba proti organizatorju sproži kakršen koli sodni, upravni ali drug podoben postopek na podlagi domnevne kršitve avtorskih ali drugih pravic v zvezi z oglaševanjem, produkcijo, reprodukcijo, distribucijo ali prodajo vsebin, ki se pojavljajo v prijavljenih delih, se udeleženec natečaja, ki je predložil gradivo, zavezuje, da se bo pridružil takemu postopku in prevzel terjatve iz iste zahteve ter zagovarjal organizatorja pred kakršno koli zahtevo v takem postopku ter organizatorju povrnil morebitne stroške, ki bi mu lahko nastali iz take zahteve ter sprožitve sodnega ali upravnega postopka. Organizator se zavezuje, da bo udeleženca nagradnega natečaja o začetku vsakega takega postopka obvestil takoj, najkasneje pa v 7 (sedem) delovnih dneh od dneva prejema obvestila o začetku.

Organizator je pooblaščen za določene spremembe, modifikacije in podobno na predloženih materialih, če le-te ne kršijo avtorskih pravic, kar bi bilo podlaga za kakršno koli zahtevo udeleženca natečaja nasproti organizatorju ali tretji osebi. Za izvedbo tovrstnih sprememb, modifikacij in podobno organizator ne potrebuje dodatnega soglasja ali odobritve udeleženca.

Organizator lahko vse poslane fotografije, torej gradiva s potrebnimi spremembami in obvezno odstranitvijo osebnih podatkov, ki niso potrebni za izpolnjevanje obveznosti organizatorja v izvedbi nagradne igre, uporabi za oglaševanje v vseh medijih (tiskano promocijsko gradivo, televizija, časopisi, internet…).

S prijavo na natečaj se udeleženci odpovedujejo morebitnim nadaljnjim zahtevkom do organizatorja iz kakršnega koli razloga.

 1. člen Rezultati natečaja

Razglasitev 10 nagrajencev med vsemi udeleženci, ki so se prijavili preko spletne strani www.hr.youniversity.club, bo potekala 29. junija na spletni strani YOUniversity Club www.hr.youniversity.club z objavo zmagovalnih fotografij in imena in začetnice priimka nagrajenca. Zmagovalce bo nato po telefonu ali e-pošti kontaktiral organizator natečaja, da bi posredovali svoje osebne podatke za dostavo osvojene nagrade ali se dogovorili za prevzem v pisarni organizatorja.

 1. člen Nagrade

Sodelujoči v tem nagradnem natečaju lahko v skladu s temi pravili prejmejo naslednje nagrade:

Glavna nagrada:

1x darilni bon za potovanje preko turistične agencije vrednosti 1.300,00€

1x Galaxy Z Flip3 128GB/8GB v vrednosti 999,00€

Tolažilne nagrade:

8x darilni bon v vrednosti 100,00€ za MAC Cosmetics Ljubljana ali Intersport ISI Slovenija.

Vsi udeleženci, ki so v roku oddali v celoti rešeno kreativno nalogo bodo prejeli certifikat o sodelovanju v vrednosti 8€ v roku 14 dni po končanem natečaju na svoj e-naslov, s katerega je bila kreativna naloga poslana organizatorju.

Nagrajenci nimajo pravice zahtevati drugačne nagrade od tiste, za katero so se potegovali in jo tudi osvojili v postopku v skladu s temi pravili.

Nagrade ni mogoče zamenjati za denar, druge izdelke ali storitve, niti prenesti na drugo osebo po prejemu nagrade.

Akontacijo dohodnine od prejetih nagrad bo za nagrajence poravnal Organizator. V ta namen je dolžan nagrajenec Organizatorju še pred prevzemom nagrade sporočiti svojo davčno številko. Če nagrajenec Organizatorju svoje davčne številke ne bi sporočil, se šteje, da se je nagradi odpovedal.

Organizator bo za namen izpolnitve dohodninske napovedi nagrajence ob koncu dohodninskega leta obvestil o vrednosti prejete nagrade.

 1. člen Izročitev nagrade

Nagrada bo nagrajencem dostavljena s priporočeno pošto s povratnico ali po predhodnem dogovoru med organizatorjem in nagrajencem z osebnim prevzemom v pisarni organizatorja  – MPG PLUS d.o.o, Leskoškova c. 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, ob delovnikih, med 9.00 in 15.00 uro..

Organizator bo v 8-ih dneh po razglasitvi pisno obvestil nagrajence o nagradah in se dogovoril o podrobnostih prevzema nagrade in dopolnitve podatkov potrebnih za izročitev nagrade. Udeleženec je dolžan organizatorju posredovati vse morebitne dodatne podatke (davčno številko) v roku 2 dni po prejemu obvestila za nadaljevanje postopka izročitve nagrade.

Za potrebe izročitve nagrad in vodenja vse potrebne dokumentacije, bo nagrajenec sodeloval s organizatorjem.

Organizator bo zagotovil nagrado in izpolnil vse zakonske obveznosti v zvezi s tem.

Nagrade se lahko dostavijo, t. j. prejmejo izključno na naslov v Republiki Sloveniji.

Nagrade bo organizator dostavil/izročil najkasneje v 30-ih dneh od dneva razglasitve nagrajencev.

Kot dokazilo o prevzemu nagrade bo organizator uporabil podpisano potrdilo o prevzemu nagrade. V primeru, da nagrajenec ne bo poslal podpisanega potrdila (po e-pošti ali pošti), bo organizator kot dokazilo uporabil poštno povratnico.

Z izpolnitvijo nagrade prenehajo vse obveznosti organizatorja nagradnega natečaja do nagrajencev, nagrade pa ni mogoče zamenjati za denar, druge izdelke ali storitve niti po prejemu prenesti na drugo osebo. Organizator ne bo podelil nikakršnih dodatnih nagrad, razen tistih, ki so določene v teh pravilih.

 1. člen Varstvo osebnih podatkov

Organizator nagradne igre, družba MPG d.o.o. je obdelovalec osebnih podatkov sodelujočih v nagradni igri in nagrajencev.

Upravljalec osebnih podatkov je družba Samsung Electronics Austria GmbH, Podružnica Slovenija, Letališka cesta 29A, 1000 Ljubljana, Slovenija.

Obdelovalec bo osebne podatke sodelujočih obdeloval za namen izvedbe nagradne igre.

Posredovanje osebnih podatkov za namen izvedbe nagradne igre je obvezno, sicer sodelovanje v nagradni igri ni mogoče. Izbira nagrajenca se izvede z avtomatiziranim merjenjem, kot je opisano v IV. poglavju teh Pravil in splošnih pogojev.

Osebni podatki nagrajenca se obdelujejo za namene in pod pogoji iz prejšnjega odstavka, pa tudi za naslednje namene:
– podelitev nagrade;
– obveščanje zainteresirane javnosti o rezultatih nagradne igre;
– preverjanje izpolnjevanja obveznosti nagrajenca v skladu s temi Pravili in splošnimi pogoji;
– izpolnjevanje davčnih obveznosti Organizatorja (odmera in plačilo akontacije dohodnine).
Posredovanje osebnih podatkov za te namene je obvezno, sicer nagrajenec ne more prejeti nagrade.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov je zakoniti interes skupnih upravljavca in obdelovalca, da izvedeta nagradno igro in izpolnita svoje zakonske obveznosti v zvezi z izvedbo nagradne igre. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov izven namenov nagradne igre je privolitev, kadar jo posameznik poda.

Upravljavec in obdelovalec osebnih podatkov udeležencev in nagrajencev ne posreduje tretjim osebam, razen:
– podatke nagrajenca posreduje pristojnim davčnim organom za namen odmere in plačila akontacije dohodnine;
– podatke posreduje svojim zunanjim izvajalcem, s katerimi sklene ustrezne pogodbe o obdelavi osebnih podatkov, s katerimi jih zaveže, da podatke obdelujejo le v njenem imenu in po njenih navodilih (npr. računovodski servis, ponudnik programske rešitve nagradne igre …);
– ime in prvo črko priimka nagrajenca objavi na spletnem naslovu www.mpg.si. in www.hr.youniversity.club

Upravljavec in obdelovalec podatke sodelujočih hranita še 3 mesece po zaključku nagradne igre, podatke nagrajencev pa za namene izpolnjevanja davčnih obveznosti še 10 let. Osebne podatke sodelujočih za namene izven nagradne igre upravljavec in obdelovalec obdelujeta do preklica privolitve posameznika, ki je podlaga za takšno obdelavo.

Sodelujoči v nagradni igri imajo pravico od obdelovalca zahtevati:
– dostop do svojih osebnih podatkov;
– popravek osebnih podatkov in v zvezi s tem pravico do omejitve obdelave;
– izbris osebnih podatkov, če hkrati izjavijo, da odstopajo od sodelovanja v nagradni igri, oziroma prekličejo morebitno soglasje za namene obdelave izven nagradne igre;
– da jim obdelovalec posreduje osebne podatke, ki se nanašajo nanje, v CSV formatu ali da te podatke upravljavec posreduje drugemu upravljavcu po izbiri sodelujočega (le v obsegu, ki se nanaša na obdelavo osebnih podatkov, ki se izvaja na podlagi privolitve).


Nagrajenci imajo pravico od upravljavca in obdelovalca zahtevati:
– dostop do svojih osebnih podatkov;
– popravek osebnih podatkov in v zvezi s tem pravico do omejitve obdelave;
– izbris osebnih podatkov, če hkrati izjavijo, da nagrade ne sprejemajo oziroma jo vračajo, in hkrati prekličejo morebitno soglasje za namene obdelave izven nagradne igre;
– da jim upravljavec posreduje osebne podatke, ki se nanašajo nanje, v CSV formatu ali da te podatke upravljavec posreduje drugemu upravljavcu po izbiri nagrajenca.

Sodelujoči v nagradni igri in nagrajenci lahko navedene pravice uresničujejo tako, da naslovijo pisno zahtevo po e-pošti na naslov nagradne.igre@mpgplus.si ali po navadni pošti na naslov: MPG PLUS d.o.o., Leskoškova 2, 1000 Ljubljana.. Glede uresničevanja pravic se lahko sodelujoči v nagradni igri obrnejo na e-naslova: dataprotection.sead@samsung.com ali na fizični naslov upravljalca osebnih podatkov.

V primeru, da oseba meni, da je obdelava osebnih podatkov v nasprotju z zaščito njene zasebnosti ali v nasprotju s predpisi, se lahko obrne na obdelovalca in zahteva pojasnilo ali vloži pritožbo oziroma prijavo pri Informacijskem pooblaščencu RS (več informacij o vložitvi pritožbe oziroma prijave na spletni strani Informacijskega pooblaščenca: www.ip-rs.si).

 1. člen Splošne določbe

Organizator ima pravico, da v primeru višje sile to nagradno igro prekine ali odpove.

Organizator nagradne igre in osebe, ki so z njegove strani angažirane za izvedbo nagradne igre, ne prevzemajo nikakršne odgovornosti z naslova stroškov ali škode, ki bi sodelujočim v nagradni igri nastala zaradi pomanjkljivosti v izvedbi nagradne igre. Organizator in osebe, ki izvajajo nagradno igro za organizatorja, ne prevzemajo nikakršne odgovornosti za stroške ali škodo, ki bi lahko nastala zaradi sodelovanja v nagradni igri ali zaradi pridobitve in uporabe nagrad.

Organizator nagradne igre tudi ne prevzema nikakršne odgovornosti za nesrečo, ki bi se zgodila nenačrtno oz. zaradi tretjega dejavnika, na katerega ni mogel vplivati pri nagradah.

Organizator ne odgovarja za prekinitev storitve zaradi tehničnih težav, okvar sistema ali programske opreme, zamud ali drugih težav, ki bi lahko vplivale na možnost sodelovanja udeležencev v nagradni igri. Organizator bo takoj sprejel vse potrebne ukrepe, da bo vzrok napake čim prej odkrit in odpravljen.

Organizator nagradne igre ne bo podelil nikakršnih drugih nagrad, razen nagrad, ki so navedene v teh Pravilih in splošnih pogojih.

Po poteku 30 dni od zaključka nagradne igre Organizator nagradne igre ni dolžan sprejeti nikakršnih pritožb v zvezi z nagradno igro.

V primeru spora med Organizatorjem in sodelujočim v nagradni igri je za reševanje le-tega pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Podrobnejše informacije lahko dobite pri Organizatorju vsak delavnik od 9. do 15. ure preko e-pošte nagradne.igre@mpgplus.si.

MPG PLUS agencija za marketing d.o.o.

YOUniversity – Flex Your Mind

PRAVILA NAGRADNOG TAKMIČENJA

„YOUniversity – Flex your mind“

Svrha ovih pravila je osigurati jednakost za sve učesnike te jednake mogućnosti za osvajanje nagrade nakon ispunjavanja uslova navedenih u pravilima.

Stupanje na snagu: 09.06.2022.

Pre početka postupka prijave za učestvovanje u predmetnom nagradnom takmičenju (u nastavku „Takmičenje“), molimo pročitajte ova Pravila nagradnog takmičenja (u nastavku „Pravila“).

Organizator zadržava pravo promeniti Pravila nagradnog takmičenja, o čemu će svi Učesnici biti pravovremeno obavešteni na službenoj stranici www.hr.youniversity.club

Član 1. Organizator i Administrator

Organizator Takmičenja pod nazivom „YOUniversity – Flex your mind“  je Samsung Electronics Austria GmbH, Ogranak Samsung Electronics Austria GmbH Beograd (Novi Beograd) Omladinskih brigada 90v, Beograd, Srbija, dalje u tekstu „Organizator“. Administrator Takmičenja je agencija XYZ Communications, Žarka Vukovića Pucara 49, Beograd, PIB: 109878060, dalje u tekstu “Administrator

Takmičnje se priređuje u cilju promocije Samsung Galaxy pametnih telefona proizvođača Samsung Electronics.

Član 2. Trajanje i lokacija

Takmičenje započinje 09. juna 2022. godine i traje do 19. juna 2022. godine na web stranici www.hr.youniversity.club.

Pravila Takmičenja biće objavljena na web stranicama www.hr.youniversity.club i Samsung Srbija www.samsung.com/sr/

Objava 10 dobitnika od svih takmičenja koji su učestvovali i prijavili se putem web stranice www.hr.youniversity.club biće oglašena 27. juna na web stranici YOUniversity Club  www.hr.youniversity.club putem objave imena i inicijala prezimena dobitnika. Dobitnici će zatim biti kontaktirani telefonski od strane Administratora takmičenja radi preuzimanja ili slanja nagrada.

 

Učestovanjem u Takmičenju učesnici prihvataju ova Pravila.

Član 3. Pravo učestvovanja

Pravo učestvovanja u Takmičenju imaju sve fizičke osobe starije od 18 godina koje su građani Republike Srbije te redovni ili vanredni studenti na javnim ili privatnim Fakultetima ili Univerzitetima u Republici Srbiji, a koji su registrirovani na YOUniversity web stranicu www.hr.youniversity.club  te su učestovali na Masterclass predavanju koje je održano 09.06.2022. u Cinestar bioskopu u Ada mall-u, Beograd.

Svaki učesnik u Takmičenju može učestvovati jednom i može osvojiti samo jednu nagradu. U nagradnom Samsung Electronics Austria GmbH, Ogranak Samsung Electronics Austria GmbH Beograd (Novi Beograd), Administratora XYZ Communications, kao ni članovi njihove uže porodice, te partneri i podizvođači partnera koji su u vezi s ovim Takmičenjem.

Član 4. Način učestvovanja

Za učestovanje u nagradnom takmičenju učesnici treba da ispune sledeće:

 • Prijaviti se na YOUniversity web stranici hr.youniversity.club
 • Izraditi case study, rešavanje stvarnog poslovnog slučaja na temu „Role of social media in increasing Gen Z brand desire“ u kojem učesnici imaju priliku pokazati svoje znanje i ideje. Pri rešavanju slučaja, učesnici samostalno rade zadatak te imaju priliku da se konzultuju s mentorom (zaposleni Samsunga zadužen za marketinške aktivnosti) telefonski ili putem e-pošte samsung@xyz-com.rs .
 • Učesnici trebaju svoj završeni case study dostaviti putem e-pošte (s iste adrese e-pošte koju je Učesnik naveo u obrascu prilikom prijave u nagradno takmičenje na web stranici hr.youniversity.club a adresu samsung@xyz-com.rs do 00:00 sati, 19. juna 2022. godine u obliku word dokumenta ili PPT prezentacije spremljene u PDF format, na srpskom ili engleskom jeziku, pri čemu dokument ne sme prelaziti veličinu od 10MB i 10 stranica. Rešenja koja stignu nakon definisanog roka neće biti uzeta u obzir.

Prijavom na Takmičenje učesnici prihvataju ova Pravila te su saglasni da se, ako postanu dobitnici nagrade, inicijali imena i prezimena, kao i grad iz kojeg dolaze mogu javno objaviti, koristiti od strane Organizatora i Administratora.

U konkurenciju za osvajanje nagrade ulaze sve prijavljene osobe koje su zadovoljile uslove ovih Pravila.

Član 5. Odabir dobitnika

Odluku o dobitnicima nagrada donosi stručna komisija koju čine predstavnici Organizatora te Administratora nakon što odaberu najkvalitetnij case study. Stručna komisija ocenjivaće primljene case studyje na temelju sledećih kriterijuma: originalnost korištenja marketinških alata, kreativnost izrade predloga, inovativnost predloga te relevantnost za ciljnu skupinu (Generacija Z) na temelju postojećih analiza i istraživanja tržišta provedenih od strane poslovnice Samsung Electronics Adriatic.

Član 6. Diskvalifikacija

Organizator zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalifikuje učesnike u sledećim slučajevima:

 • Učesnike koji prekrše ova Pravila
 • Učesnike koji nisu ispunili sve korake kvalifikacija za Takmičenje.

Organizator takođe ima pravo bez obrazloženja ukloniti sve sadržaje koji predstavljaju diskriminaciju, pogrdni sadržaj i vređanje na rasnoj, verskoj ili bilo kojoj drugoj osnovi po vlastitoj proceni. Ukoliko sadržaj kreiran od strane Učesika krši prava, patente ili zaštićene žigove trećih osoba Organizator ima pravo takve sadržaje ukloniti bez obrazloženja.

Organizator ne preuzima odgovornost za bilo koje posljedice koje su nastale kao rezultat zloupotrebe sadržaja od strane učesnika i zloupotrebe ustava pri funkcioniranju takmičenja na štetu učesnika ili treće osobe.

Organizator i izabrani Administrator nagradnog takmičenj su ovlašteni na temelju diskrecijske procene u bilo kojem trenutku i bez obrazloženja diskvalifikovati bilo kojeg učesnika ako isti krši zakonske propise koji su na snazi u Republici Srbiji ili svojim postupcima narušava ugled ili šteti interesima Organizatora. Učesnici nagradnog takmičenja, prihvatanjem pravila učestovanja, se u potpunosti  odriču bilo kakvih potražnji od Organizatora na osnovi naknade bilo kakvog oblika troška ili štete koja bi mogla nastati prilikom ispunjenja zadatka/kriterijuma koji su propisani ovim pravilima.

Organizator u svakom trenutku zadržava pravo provere, prema vlastitom nahođenju, ispunjava li neki učesnik uslove učestvovanja (uključujući njegovo godište i prebivalište).

Učestvovanje je lično. Identiteti stvoreni isključivo radi izmene, krivotvorenja ili manipulisanja parametrima relevantnima za nagradno takmičenje, kao i nepošteno učestvovanje u bilo kojemu drugom obliku, zabranjeno je i neće se prihvatiti.

U slučaju da dobitnik:

 • ne odgovori na obaveštenje o osvajanju nagrade u roku od pet dana;
 • ne ispunjava ovde navedene uslove i odredbe;
 • nije naveo tačan, valjan i potpun kontakt broj mobilnog i/ili ostale podatke;
 • nije u stanju primiti nagradu kako je ovde navedeno iz nekog razloga,

dobitnik gubi pravo na nagradu te će u slučaju iznad navedenih razloga, nagrada biti dodeljena sledećem odabranom dobitniku prema kriterijumima navedenim u Pravilima.

Nagrada nije prenosiva ni zamenjiva i ne može se zameniti za gotovinu ili neki drugi oblik kompenzacije, u celosti ili delomično.

Organizatror i Administrator ne prihvataju odgovornost za zakasnele, nepotpune, neispravno predate, neispravne ili neispravno upućene prijave, zahteve ili korespondenciju zbog grešaka, propusta, izmene, neovlašćenog rukovanja, brisanja, krađe, uništavanja, greške u komunikaciji ili na neki drugi način. Isto važi za podatke o adresi koje navede učesnik, koji su netačni, neispravni ili na neki drugi način pogrešni.

Kako bi se izbegla sumnja, učesnik je odgovoran za pravovremeni odaziv na poziv Organizatora/Administratora o osvajanju nagrade kako bi se osiguralo da je primio poziv. Organizator/Administrator nisu odgovorni za učesnikovo zakasnelo traženje nagrade ako iz nekog slučaja ne odgovori na upućeni poziv u naznačenom roku.

Organizator ima pravo uz javno obaveštenje jednostrano otkazati nagradno takmičenje u bilo kojoj fazi ukoliko je došlo do događaja koji imaju karakter više sile. Višom silom će se posebno, ali ne i isključivo, smatrati proglašenje epidemije zarazne bolesti na teritoriju Republike Srbije ili delom teritorija, proglašenje vanrednog stanja i druge mere donete od strane nadležnih državnih organa koje ograničavaju provođenje nagradnog takmičenja i/ili dodelu i preuzimanje nagrada.

Ukoliko nastane neka od gore navedenih okolnosti dodeljivanje i distribucija nagrada će biti odmah obustavljena jednostranom odlukom Organizatora, te će Organizator javno objaviti razloge koji su doveli do prekida nagradnog natječaja i isporuke nagrada.

Prihvatanjem ovih Pravila, svi učesnici ovog takmičenja, daju u korist pravo isključivog iskorištavanja autorskih prava na prijavljene radove tako da ovlašćuju Organizatora da prijavljene uratke (uz navedene inicijale imena i prezimena autora rada) oglašavaju u medijima u svrhu promocije, tokom neograničenog vremena u neograničenoj nakladi i broju izdanja na celoj teritoriji Republike Srbije, skladno ovim Pravilima te na online kanalima. Učesnici nagradnog takmičenja prihvataju da se svi podaci i materijali dobijeni tokom prijave na nagradni komkurs iskoriste u promotivne svrhe, a s ciljem dobivanja publiciteta i promocije. Učesnik nagradnog konkursa izričito potvrđuje i izjavljuje da čitava prijava predstavlja njegovo autorsko djelo.

U slučaju da bilo koja treća fizička ili pravna osoba pokrene protiv Organizatora bilo kakve sudske, upravne ili druge slične postupke utemeljene na navodnoj povredi autorskih ili drugih prava vezano uz oglašavanje, proizvodnju, umnožavanje, distribuciju ili prodaju sadržaja koji se pojavljuju u prijavljenim radovima, sudionik nagradnog takmičenja koji je prijavio materijal se obvezuje pridružiti takvom postupku te potraživanja iz istog zahteva preuzeti na sebe te braniti Organizatora od svakog zahteva postavljenog u takvom postupku te istima naknaditi sve troškove koji bi im mogli nastati usled takvog zahteva te pokretanja sudskog ili administrativnog postupka. Organizator se obvezuje obavestiti učesnika nagradnog takmičenja prijavljenog materijala o pokretanju bilo kojeg takvog postupka odmah, a najkasnije u roku od 7 (sedam) radnih dana od dana kada zaprimi obaveštenje o pokretanju .

Organizator je ovlašten sam raditi određene promene, dorade i slično na prijavljenim materijalima dokle god te iste ne predstavljaju deformiranje istog, kao niti bilo koju drugu povredu prava Autora, koja bi bila temelj za bilo kakav zahev Učesnika nagradnog takmičenja prema Organizatoru ili trećoj osobi i za isto nije potrebna nikakva suglasnost ili odobrenje Učesnika.

Organizator sve prijavljene materijale uz potrebne dorade i obavezno uklanjanje ličnih podataka koji nisu neophodni u cilju ispunjenja obveza od strane Organizatora u vidu sprovodjenja nagradnog takmičenja, mogu koristiti za oglašavanje u svim medijima (printani promo materijal, televizija, novine, internet…).

Učesnici se prijavom na takmičenje odriču bilo kakvih daljnjih potraživanja prema Organizatoru po bilo kakvoj osnovi.

Član 7. Rezultati takmičenja

Dobitnici će  biti javno objavljeni na YOUniversity Club 27.06.2022. u 14:00 sati uz objavu naslova odabranih radova te imenom i inicijalnom prezimena učesnika. Pre toga će dobitnici biti obavešteni putem ličnog telefonskog poziva kako bi podelili svoje lične podatke za dostavu osvojene nagrade ili dogovorili preuzimanje u kancelarijama Administratora.

 

Član 8. Nagrade

Učesnici u ovom nagradnom Takmičenju mogu osvojiti, skladno ovim Pravilima, niže navedene nagrade:

 • Nagrada: 1 x Poklon vaučer za letovanje po izboru dobitnika u vrednosti 150.000 rsd PDV uključen).*Poklon kupon treba biti iskorišten u periodu od 27.06. do 31.12.2022. godine u dogovoru s turističkom agencijom zavisno o raspoloživosti termina koje organizuje agencija Smile Tours d.o.o.
 • Nagrada: 1 x Galaxy Z Flip3 128GB/8GB, Fantomska crna

Organizator ili bilo koja agencija angažovana od strane Orgnaizatora za sprovodjenje nagradnog takmičenja ne preuzima bilo koji oblik odgovornosti i ne otklanjaju bilo kakvu vrstu odštete zbog učestvovanja u nagradnom takmičenju. Organizator takođe ne preuzima bilo kakvu odgovornost za lične povrede ili štetu do kojih može doći tokom boravka na lokaciji nagradnog putovanja tokom navedenog razdoblja, te ne može davati nikakva jamstva u vezi problema do kojih može doći tokom putovanja.

Učesnici prihvataju da sami treba da osiguraju neophodnu svu putnu dokumentaciju te svu dokumentaciju vezano za epidemiloške mere ukoliko bude bilo potrebno kao i putno osiguranje koje uključuje lično zdravstveno i životno osiguranje tokom putovanja kao i osiguranje lične imovine tokom putovanja.

Sve navedeno se takođe odnosi i na pratnju dobitnika koju dobitnik odabere skladno ovim Pravilima.

Uslovi otkazivanja aranžmana definisani su prema uslovima turističke agencije.

Utešne nagrade:

 • 8 x Poklon kupon u vrednosti 12.000 RSD (PDV uključen) za MAC Cosmetics ili Intersport prodajno mesto, prema odabiru dobitnika

Svi učesnici ovog nagradnog takmičenja, a koji su na vreme predali rešen poslovni slučaj, primiće  Certifikat za učestvovanje koji će im biti dostavljen u roku od 8 dana nakon završetka nagradnog takmičenja na e-mail adresu koju su naveli u prijavi za nagradno takmičenje ili preporučeno poštom na kućnu adresu koju su naveli u prijavi za nagradno takmičenje.

Dobitnici nemaju pravo zahtevati drugačiju nagradu od one za koju su se takmičili i osvojili u postupku skladno ovim Pravilima.

Nagrada se ne može zameniti za novac, druge proizvode ili usluge niti se može preneti na drugu osobu po preuzimanju nagrade.

Član 9. Predaja nagrade

Nagrada će dobitnicima biti dostavljena putem preporučene pošte s povratnicom ili ličnim preuzimanjem u kancelarijama Administratora.

Dobitnike će o dobitku obavestiti Administrator pismeno u roku od 8 dana od proglašenja dobitnika, kako bi se ugovorili detalji preuzimanja nagrade i prikupili potrebni podaci za izdavanje nagrade.

Dobitnik će sarađivati s Administratorom u svrhu predaje nagrada i administriranja sve potrebne dokumentacije.

Organizator će osigurati nagradu, te će ispuniti sve zakonske obveze vezane uz iste.

Nagrade se isključivo mogu dostaviti tj. ostvarivati na adresu na području  Republike Srbije.

Nagrade će biti dostavljene/isporučene od strane Administratora najkasnije u roku od 30 dana od datuma odabira dobitnika.

Kao dokaz preuzimanja nagrade Organizator/Administrator će koristiti potpisanu potvrdu o preuzimanju nagrade, a u slučaju da dobitnik ne pošalje potpisanu potvrdu (putem fax-a, e-maila ili pošte), Organizator/Administrator će koristiti poštansku povratnicu kao dokaz.

Realizacijom nagrade prestaju sve obveze Organizatora i Administratora nagradnog Takmičenja prema dobitnicima te se nagrada ne može zameniti za novac, druge proizvode ili usluge niti se može preneti na drugu osobu po preuzimanju nagrade. Organizator neće podeliti nikakve dodatne nagrade osim navedenih u ovim Pravilima.

Član 10. Zaštita ličnih podataka

Učesnici prihvataju aktuelna službena pravila prijavom za učestvovanje u nagradnom konkursu.

Rukovodilac obrade ličnih podataka učesnika nagradnog konkursa je Samsung Electronics Austria GmbH, Beograd (Novi Beograd).

Učestvovanjem u nagradnom konkursu svaki učesnik prihvata prava i obaveze iz ovih Pravila, i u vezi s tim se obaveštava:

 • da se njegovi lični podaci koji su dostupni Organizatoru čuvaju u skladu s Opštom uredbom o zaštiti ličnih podataka EU 2016/679 i da isti mogu biti korišteni samo u cilju ispunjenja obveza od strane Organizatora u vidu implementacije nagradnog konkursa. U pogledu ličnih podataka za dobitnike nagrada će biti prikupljena: ime, prezime, adresa, broj mobilnog telefona. Organizator će od svih učesnika prikupljati ime, prezime, grad i broj telefona, a isključivo u cilju obaveštavanja istih o osvojenim nagradama odnosno utvrđivanju ispravnosti prijave u skladu s nagradnim konkursom.
 • Rukovodilac obrade obrađuje lične podatke učesnika nagradnog konkursa isključivo za svrhu implementacije nagradnog konkursa na području Republike Srbije, ograničavajući obradu na vremensko razdoblje od 120 dana, počevši od dana završetka nagradnog konkursa navedenog u Pravilima nagradnog konkursa, nakon čega će lični podaci biti obrisani.
 • Svaki učesnik ukoliko želi učestvovati i preuzeti Samsung Galaxy Z Flip 3 preklopni pametni telefon na privremeno korištenje u svrhu ovog nagradnog konkursa u vremenu od najduže 6 dana tj. 144 sata, dužan je kao garanciju povrata navedenog uređaja Oranizatoru/Administratoru ostaviti svoj važeći index. Organizator i Administrator neće kopirati niti proseđivati lične podatke navedene u indexu, te će isti biti vraćen Učesniku po povratku Samsung Galaxy Z Flip 3 preklopnog pametnog telefona, neoštećenog u originalnoj ambalaži i sa svim popratnim delovima koji su bili prisutni u trenutku predaje uređaja Učesniku.

Učestvovanjem u nagradnom konkursu svaki učesnik prihvata prava i obveze iz ovih Pravila, s tim da dobitnik nagrade takođe pristaje:

 • da se njegovi lični podaci koji su dostupni Organizatoru čuvaju u skladu s Opštom uredbom o zaštiti ličnih podataka EU 2016/679 i zakonom o računovodstvu vezano za isporuku nagrade na rok od 11 godina i da isti (samo inicijali imena i prezimena te grad) mogu biti objavljeni u vezi primopredaje nagrade u člancima i reportažama bez ikakvih nadoknada, u svrhu javnog obaveštenja o rezultatima nagradnog konkursa.

Učesnici se izričito slažu da će njihovi registrovani lični podaci biti prikupljani i skladišteni u bazi podataka Administratora i Organizatora nagradnog konkursa. Osim toga, učesnici se slažu da Administrator i Organizator mogu upravljati njihovim ličnim podacima bez ikakve naknade u svrhu izvršavanja ovog nagradnog konkursa.

Administrator i Organizator obrađuju sve lične podatke skladno odredbama Opštog propisa o zaštiti ličnih podataka (EU) 2016/679.

Dostava podataka od strane učesnika nagradnog konkursa je dobrovoljna, no potrebna kako bi učesnik mogao učestvovati u nagradnom konkursu. U slučaju da učesnik smatra da je obrada podataka u suprotnosti sa zaštitom njene/njegove privatnosti ili protivna zakonu, može se obratiti Rukovodiocu obrade i/ili zatražiti pristup, brisanje ili ograničavanje obrade ličnih podataka, odnosno iskoristiti svoje pravo na ulaganje prigovora na obradu te pravo na prenosivost podataka, na način da u bilo kojem trenutku kontaktira Rukovodilaca obrade na adresu e-pošte: dataprotection.sead@samsung.com ili pismenim putem na adresu: Samsung Electronics Austria GmbH, Beograd (Novi Beograd Omladinskih brigada 90v, Novi Beograd, Republika Srbija. Pismenim zahtevom upućenim na adresu Rukovodilaca obrade može se zatražiti i ispravak podataka te informacija o upravljanju podacima, a učesnik ima pravo da, u bilo kojem trenutku, povuče prijavu, a da to ne utiče na zakonitost obrade koja se temeljila na saglasnosti pre nego što je ona povučena. Učesnici se konačno mogu obratiti i Agenciji za zaštitu podataka ili merodavnom sudu, ukoliko se ne slažu s odlukom ili radom Rukovodilaca obrade.

Prijavom u nagradni konkurs učesnici su suglasni da Administrator, kao izvršitelj obrade ličnih  podataka, te kao izabrani Administrator baze podataka od strane Organizatora, može obrađivati podatke u svrhu provođenja nagradnog takmičenja.

Rukovodilac obrade ličnih podataka neće otkriti ili ustupiti podatke trećim osobama, osim subjektima uključenim u implementaciju nagradnog konkursa.

Nakon 60 dana od dana zadnjeg proglašenja dobitnika nagradnog konkursa, Organizator neće primati nikakve pritužbe vezane uz konkurs.

U slučaju pravnog spora između Organizatora i učesnika nadležan je Osnovni sud u Beogradu.

 

U Beogradu, 09.06.2022.

 

Samsung Electronics Austria GmbH, Beograd

organizator

 

 

SAMSUNG ELECTRONICS AUSTRIA GMBH, OGRANAK BEOGRAD

PRAVILA O PRIVATNOSTI

 

Stupa na snagu: maj 2018.

 

U kompaniji Samsung Electronics Austria GmbH, našoj grani u Beogradu i našim povezanim društvima („Samsung“, „mi“, „nas“, „naš“) znamo koliko je privatnost važna našim zaposlenima, dobavljačima, klijentima i svima drugima s kojima sarađujemo, pa se trudimo biti jasni u vezi s tim kako prikupljamo, koristimo, otkrivamo, prenosimo i skladištimo lične podatke.

 

U nastavku slede glavna pitanja koja su obuhvaćena našim Pravilima o privatnosti.

 

 1. Područje primene i svrha
 2. Odgovornost za usklađenost
 3. Naša odgovornost
 4. Definicije
 5. Načela Opšteg zakona o zaštiti podataka
 6. Posebne kategorije ličnih podataka
 7. Deljenje ličnih podataka (uključujući prenos podataka izvan EGP-a)
 8. Izrada profila i automatizovano donošenje odluka
 9. Direktni marketing
 10. Vođenje evidencije
 11. Prava ispitanika
 12. Povreda ličnih podataka
 13. Ažuriranje Pravila
 14. Korisni podaci za kontakt

Dodatak 1: Objava o privatnosti podataka

Dodatak 2: Obrazac zahteva ispitanika za pristup podacima

 

 1. Područje primene i svrha

Ovim dokumentom utvrđuju se pravila zaštite podataka i zakonski uslovi koje je potrebno ispuniti, a koji se odnose na dobijanje, postupanje, obradu, skladištenje, prenos i uništavanje ličnih podataka.

 

Vrste podatka koje ćemo možda obrađivati uključuju detalje o sadašnjim, prošlim i potencijalnim budućim članovima osoblja, dobavljačima, klijentima i svima onima s kojima komuniciramo.  Podaci koji se čuvaju na papiru, računaru ili nekom drugom mediju podležu pravnim zaštitnim merama utvrđenima u Opštom zakonu o zaštiti podataka („GDPR“) i merodavnom pravu za zaštitu podataka kojima se nameću ograničenja načina na koje smijemo koristiti spomenute podatke.

 

Održavanje najviših standarda u našem postupanju s ličnim podacima kolektivna je i individualna odgovornost te se ova Pravila primenjuju na načine dobijanja, korištenja, skladištenja, brisanja i drugih oblika obrade ličnih podataka s kojima se susrećemo u našem poslovanju. Ona uključuju opširni sažetak glavnih obveza zaštite podataka koja se primenjuju na nas kao organizaciju.

 

Ova Pravila o privatnosti primenjuju se na sve Samsungove zaposlene i druge pružatelje usluga Samsungu (uključujući, ali se ne ograničavajući na izvođače radova i agencijske radnike) (zajednički: „članovi osoblja“).  Svi članovi osoblja dužni su se pobrinuti da razumeju i pridržavaju se ovih Pravila u pogledu bilo kakvih ličnih podataka kojima imaju pristup u svom radu.

 

Članovi osoblja takođe će biti dužni proći obuku u vezi s ovim i srodnim pravilima na zahtev Samsunga.

 

 1. Odgovornost za usklađenost

Za nadgledanje provođenja zaštite podataka i poštovanja ovih Pravila odgovoran je službenik za zaštitu podataka čiji se podaci za kontakt nalaze na kraju ovih Pravila.

Osobe na rukovodećim pozicijama odgovorne su za to da članovi njihovih timova poštuju pravila zaštite podataka.

 

 1. Naša odgovornost

Opštom uredbom o zaštiti podataka predviđaju se visoke novčane kazne za organizacije koje krše njene odredbe. Zavisno o vrsti povrede, organizacije bi mogle platiti kaznu u iznosu do 20 miliona eura, odnosno 4% ukupnog godišnjeg prometa na svetskom nivou za prošlu financijsku godinu. 

 

 1. Definicije

Podaci iz kaznenih evidencija odnose se na kaznena dela koje je osoba počinila i optužbe koje su joj izrečene.

 

Rukovodioci obrade su osobe ili organizacije koje određuju svrhu i način obrade ličnih podataka.  Njihova je dužnost utvrditi prakse i pravila koja će biti u skladu s Opštim zakonom o zaštiti podataka.  Mi smo Rukovodioci obrade svih ličnih podataka koji se koriste u našem poslovanju. Naši dobavljači, savetnici i izvođači radova takođe mogu biti Rukovodioci obrade.

Ispitanici u smislu ovih Pravila podrazumevaju sve žive pojedince čijim ličnim podacima raspolažemo, uključujući sadašnje, prošle i potencijalne klijente, dobavljače, agente, ulagače te članove našeg osoblja.  Svi ispitanici imaju zakonska prava u pogledu svojih ličnih podataka.

 

Lični podaci su podaci koji se odnose na živog pojedinca čiji se identitet može utvrditi na temelju tih podataka (ili na temelju tih i drugih podataka koje posedujemo). Lični  podaci mogu biti činjenice (Na primer: ime, adresa ili datum rođenja) ili mišljenja (na primer procena radnog učinka).  Definicija ličnih podataka u Opštem zakonu o zaštiti podataka i merodavnom pravu za zaštitu podataka vrlo je široka, pa je u skladu s time pod lične podatke moguće svrstati jako puno identifikatora.  Ovo uključuje ime, identifikacijski broj i podatke o lokaciji.

 

Obrada je bilo koji postupak koji uključuje upotrebu ličnih podataka.  Uključuje dobijanje, korištenje, pregled, pristup, beženje ili posedovanje podataka ili obavljanje jedne radnje ili skupa radnji u vezi s podacima, uključujući njihovu organizaciju, ispravljanje, pronalaženje, upotrebu, otkrivanje, brisanje ili uništavanje.  Obrada takođe podrazumeva prenos ličnih podataka trećim osobama.

 

Podaci posebnih kategorija (prethodno znani kao osetljivi lični podaci) uključuju podatke o rasnom ili etničkom poreklu osobe, njenim političkim mišljenjima, verskim ili sličnim uverenjima, članstvu u sindikatu, fizičkom ili mentalnom zdravlju ili stanju i polnom životu te genetske i biometrijske podatke u svrhu identifikacije pojedinca.

 

 1. Načela Opšteg zakona o zaštiti podataka

Svako ko vrši obradu podataka mora poštovati provodna načela dobre prakse utvrđena u Opštem zakonu o zaštiti podataka kojih će se Samsung pridržavati na sledeće načine:

 • Lične ćemo podatke obrađivati zakonito, pošteno i transparentno (videti pod „zakonitost, poštenost i transparentnost”).
 • Lične ćemo podatke prikupljati u posebne, izričite i zakonite svrhe te ih nećemo obrađivati na način koji nije u skladu s tim svrhama (videti pod „ograničavanje svrhe i smanjenje količine podataka“).
 • Obrađivaćemo lične podatke koji su primereni, relevantni i ograničeni na ono što je nužno u odnosu na svrhe u koje se obrađuju (videti pod „ograničavanje svrhe i smanjenje količine podataka“).
 • Pobrinućemo se da lični podaci budu tačni i prema potrebi ažurni; ako su podaci netačni, preduzećemo svaku razumnu meru kako bi oni bili bez odlaganja izbrisani ili ispravljeni, uzimajući u obzir svrhe u koje se ti podaci obrađuju (videti pod „tačnost“).
 • Lične podatke ćemo čuvati u onom obliku koji omogućuje identifikaciju pojedinca na kojeg se oni odnose samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se lični podaci obrađuju (videti pod „ograničenje skadištenja“).
 • Primenjivaćemo odgovarajuće tehničke ili organizacijske mere kojima se osigurava sigurnost ličnih podataka, uključujući zaštitu od neovlašćene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja (videti pod „celovitost i poverljivost”).

U nastavku slede dodatne informacije o svakom od ovih načela.

 

5.1.      Zakonitost, poštenost i transparentnost

Cilj merodavnog prava o zaštiti ličnih podataka nije sprečiti obradu ličnih podataka, već osigurati da se to čini pošteno i bez negativnog učinka na prava ispitanika.

Obrada ličnih podataka zakonita je ako je ispunjen jedan od zakonskih uslova obrade.  Ovi zakonski uslovi uključuju sledeće: ispitanik je izričito i slobodno dao privolu za obradu; obrada je propisana zakonom; obrada je nužna za izvršavanje ugovora koji smo sklopili s ispitanikom; obrada je nužna za potrebe zakonitih interesa Samsunga ili strane kojoj su podaci otkriveni (osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava ili slobode pojedinca). Pre početka obrade ličnih podataka (primer, pre prikupljanja ličnih podataka od pojedinca) razmatramo razloge za prikupljanje podataka i zašto su nam oni potrebni.  Takođe utvrđujemo pravnu osnovu koja nam omogućuje zakonito dobijanje i obradu podataka.

Ispitaniku je, u skladu sa zakonom, potrebno dostaviti određene informacije, uključujući (ali ne se ograničavajući na) sledeće: ko je Rukovodilac obrade (u ovom slučaju to smo mi, Samsung Electronics Austria GmbH, Beograd, Novi Beograd, adresa Omladinskih brigada 90v, Republika Srbija); svrhe radi kojih ćemo obrađivati podatke, pravnu osnovu za obradu, identitet osoba kojima podaci mogu biti otkriveni ili preneseni i prava ispitanika u vezi s njihovim ličnim podacima.  Ove informacije moraju biti sadržane u odgovarajućoj obaveštenju o privatnosti podataka ili izjavi o poštenoj obradi podataka. 

 

5.2.      Ograničavanje svrhe i smanjenje količine podataka

Lični podaci mogu se obrađivati samo radi određenih svrha o kojima je ispitanik bio obavešten prilikom prvog prikupljanja podataka ili u druge svrhe koje su izričito dopuštene merodavnim pravom o zaštiti podataka. To znači da se lični podaci ne smeju prikupljati u jedne, a koristiti u druge svrhe. Ako je potrebno promeniti svrhu radi koje se lični podaci obrađuju, ispitanik mora biti obavešten o novoj svrsi pre početka bilo kakve obrade.

 

5.3.        Tačnost

Lični podaci moraju biti tačni i ažurni. Neispravni podaci ili podaci koji dovode u zabludu nisu tačni, pa je stoga potrebno preduzeti korake u svrhu provere tačnosti svih ličnih podataka u trenutku njihovog prikupljanja te nakon toga u redovnim vremenskim razmacima. Netačne ili neažurne podatke potrebno je uništiti. 

 

5.4.      Ograničenje pohrane

Lične podatke potrebno je čuvati u obliku koji ne omogućava identifikaciju pojedinca na kojeg se oni odnose samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se lični podaci prikupljaju. To znači da je podatke potrebno uništiti ili izbrisati iz naše baze kad oni više nisu potrebni, a osobne podatke potrebno je sakriti.

Nakon isteka razdoblja čuvanja, evidencija koja sadrži osobne podatke biće uklonjena na siguran način i uništena, osim u slučaju kada postoji opravdan poslovni razlog za njeno zadržavanje i nakon ovog razdoblja (primer, ispitanik je pokrenuo spor protiv nas i zadržani lični podaci relevantni su za taj spor).

 

5.5.      Celovitost i poverljivost

Dužni smo poduzeti odgovarajuće mere zaštite protiv nezakonite ili neovlaštene obrade ličnih podataka te protiv njihovog slučajnog gubitka ili oštećenja. Ispitanici mogu pred sudom pokrenuti postupak za dobivanje naknade za štetu nastalu usled gubitka ličnih podataka.

Očuvanje sigurnosti podataka podrazumijeva osiguravanje poverljivosti, celovitosti i dostupnosti ličnih podataka koje se definišu kako sledi:

 1. a) Poverljivost znači da pristup ličnim podacima imaju samo one osobe koje su ovlašćene za njihovo korišćenje.
 2. b) Celovitost znači da lični podaci moraju biti tačni i prikladni za svrhe u koje se obrađuju te pouzdani za svoj vek trajanja (odnosno, neovlaštene osobe ne smeju izmeniti te podatke).
 3. c) Dostupnost znači da ovlašteni korisnici imaju mogućnost pristupa podacima ako su im oni neophodni za odobrene svrhe. Stoga je lične podatke, umesto na pojedinim ličnim računarima, potrebno čuvati u našem centralnom računarskom sistemu.

Sigurnosni postupci uključuju:

 1. a) Kontrole pri ulazu. Prijavljivanje neznanca u prostorijama s kontroliranim ulazom.
 2. b) Sigurne stolove i ormare na zaključavanje. Zaključavanje stolova i ormara ako se u njima čuvaju poverljive informacije bilo koje vrste. (Lični podaci uvek se smatraju poverljivima).
 3. c) Načine uništavanja. Papirne dokumente potrebno je izrezati. Diskove i kompaktne diskove samo za čitanje (CD-ROM) potrebno je fizički uništiti onda kada oni više nisu potrebni.
 4. d) Samsungovi članovi osoblja dužni su osigurati da poverljive informacije prolaznicima nisu vidljive na ekranima te se odjaviti s ličnog računara kad ga ostavljaju bez nadzora.

Samsung se pridržava svih postupaka i koristi sve raspoložive tehnologije kako bi se očuvala sigurnost svih ličnih podataka od trenutka njihovog prikupljanja pa sve do njihovog uništenja. U praksi to znači sledeće:

            Može se pristupiti samo onim ličnim podacima za koje postoji dopuštenje te samo u odobrene svrhe.

 1. b) Niti jednoj drugoj osobi (uključujući i druge Samsungove članove osoblja) ne sme se omogućiti pristup ličnim podacima, osim ako imaju odgovarajuće dopuštenje za to.
 2. c) Lični podaci se štite primer poštivanjem pravila o pristupu prostorijama, pristupu računaru, zaštitom pomoću lozinke i enkripcijom, omogućavanjem sigurno skladištenje podataka i njihovog uništavanja, te drugim jerama sigurnosti utvrđenim u Samsungovim pravilima o sigurnosti podataka.
 3. d) Lične podatke (uključujući i lične podatke u spisima) ili uređaje koji sadrže lične podatke (ili uređaje koje je moguće upotrebiti kako bi se pristupilo ličnim podacima) ne iznosi se iz Samsungovih prostorija, osim ako su poduzete odgovarajuće mere sigurnosti (primer, pseudonomizacija, enkripcija ili zaštita lozinkom) radi zaštite podataka i uređaja.
 4. e) Lične podatke se ne skladišti na lokalnom disku ili ličnom uređaju koji se upotrebljavaju u radne svrhe.
 1. Posebne kategorije ličnih podataka

Povremeno ćemo možda morati obrađivati posebne kategorije ličnih podataka.

Posebne kategorije lični podataka obrađivaćemo samo onda kada za to imamo pravnu osnovu (videti u Odeljku 5 ovih Pravila) i kada se primenjuje jedan od posebnih uslova za obradu podataka posebnih kategorija. Posebni uslovi uključuju, ali se ne ograničavaju na sledeće:

 1. a) Ispitanik je dao izričitu dozvolu za obradu.
 2. b) Obrada je nužna za potrebe ostvarivanja prava i izvršavanja obaveza Samsunga ili ispitanika u području radnog prava.
 3. c) Obrada je nužna za zaštitu životno važnih interesa ispitanika, a ispitanik je fizički nesposoban dati privolu.
 4. d) Obrada se odnosi na podatke za koje je očigledno da ih je objavio ispitanik.
 5. e) Obrada je nužna za uspostavu, ostvarivanje ili obranu pravnih zahteva.
 6. f) Obrada je nužna za potrebe od značajnog javnog interesa.

Posebne kategorije ličnih podataka neće se obrađivati:

 1. a) sve dok se ne obavi procena učinka prikupljanja i
 2. b) dok se osobu na koju se odnose lični podaci na prikladan način ne obavesti (izjavom o zaštiti privatnosti ili na drugi način) o prirodi obrade, svrha radi kojih i pravne osnove na temelju koje se ona vrši.
 1. Deljenje ličnih podataka (uključujući prenos podataka izvan EGP-a)

Lični podaci mogu se prenositi samo trećoj strani kao pružatelju usluga koja pristaje pridržavati se potrebnih pravila i postupaka i ispunjavati sve relevantne ugovorne odredbe koje od nje zahtevamo te koja na zahtev pristaje na implementaciju odgovarajućih mera.

Lični podaci mogu se podeliti s drugim članom osoblja naše grupe (koja uključuje naša društva kćeri i naše nadređeno društvo skupa s njegovim društvima kćerima) samo ako su primatelju takvi podaci neophodni za potrebe posla, a prenos je u skladu s primenjivim ograničenjima prekograničnog prenosa (videti u nastavku).

Zakonodavstvo o zaštiti podataka ograničava prenos podataka u zemlje izvan Evropskog gospodarskog prostora („EGP”) kako se ne bi ugrozilo traženi nivo zaštite podataka.  Lični podaci koji potiču iz jedne zemlje prenose se preko granice ako se dostavlja, šalje, vrši uvid u njih ili im se pristupa u nekoj drugoj zemlji. Pre prekograničnog prenosa ličnih podataka proveriće se jesu li za to zadovoljeni svi potrebni uslovi.

 

 1. Izrada profila i automatsko donošenje odluka

Postoje značajna ograničenja u pogledu okolnosti u kojima je moguće doneti automatsku odluku o pojedincima (radi se o odluci koja se donosi isključivo automatski, bez ikakvog uplitanja čoveka).  Ovo vredi i za izradu profila (radi se o automatskoj obradi ličnih podataka za ocenu određenih aspekata u vezi s pojedincem, primer da bi li pojedincu bili zanimljivi određeni proizvodi).

Ova vrsta odlučivanja moguća je samo radi izvršavanja ugovora, onda kada je to dopušteno zakonom ili ako je pojedinac na to dao izričitu dozvolu.  Pojedinci imaju pravo na informacije o donošenju odluka te imaju određena prava o kojima moraju biti obavešteni, uključujući pravo na zahtevanje ljudske intervencije ili pravo na osporavanje odluke, a za ovu vrstu odlučivanja takođe postoje stroga ograničenja u vezi s korišćenjem posebnih kategorija ličnih podataka.

Svaka aktivnost izrade profila biće sprovedena potpuno u skladu s merodavnim zakonodavstvom.

 

 1. Direktnim marketing

Postoje strogi zahtevi zaštite podataka u vezi s direktnim marketingom koji je usmeren na naše klijente te pritom sledimo sve smernice koje se odnose na nas.

 

 1. Vođenje evidencije

Važno je da možemo dokazati da se pridržavamo načela obrade podataka. Onda kada je to potrebno, vodimo odgovarajuću evidenciju o našem postupanju s ličnim podacima.  Ona može uključivati evidenciju o pravnim osnovama na temelju kojih obrađujemo lične podatke, evidenciju o podacima poslatim ispitanicima i evidenciju o našoj obradi ličnih podataka.

 

 1. Prava ispitanika

Lični podaci  se obrađuju u skladu s pravima ispitanika.  Ispitanici imaju sledeća prava:

 1. a) Ako su dali dozvolu na obradu, oni mogu u bilo kom trenutku povući tu dozvolu (ovo mora biti jednako jednostavno kao i njeno davanje).
 2. b) Imaju pravo na jasne, transparentne i lako razumljive informacije o načinima upotrebe njihovih ličnih podataka (upravo zbog toga i pružamo izjavu o privatnosti podataka).
 3. c) Imaju pravo zatražiti pristup svim podacima u posedu Rukovodilaca obrade koji se odnose na njih.
 4. d) Imaju pravo zatražiti da se netačni podaci izmene i isprave.
 5. e) Imaju pravo zahtevati brisanje podataka koji se odnose na njih a koji se nalaze u posedu Rukovodilaca obrade ako su za to ispunjeni određeni uslovi utvrđeni primenjivim pravom.
 6. f) Imaju pravo zahtevati ograničavanje obrade u slučajevima kada su za to ispunjeni određeni uvslovi utvrđeni primenjivim pravom.
 7. g) Imaju pravo zahtevati prenos podataka drugom Rukovodiocu obrade ako su za to ispunjeni određeni uslovi utvrđeni primenjivim pravom.
 8. h) Imaju pravo uložiti prigovor na obradu ličnih podataka ako su za to ispunjeni određeni uslovi utvrđeni primenjivim pravom o zaštiti podataka.
 9. i) Imaju pravo da se na njih ne odnosi odluka koja se temelji isključivo na automatskoj obradi, uključujući izradu profila, koja proizvodi pravne učinke koji se odnose na njih ili na sličan način značajno na njih utiče, osim ako su dali izričitu dozvolu za to ili ako je to neophodno za sklapanje ili izvršavanje ugovora s njima.
 10. j) Imaju pravo na žalbu Agenciji za zaštitu ličnih podataka u vezi s našom obradom podataka (podaci za kontakt nalaze se u nastavku), iako bismo voleli podstaći ispitanika da se u slučaju bilo kakvih nedoumica najpre obrati nama kako bismo mi pokušali rešiti problem.

Ako ispitanik želi ostvariti neko od svojih prava, treba se obratiti Službeniku za zaštitu podataka. Možda će biti potrebno poduzeti odgovarajuće korake radi utvrđivanja identiteta osobe koja podnosi zahtev.

Službeni zahtev ispitanika (podnositelja zahteva) za pristup ličnim podacima koji se odnose na njega i koji se nalaze u posedu Samsung Electronics Austria GmbH, Beograd (Novi Beograd

Omladinskih brigada 90v, Novi Beograd, Republika Srbija može se podneti u pisanom obliku putem obrasca u Prilogu 2 (obrazac Zahteva ispitanika za pristup ličnim podacima).  Međutim, zahtev ispitanika za pristup ličnim podacima ne mora nužno biti služben niti on mora biti podnet u pisanom obliku (pristup ličnim podacima moguće je zatražiti na društvenim mrežama ili telefonski).  Svaki član osoblja koji zaprimi zahtev za pristup ličnim podacima (bez obzira na to je li on podnet na dostupnom obrascu ili ne) bez odlaganja će proslediti zahtev službeniku za zaštitu podataka i/ili pravnoj službi i službi za praćenje usklađenosti. 

 

Službenik za zaštitu podataka će, osim u iznimnim slučajevima, odgovoriti na zahtev u roku od 30 dana od njegova prijema. Ako Samsung ne može pružiti zatražene osobne podatke, razlozi za to biće potpuno dokumentovani te će ispitanik biti obavešten o njima u pisanom obliku.  Ispitaniku će takođe biti dostavljeni podaci o nadležnom nadzornom telu kojem je moguće podneti žalbu, u skladu sa zahtevima merodavnog prava o zaštiti podataka.

 

 1. Povreda ličnih podataka

Povreda ličnih podataka je kršenje sigurnosti koje dovodi do slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmene, neovlašćenog otkrivanja ili pristupa ličnim podacima koji su preneseni, uskladišteni ili na drugi način obrađivani.  Povreda ne mora nužno podrazumevati otkrivanje ličnih podataka spoljnjem izvoru bez potrebnog dopuštenja, ali može značiti da je netko iznutra pristupio tim podacima bez potrebnog dopuštenja.

 

Neke oblike povrede dužni smo prijaviti nadležnom regulatornom telu, a u ograničenom broju slučajeva i samim ispitanicima.

 

O povredi ličnih podataka ili sumnji na povredu bez odlaganja ćemo obavijestiti Službu za sigurnost europskog sedišta Samsunga, službenika za zaštitu podataka Samsung Electronics Austria GmbH Beograd (Novi Beograd)  i/ili pravnu službu i službu za praćenje usklađenosti kako bi oni mogli poduzeti neophodne mere ili po potrebi proslediti slučaj dalje.

 

 1. Odobrenje za pristup podacima

Pristup podacima koje prikuplja i/ili koristi Samsung Electronics Austria GmbH, Ogranak Beograd (Novi Beograd) odobrava se samo sledećim osobama:

– Lični podaci o klijentima prikupljeni putem mrežnih stranica izrađenih radi određenih marketinških svrha:

 • Pravnim zastupnicima Samsung Electronics Austria GmbH Ogranak Beograd (Novi Beograd) odobrava se samo sledećim osobama:
 • Zaposlenima marketinga čiji radni zadaci uključuju postupanje s ličnim podacima prikupljenima u određene marketinške svrhe
 1. Ažuriranje Pravila

Odeljak za ljudske resurse, pravna služba i služba za praćenje usklađenosti zaduženi su za održavanje, redovan pregled i ažuriranje ovih Pravila.  O ažuriranju i izmenama ovih Pravila bićete obavešteni putem oglasne table i/ili elektroničkom poštom.

 

 1. Korisni podaci za kontakt

U vezi sa zaštitom podataka možete se obratiti na sledeću adresu:

Samsung Electronics Austria GmbH, Beograd (Novi Beograd

Omladinskih brigada 90v, Novi Beograd, Republika Srbija

Adresa e-pošte: Obratite nam se na dataprotection.sead@samsung.com