PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA„Pokaži Galaxy AI“


Svrha ovih pravila je osigurati jednakost za sve sudionike te jednake mogućnosti za osvajanje nagrade nakon ispunjavanja uvjeta navedenih u pravilima.
Dan objave i stupanja na snagu: 22.05.2024.
Prije početka postupka prijave za sudjelovanje u predmetnom nagradnom natječaju (u nastavku „Natječaj“), molimo pročitajte ova Pravila nagradnog natječaja (u nastavku „Pravila“):

Članak 1. Organizator i Administrator
Organizator Natječaja pod nazivom „Pokaži Galaxy AI“ je Samsung Electronics Austria GmbH, Praterstrasse 31, 1020 Beč, Republika Austrija, dalje u tekstu „Organizator“. Administrator Natječaja je tvrtka MPG d.o.o. (sjedište: Nova Ves 17, 10000 Zagreb, OIB:35677542029), dalje u tekstu “Administrator“.
Natječaj se priređuje na području Republike Hrvatske, u cilju promocije nove Samsung Galaxy S24 serije pametnih telefona proizvođača Samsung Electronics.
Članak 2. Trajanje i lokacija
Natječaj započinje 22. svibnja 2024. godine u 12:00 sati i traje do 15. srpnja 2024. godine do 23:00 sata, na lokacijama koje su navedene u članku 4. ovih Pravila.
Pravila Natječaja bit će objavljena na Samsung YOUniversity web stranici https://hr.youniversity.club/
Dana 22. srpnja 2024. godine u 12:00 sati, odnosno 7 dana od završetka Natječaja, na Samsung YOUniversity web stranici https://hr.youniversity.club/ Organizator će objaviti dobitnike te će ih potom kontaktirati putem e-maila.

Sudjelovanjem u Natječaju sudionici prihvaćaju ova Pravila.

Članak 3. Pravo sudjelovanja
Pravo sudjelovanja u Natječaju imaju sve fizičke osobe, registrirane na stranici Samsung YOUniversity web stranici https://hr.youniversity.club/, starije od 18 godina, koje su građani Republike Hrvatske. Svaki sudionik u Natječaju može sudjelovati jednom i može osvojiti samo jednu nagradu. U nagradnom Natječaju ne mogu sudjelovati zaposlenici Organizatora nagradnog natječaja Samsung Electronics Austria GmbH, Administratora MPG d.o.o. kao ni članovi njihove uže obitelji, te partneri i podugovaratelji partnera koji su u svezi s ovim Natječajem.
Članak 4. Način sudjelovanja
Sudionici Natječaja natjecat će se u izradi, uređivanju i objavi fotografija na vlastitim Instagram ili Facebook profilima.
Svaki Sudionik ima zadatak:
• ako je vlasnik pametnog telefona iz Galaxy S24 serije ili trenutno koristi isti putem „Try & Buy“ aktivnosti, snimiti fotografiju te korištenjem Photo Edita tj. novih mogućnosti uređivanja koje pokreće AI, urediti fotografiju (primjerice koristeći opcije povećanja ili smanjenja objekta ili sebe na fotografiji) te istu objaviti na vlastitom Instagram ili Facebook profilu, javno dostupno, uz navođenje #PokažiGalaxyAI, te tagiranje profila @samsunghrvatska.
• ako nije vlasnik pametnog telefona iz Galaxy S24 serije ili trenutno ne koristi isti putem „Try & Buy“ aktivnosti, sudionik može posjetiti Caffe Potter na adresi Sesvetska ulica 1, 10000 Zagreb ili posjetiti Samsung Experience Store u Arena Centru, na adresi Ul. Vice Vukova 6, 10000 Zagreb ili bilo koje prodajno mjesto Samsung ugovornog prodajnog partnera, te tamo isprobati izložene uređaje Galaxy S24 serije i nove mogućnosti uređivanja fotografija koristeći Photo Edit (primjerice opcije povećanja ili smanjenja objekta ili sebe na fotografiji). Vlastitim telefonom fotografirati fotografiju koju je napravio i uredio u Galaxy S24 pametnom telefonu te istu objaviti na vlastitom Instagram ili Facebook profilu, javno dostupno, uz navođenje #PokaziGalaxyAI, te tagiranje profila @samsunghrvatska.
• Napraviti screenshot objave, te isto, uz link na objavu, poslati putem e-maila na adresu samsung@mpg.hr uz ime i prezime u potpisu poruke.
Ako fotografije prikazuju osobe, te osobe smiju biti samo sudionici Natječaja koji su Organizatoru prethodno dali svoju izričitu privolu za obradu fotografija. Sudionici koji Organizatoru ne žele dati privolu za obradu svojih fotografija, mogu sudjelovati u natječaju s fotografijama koji ih ne prikazuju. Fotografije na kojima su prikazane druge osobe, odnosno osobe koje Organizatoru nisu dale izričitu privolu za obradu osobnih podataka, Organizator neće obrađivati, odnosno uzeti u obzir prilikom provođenja Natječaja.
Prijavom na Natječaj sudionici prihvaćaju ova Pravila te su suglasni da se, ako postanu dobitnici nagrade, njihovi inicijali imena i prezimena mogu javno objaviti, koristiti od strane Organizatora i Administratora.
U konkurenciju za osvajanje nagrade ulaze sve prijavljene osobe koje su zadovoljile uvjete ovih Pravila.
Članak 5. Odabir dobitnika
Odluku o dobitniku nagrade donosi komisija koju čine predstavnici Organizatora i Administratora nakon što odaberu sudionike koji su odradili sve potrebne korake te objavili fotografije. Dobitnika će se odabrati po kriteriju najkreativnije uređene fotografije korištenjem funkcija Photo Edita.
Članak 6. Diskvalifikacija
Organizator zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati sudionike u sljedećim slučajevima:
 Sudionike koji prekrše ova Pravila
 Sudionike koji nisu ispunili sve korake kvalifikacija za Natječaj.
Organizator također ima pravo bez obrazloženja ukloniti sve sadržaje koji predstavljaju diskriminaciju, pogrdni sadržaj i vrijeđanje na rasnoj, vjerskoj ili bilo kojoj drugoj osnovi po vlastitoj prosudbi. Ako sadržaj kreiran od strane Sudionika krši prava, patente ili zaštićene žigove trećih osoba Organizator ima pravo takve sadržaje ukloniti bez obrazloženja.
Organizator ne preuzima odgovornost za bilo koje posljedice koje su nastale kao rezultat zloupotrebe sadržaja od strane sudionika i zloupotrebe sustava pri funkcioniranju natjecanja na štetu sudionika ili treće osobe.
Organizator i izabrani Administrator nagradnog natječaja su ovlašteni na temelju diskrecijske procjene u bilo kojem trenutku i bez obrazloženja diskvalificirati bilo kojeg sudionika ako isti krši zakonske propise koji su na snazi u Republici Hrvatskoj ili svojim postupcima narušava ugled ili šteti interesima Organizatora. Sudionici nagradnog natječaja, prihvaćanjem pravila sudjelovanja, se u potpunosti odriču bilo kakvih potraživanja od Organizatora na osnovi naknade bilo kakvog oblika troška ili štete koja bi mogla nastati prilikom ispunjenja zadatka/kriterija koji su propisani ovim Pravilima.
Organizator u svakom trenutku zadržava pravo provjere, prema vlastitom nahođenju, ispunjava li neki sudionik uvjete sudjelovanja (uključujući njegovu dob i prebivalište).
Sudjelovanje je osobno. Identiteti stvoreni isključivo radi izmjene, krivotvorenja ili manipuliranja parametrima relevantnima za nagradni natječaj, kao i nepošteno sudjelovanje u bilo kojemu drugom obliku, zabranjeno je i neće se prihvatiti.
U slučaju da dobitnik:
• ne odgovori na obavijest o osvajanju nagrade u roku od pet dana;
• ne ispunjava ovdje navedene uvjete i odredbe;
• nije naveo točan, valjan i potpun kontakt broj mobitela i/ili ostale podatke;
• nije u stanju primiti nagradu kako je ovdje navedeno iz nekog razloga,
dobitnik gubi pravo na nagradu te će u slučaju postojanja prethodno navedenih razloga, nagrada biti dodijeljena sljedećem odabranom dobitniku prema kriterijima navedenim u Pravilima.
Nagrada nije prenosiva ni zamjenjiva i ne može se zamijeniti za gotovinu ili neki drugi oblik kompenzacije, u cijelosti ili djelomično.
Organizator i Administrator ne prihvaćaju odgovornost za zakašnjele, nepotpune, neispravno predane, neispravne ili neispravno upućene prijave, zahtjeve ili korespondenciju zbog pogreške, propusta, izmjene, neovlaštenog rukovanja, brisanja, krađe, uništavanja, pogreške u komunikaciji ili na neki drugi način. Isto vrijedi za podatke o adresi koje navede sudionik, koji su netočni, neispravni ili na neki drugi način pogrešni.
Kako bi se izbjegla sumnja, sudionik je odgovoran za pravovremeni odaziv na poziv Organizatora/Administratora o osvajanju nagrade kako bi se osiguralo da je primio poziv. Organizator/Administrator nisu odgovorni za sudionikovo zakašnjelo potraživanje nagrade ako iz nekog slučaja ne odgovori na upućeni poziv u naznačenom roku.
Organizator ima pravo uz javnu obavijest jednostrano otkazati nagradni natječaj u bilo kojoj fazi ako je došlo do događaja koji imaju karakter više sile. Višom silom će se posebno, ali ne i isključivo, smatrati proglašenje epidemije zarazne bolesti na teritoriju Republike Hrvatske ili dijelom teritorija, proglašenje izvanrednog stanja i druge mjere donijete od strane nadležnih državnih organa koje ograničavaju provođenje nagradnog natječaja i/ili dodjelu i preuzimanje nagrada.
Ako nastane neka od gore navedenih okolnosti dodjeljivanje i distribucija nagrada će biti odmah obustavljena jednostranom odlukom Organizatora, te će Organizator javno objaviti razloge koji su doveli do prekida nagradnog natječaja i isporuke nagrada.
Prihvaćanjem ovih Pravila, svi sudionici ovog Natječaja, daju u korist pravo isključivog iskorištavanja autorskih prava na prijavljene radove (fotografije) tako da ovlašćuju Organizatora da prijavljene uratke (uz navedene inicijale imena i prezimena autora rada) oglašavaju u medijima u svrhu promocije, tijekom neograničenog vremena u neograničenoj nakladi i broju izdanja na cijelom teritoriju Republike Hrvatske, sukladno ovim Pravilima, te na online kanalima. Sudionici nagradnog natječaja prihvaćaju da se svi podaci i materijali dobiveni tijekom prijave na nagradni natječaj iskoriste u promotivne svrhe, a s ciljem dobivanja publiciteta i promocije. Sudionik nagradnog natječaja izričito potvrđuje i izjavljuje da čitava prijava predstavlja njegovo autorsko djelo.
U slučaju da bilo koja treća fizička ili pravna osoba pokrene protiv Organizatora bilo kakve sudske, upravne ili druge slične postupke utemeljene na navodnoj povredi autorskih ili drugih prava vezano uz oglašavanje, proizvodnju, umnožavanje, distribuciju ili prodaju sadržaja koji se pojavljuju u prijavljenim radovima, sudionik nagradnog natječaja koji je prijavio materijal se obvezuje pridružiti takvom postupku te potraživanja iz istog zahtjeva preuzeti na sebe te braniti Organizatora od svakog zahtjeva postavljenog u takvom postupku te istima naknaditi sve troškove koji bi im mogli nastati uslijed takvog zahtjeva te pokretanja sudskog ili administrativnog postupka. Organizator se obvezuje obavijestiti sudionika nagradnog natječaja prijavljenog materijala o pokretanju bilo kojeg takvog postupka odmah, a najkasnije u roku od 7 (sedam) radnih dana od dana kada zaprimi obavijest o pokretanju.
Organizator je ovlašten sam raditi određene preinake, dorade i slično na prijavljenim materijalima dokle god te iste ne predstavljaju deformiranje istog, kao niti bilo koju drugu povredu prava Autora, koja bi bila temelj za bilo kakav zahtjev Sudionika nagradnog natječaja prema Organizatoru ili trećoj osobi i za isto nije potrebna nikakva suglasnost ili odobrenje Sudionika.
Organizator sve prijavljene materijale uz potrebne dorade i obavezno uklanjanje osobnih podataka koji nisu neophodni u cilju ispunjenja obveza od strane Organizatora u vidu provedbe nagradnog natječaja, mogu koristiti za oglašavanje u svim medijima (printani promo materijal, televizija, novine, internet…).
Svi sudionici odgovorni su za sve troškove koji mogu nastati kao posljedica sudjelovanja u nagradnom natječaju (uključujući troškove pristupa internetu).
Organizator zadržava pravo isključiti sudionike iz nagradnog natječaja u bilo kojem trenutku, u sljedećim slučajevima:

 1. Sudionik je prekršio pravila nagradnog natječaja;
 2. Sudionici čije fotografije na bilo koji način promoviraju drugi proizvod ili brend.
 3. Sudionik je objavio uvredljiv sadržaj na rasnoj, etničkoj, spolnoj ili bilo kojoj drugoj osnovi.
 4. Sudionik krši zakonske propise Republike Hrvatske
  Sudionici se prijavom na natječaj odriču bilo kakvih daljnjih potraživanja prema Organizatoru po bilo kakvoj osnovi.

Članak 7. Rezultati natječaja
Dobitnik će biti javno objavljen na Samsung YOUniversity web stranici https://hr.youniversity.club/
Potom će dobitnici biti obaviješteni putem e-maila kako bi podijelili svoje osobne podatke za osobno preuzimanje ili dostavu osvojene nagrade.
Članak 8. Nagrade
Sudionici u ovom nagradnom Natječaju mogu osvojiti, sukladno ovim Pravilima, niže navedenu nagradu:

 1. nagrada – 1 x Samsung Galaxy S 24
  Svim sudionicima s profilom na Samsung YOUniversity https://hr.youniversity.club/ bit će, neovisno o drugim nagradama, dodijeljeno 300 YOU bodova za sudjelovanje u natječaju.
  Dobitnici nemaju pravo zahtijevati drugačiju nagradu od one za koju su se natjecali i osvojili u postupku sukladno ovim Pravilima.
  Nagrada se ne može zamijeniti za novac, druge proizvode ili usluge niti se može prenijeti na drugu osobu po prihvatu nagrade.
  Članak 9. Predaja nagrade
  Dobitnike će o dobitku obavijestiti Administrator pisanim putem, u roku od 24 sata od proglašenja dobitnika, kako bi se ugovorili detalji preuzimanja nagrade i prikupili potrebni podaci za izdavanje nagrade.
  Dobitnik se mora javiti Administratoru u roku 5 dana od primitka obavijesti.
  Dobitnik će surađivati s Administratorom u svrhu predaje nagrada i administriranja sve potrebne dokumentacije.
  Organizator će osigurati nagradu, te će ispuniti sve zakonske obveze vezane uz iste.
  Nagrade se isključivo mogu dostaviti tj. ostvarivati na adresi na području Republike Hrvatske.
  Nagrada će biti isporučena od strane Administratora osobno ili ako dobitnik nije u mogućnosti nagradu preuzeti osobno, dostavljena najkasnije u roku od 10 dana od datuma proglašenja dobitnika.
  Kao dokaz preuzimanja nagrade Organizator/Administrator će koristiti potpisanu potvrdu o preuzimanju nagrade bez koje se ne može preuzeti nagrada.
  Realizacijom nagrade prestaju sve obveze Organizatora i Administratora nagradnog Natječaja prema dobitnicima te se nagrada ne može zamijeniti za novac, druge proizvode ili usluge niti se može prenijeti na drugu osobu po prihvatu nagrade. Organizator neće podijeliti nikakve dodatne nagrade osim navedenih u ovim Pravilima.

Članak 10. Zaštita osobnih podataka
Sudionici prihvaćaju aktualna službena pravila prijavom za sudjelovanje u nagradnom natječaju.
Voditelj obrade osobnih podataka sudionika nagradnog natječaja je Samsung Electronics Austria GmbH, Podružnica Zagreb.
Sudjelovanjem u nagradnom natječaju svaki sudionik prihvaća prava i obaveze iz ovih Pravila, i u vezi s tim se obavještava:
• da se njegovi osobni podaci koji su dostupni Organizatoru čuvaju u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka EU 2016/679 i da isti mogu biti korišteni samo u cilju ispunjenja obveza od strane Organizatora u vidu provedbe nagradnog natječaja. U pogledu osobnih podataka za dobitnike nagrada bit će prikupljani: ime, prezime, adresa, broj mobilnog telefona. Organizator će od svih sudionika prikupljati ime, prezime, grad i broj telefona, a isključivo u cilju obavještenja istih o osvojenim nagradama odnosno utvrđivanju ispravnosti prijave u skladu s nagradnim natječajem.
• Voditelj obrade obrađuje osobne podatke sudionika nagradnog natječaja isključivo za svrhu provedbe nagradnog natječaja na području Republike Hrvatske, ograničavajući obradu na vremensko razdoblje od 120 dana, počevši od dana završetka nagradnog natječaja navedenog u Pravilima nagradnog natječaja, nakon čega će osobni podaci biti obrisani.
Sudjelovanjem u nagradnom natječaju svaki sudionik prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila, s tim da dobitnik nagrade također pristaje:
• da se njegovi osobni podaci koji su dostupni Organizatoru čuvaju u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka EU 2016/679 i zakonom o računovodstvu vezano za isporuku nagrade na rok od 11 godina i da isti (samo ime, prezime i grad) mogu biti objavljeni u svezi primopredaje nagrade u člancima i reportažama bez ikakvih nadoknada, u svrhu javne obavijesti o rezultatima nagradnog i natječaja.
Obrada osobnih podataka poput fotografija na kojima su prikazani sudionici nagradnog natječaja temelji se na izričitoj privoli sudionika Natječaja. Sudionici Natječaja mogu Organizatoru dati svoju izričitu privolu za obradu svojih fotografija prilikom prijave na natječaj. Sudionici koji Organizatoru ne daju privolu za obradu svojih fotografija, mogu sudjelovati u natječaju s fotografijama koji ih ne prikazuju. Fotografije koje prikazuju osobe koje Organizatoru nisu dale izričitu privolu za obradu fotografija i videozapisa, neće biti uzete u obzir prilikom provođenja Natječaja.
Sudionik natječaja jamči da je autor i isključivi nositelj svih autorskih prava na objavljenoj fotografiji, odnosno da ne postoje autorska, srodna i druga prava i potraživanja trećih osoba, da je isključivo ovlašten za davanje privole za korištenje, upotrebu, javno objavljivanje, javno izlaganje odnosno raspolaganje objavljenom fotografijom.
Organizator ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakve sporove vezane uz vlasništvo ili autorska prava na objavljenu fotografiju koju sudionik objavljuje u svrhu sudjelovanja u ovom natječaju.
Zabranjeno je objavljivanje fotografija javnih osoba.
Sudionici se izričito slažu da će njihovi registrirani osobni podaci biti prikupljani i pohranjeni u bazi podataka Administratora i Organizatora nagradnog natječaja. Osim toga, sudionici se slažu da Administrator i Organizator mogu upravljati njihovim osobnim podacima bez ikakve naknade u svrhu izvršavanja ovog nagradnog natječaja.
Administrator i Organizator obrađuju sve osobne podatke sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (EU) 2016/679.
Dostava podataka od strane sudionika nagradnog natječaja je dobrovoljna, no potrebna kako bi sudionik mogao sudjelovati u nagradnom natječaju. U slučaju da sudionik smatra da je obrada podataka u suprotnosti sa zaštitom njene/njegove privatnosti ili protivna zakonu, može se obratiti Voditelju obrade i/ili zatražiti pristup, brisanje ili ograničavanje obrade osobnih podataka, odnosno iskoristiti svoje pravo na ulaganje prigovora na obradu te pravo na prenosivost podataka, na način da u bilo kojem trenutku kontaktira Voditelja obrade na adresu e-pošte: dataprotection.sead@samsung.com ili pismenim putem na adresu: Samsung Electronics Austria GmbH, Podružnica Zagreb, Radnička cesta 37b, Zagreb, Republika Hrvatska.
Pisanim zahtjevom upućenim na adresu Voditelja obrade može se zatražiti i ispravak podataka te informacija o upravljanju podacima, a sudionik ima pravo da, u bilo kojem trenutku, povuče privolu (ako je primjenjivo), a da to ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena. Sudionici se u konačnici mogu obratiti i Agenciji za zaštitu podataka ili mjerodavnom sudu, ako se ne slažu s odlukom ili radom Voditelja obrade.
Prijavom u nagradni natječaj sudionici su suglasni da Administrator, kao izvršitelj obrade osobnih podataka, te kao izabrani Administrator baze podataka od strane Organizatora, može obrađivati podatke u svrhu provođenja nagradnog natječaja.
Voditelj obrade osobnih podataka neće otkriti ili ustupiti podatke trećim osobama, osim subjektima uključenim u provedbu nagradnog natječaja.
Nakon 60 dana od dana zadnjeg proglašenja dobitnika nagradnog natječaja, Organizator neće primati nikakve pritužbe vezane uz natječaj.
U slučaju pravnog spora između Organizatora i sudionika nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

U Zagrebu, 21. svibnja 2024.

Samsung Electronics Austria GmbH
Organizator

SAMSUNG ELECTRONICS AUSTRIA GMBH, PODRUŽNICA ZAGREB
PRAVILA O PRIVATNOSTI

U društvu Samsung Electronics Austria GmbH, našoj podružnici u Zagrebu i našim povezanim društvima („Samsung“, „mi“, „nas“, „naš“) znamo koliko je privatnost važna našim korisnicima, kupcima, zaposlenicima, dobavljačima, klijentima i svima drugima s kojima surađujemo, pa se trudimo biti jasni u vezi s tim kako prikupljamo, koristimo, otkrivamo, prenosimo i pohranjujemo osobne podatke.

U nastavku slijede glavna pitanja koja su obuhvaćena našim Pravilima o privatnosti.

 1. Područje primjene i svrha
 2. Odgovornost za usklađenost
 3. Definicije
 4. Načela Opće uredbe o zaštiti podataka
 5. Posebne kategorije osobnih podataka
 6. Dijeljenje osobnih podataka (uključujući prijenos podataka izvan EGP-a)
 7. Izrada profila i automatizirano donošenje odluka
 8. Izravni marketing
 9. Prava ispitanika
 10. Povreda osobnih podataka
 11. Ažuriranje Pravila
 12. Korisni podaci za kontakt
 13. Područje primjene i svrha
  Ovim dokumentom utvrđuju se pravila zaštite podataka i zakonski uvjeti koje je potrebno ispuniti, a koji se odnose na dobivanje, postupanje, obradu, pohranu, prijenos i uništavanje osobnih podataka.

Vrste podatka koje ćemo možda obrađivati uključuju detalje o sadašnjim, prošlim i potencijalnim budućim korisnicima, kupcima, članovima osoblja, dobavljačima, klijentima i svima onima s kojima komuniciramo. Podaci koji se čuvaju na papiru, računalu ili nekom drugom mediju podliježu pravnim zaštitnim mjerama utvrđenima u Općoj uredbi o zaštiti podataka („GDPR“) i mjerodavnom pravu za zaštitu podataka kojima se nameću ograničenja načina na koje smijemo koristiti spomenute podatke.

Održavamo najviše standarde prilikom postupanja s osobnim podacima. Ova Pravila primjenjuju se na načine dobivanja, korištenja, pohrane, brisanja i drugih oblika obrade osobnih podataka s kojima se susrećemo u našem poslovanju. Ona uključuju opširni sažetak glavnih obveza zaštite podataka koja se primjenjuju na nas kao organizaciju.

Ova Pravila o privatnosti primjenjuju svi Samsungovi zaposlenici i drugi pružatelji usluga Samsungu (uključujući, ali se ne ograničavajući na izvođače radova i agencijske radnike) (zajednički „članovi osoblja“). Svi članovi osoblja dužni su se pobrinuti da razumiju i da se pridržavaju ovih Pravila u pogledu bilo kakvih osobnih podataka kojima imaju pristup u svom radu.

Članovi osoblja također će biti dužni pohađati obuku u vezi s ovim i srodnim pravilima na zahtjev Samsunga.

 1. Odgovornost za usklađenost
  Osobe na rukovodećim pozicijama odgovorne su za to da članovi njihovih timova poštuju pravila zaštite podataka.
 2. Definicije
  Voditelji obrade su osobe ili organizacije koje određuju svrhu i način obrade osobnih podataka. Njihova je dužnost utvrditi prakse i pravila koja će biti u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka.

Ispitanici u smislu ovih Pravila podrazumijevaju sve živuće pojedince čijim osobnim podacima raspolažemo, uključujući sadašnje, prošle i potencijalne korisnike, kupce, klijente, dobavljače, agente, ulagače te članove našeg osoblja. Svi ispitanici imaju zakonska prava u pogledu svojih osobnih podataka.

Osobni podaci su podaci koji se odnose na živućeg pojedinca čiji se identitet može utvrditi na temelju tih podataka (ili na temelju tih i drugih podataka koje posjedujemo).

Obrada je bilo koji postupak koji uključuje upotrebu osobnih podataka. Uključuje dobivanje, korištenje, pregled, pristup, bilježenje ili posjedovanje podataka ili obavljanje jedne radnje ili skupa radnji u vezi s podacima, uključujući njihovu organizaciju, ispravljanje, pronalaženje, upotrebu, otkrivanje, brisanje ili uništavanje. Obrada također podrazumijeva prijenos osobnih podataka trećim osobama.

Podaci posebnih kategorija (prethodno znani kao osjetljivi osobni podaci) uključuju podatke o rasnom ili etničkom podrijetlu osobe, njezinim političkim mišljenjima, vjerskim ili sličnim uvjerenjima, članstvu u sindikatu, fizičkom ili mentalnom zdravlju ili stanju i spolnom životu te genetske i biometrijske podatke u svrhu identifikacije pojedinca.

 1. Načela Opće uredbe o zaštiti podataka
  Svatko tko vrši obradu podataka mora poštivati provediva načela dobre prakse utvrđena u Općoj uredbi o zaštiti podataka kojih će se Samsung pridržavati na sljedeće načine:

Osobne ćemo podatke obrađivati zakonito, pošteno i transparentno (vidjeti pod „zakonitost, poštenost i transparentnost”).
Osobne ćemo podatke prikupljati u posebne, izričite i zakonite svrhe te ih nećemo obrađivati na način koji nije u skladu s tim svrhama (vidjeti pod „ograničavanje svrhe i smanjenje količine podataka“).
Obrađivat ćemo osobne podatke koji su primjereni, relevantni i ograničeni na ono što je nužno u odnosu na svrhe u koje se obrađuju (vidjeti pod „ograničavanje svrhe i smanjenje količine podataka“).
Pobrinut ćemo se da osobni podaci budu točni i prema potrebi ažurni; ako su podaci netočni, poduzet ćemo svaku razumnu mjeru kako bi oni bili bez odlaganja izbrisani ili ispravljeni, uzimajući u obzir svrhe u koje se ti podaci obrađuju (vidjeti pod „točnost“).
Osobne ćemo podatke čuvati u onom obliku koji omogućuje identifikaciju pojedinca na kojeg se oni odnose samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju (vidjeti pod „ograničenje pohrane“).
Primjenjivat ćemo odgovarajuće tehničke ili organizacijske mjere kojima se osigurava sigurnost osobnih podataka, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja (vidjeti pod „cjelovitost i povjerljivost”).

U nastavku slijede dodatne informacije o svakom od ovih načela.

4.1. Zakonitost, poštenost i transparentnost
Cilj mjerodavnog prava o zaštiti osobnih podataka nije spriječiti obradu osobnih podataka, već osigurati da se to čini pošteno i bez negativnog učinka na prava ispitanika.

Obrada osobnih podataka zakonita je ako se temelji na jednom od pravnih temelja za obradu predviđenih Općom uredbom o zaštiti podataka. U našem poslovanju, pravni temelj za obradu osobnih podataka može biti jedan od sljedećih: ispitanik je izričito i slobodno dao privolu za obradu; obrada je propisana zakonom; obrada je nužna za izvršavanje ugovora koji smo sklopili s ispitanikom; obrada je nužna za potrebe zakonitih interesa Samsunga ili strane kojoj su podaci otkriveni (osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava ili slobode pojedinca). Prije početka obrade osobnih podataka (primjerice, prije prikupljanja osobnih podataka od pojedinca) razmatramo razloge za prikupljanje podataka i zašto su nam oni potrebni. Također utvrđujemo pravni temelj koji nam omogućuje zakonito dobivanje i obradu podataka.

Ispitaniku je, u skladu sa zakonom, potrebno dostaviti određene informacije, uključujući (ali ne se ograničavajući na) sljedeće: tko je voditelj obrade (u ovom slučaju to je Samsung Electronics Austria GmbH Podružnica Zagreb, Radnička cesta 37 b, Zagreb); svrhe radi kojih ćemo obrađivati podatke, pravnu osnovu za obradu, identitet osoba kojima podaci mogu biti otkriveni ili preneseni i prava ispitanika u vezi s njihovim osobnim podacima. Ove informacije moraju biti sadržane u odgovarajućoj obavijesti o privatnosti podataka ili izjavi o poštenoj obradi podataka.

4.2. Ograničavanje svrhe i smanjenje količine podataka
Osobni podaci mogu se obrađivati samo radi određenih svrha o kojima je ispitanik bio obaviješten prilikom prvog prikupljanja podataka ili u druge svrhe koje su izričito dopuštene mjerodavnim pravom o zaštiti podataka. To znači da se osobni podaci ne smiju prikupljati u jedne, a koristiti u druge svrhe. Ako je potrebno promijeniti svrhu radi koje se osobni podaci obrađuju, ispitanik mora biti obaviješten o novoj svrsi prije početka bilo kakve obrade.

4.3. Točnost
Osobni podaci moraju biti točni i ažurni. Neispravni podaci ili podaci koji dovode u zabludu nisu točni, pa je stoga potrebno poduzeti korake u svrhu provjere točnosti svih osobnih podataka u trenutku njihova prikupljanja te nakon toga u redovitim vremenskim razmacima. Netočne ili neažurne podatke potrebno je izmijeniti ili izbrisati.

4.4. Ograničenje pohrane
Osobne podatke potrebno je čuvati u obliku koji ne omogućuje identifikaciju pojedinca na kojeg se oni odnose samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci prikupljaju. To znači da je podatke potrebno uništiti ili izbrisati iz našeg sustava kad oni više nisu potrebni, a osobne podatke potrebno je sakriti.

Nakon isteka razdoblja čuvanja, evidencija koja sadrži osobne podatke bit će uklonjena na siguran način i uništena, osim u slučaju kada postoji opravdan poslovni razlog za njezino zadržavanje i nakon ovog razdoblja (primjerice, ispitanik je pokrenuo spor protiv nas i zadržani osobni podaci relevantni su za taj spor). Pritom smo neke osobne podatke dužni čuvati onoliko dugo koliko to nalažu primjenjivi zakonski propisi.

4.5. Cjelovitost i povjerljivost
Dužni smo poduzeti odgovarajuće mjere zaštite protiv nezakonite ili neovlaštene obrade osobnih podataka te protiv njihova slučajnog gubitka ili oštećenja.

Očuvanje sigurnosti podataka podrazumijeva osiguravanje povjerljivosti, cjelovitosti i dostupnosti osobnih podataka koje se definiraju kako slijedi:
a) Povjerljivost znači da pristup osobnim podacima imaju samo one osobe koje su ovlaštene za njihovo korištenje.
b) Cjelovitost znači da osobni podaci moraju biti točni i prikladni za svrhe u koje se obrađuju te pouzdani za svog vijeka trajanja (odnosno, neovlaštene osobe ne smiju izmijeniti te podatke).
c) Dostupnost znači da ovlašteni korisnici imaju mogućnost pristupa podacima ako su im oni neophodni za odobrene svrhe
Sigurnosni postupci uključuju:
a) Kontrole pri ulazu. Prijavljivanje neznanca u prostorijama s kontroliranim ulazom.
b) Sigurne stolove i ormare na zaključavanje. Zaključavanje stolova i ormara ako se u njima čuvaju povjerljive informacije bilo koje vrste. (Osobni podaci uvijek se smatraju povjerljivima).
c) Načine uništavanja. Papirnate dokumente potrebno je izrezati. Diskete i kompaktne diskove samo za čitanje (CD-ROM) potrebno je fizički uništiti onda kada oni više nisu potrebni.
d) Opremu. Samsungovi članovi osoblja dužni su osigurati da povjerljive informacije prolaznicima nisu vidljive na zaslonima te se odjaviti s osobnog računala kad ga ostavljaju bez nadzora.
Samsung se pridržava svih postupaka i koristi sve raspoložive tehnologije kako bi se očuvala sigurnost svih osobnih podataka od trenutka njihova prikupljanja pa sve do njihova uništenja. U praksi to znači sljedeće:
a) Može se pristupiti samo onim osobnim podacima za koje postoji dopuštenje te samo u odobrene svrhe.
b) Niti jednoj drugoj osobi (uključujući i druge Samsungove članove osoblja) ne smije se omogućiti pristup osobnim podacima, osim ako imaju odgovarajuće dopuštenje za to.
c) Osobni se podaci štite primjerice poštivanjem pravila o pristupu prostorijama, pristupu računalu, zaštitom pomoću lozinke i enkripcijom, omogućavanjem sigurne pohrane podataka i njihovog uništavanja.
d) Osobne podatke (uključujući i osobne podatke u spisima) ili uređaje koji sadrže osobne podatke (ili uređaje koje je moguće upotrijebiti kako bi se pristupilo osobnim podacima) ne iznosi se iz Samsungovih prostorija, osim ako su poduzete odgovarajuće mjere sigurnosti (primjerice, pseudonimizacija, enkripcija ili zaštita lozinkom) radi zaštite podataka i uređaja.
e) Osobne podatke se ne pohranjuje na lokalnom disku ili osobnom uređaju koji se upotrebljavaju u radne svrhe.

 1. Posebne kategorije osobnih podataka
  Povremeno ćemo možda morati obrađivati posebne kategorije osobnih podataka.

Posebne kategorije osobnih podataka obrađivat ćemo samo onda kada za to imamo pravni temelj (vidjeti u Odjeljku 4 ovih Pravila) i kada se primjenjuje jedan od posebnih uvjeta za obradu podataka posebnih kategorija. Posebni uvjeti uključuju, ali se ne ograničavaju na sljedeće:
a) Ispitanik je dao izričitu privolu za obradu.
b) Obrada je nužna za potrebe ostvarivanja prava i izvršavanja obveza Samsunga ili ispitanika u području radnog prava.
c) Obrada je nužna za zaštitu životno važnih interesa ispitanika, a ispitanik je fizički nesposoban dati privolu.
d) Obrada se odnosi na podatke za koje je očito da ih je objavio ispitanik.
e) Obrada je nužna za uspostavu, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva.
f) Obrada je nužna za potrebe od značajnog javnog interesa.

 1. Dijeljenje osobnih podataka (uključujući prijenos podataka izvan EGP-a)
  Osobni podaci mogu se prenositi samo trećoj strani kao pružatelju usluga koja pristaje pridržavati se potrebnih pravila i postupaka i ispunjavati sve relevantne ugovorne odredbe koje od nje zahtijevamo te koja na zahtjev pristaje na provedbu odgovarajućih mjera.

Osobni podaci mogu se podijeliti s drugim članom osoblja naše grupe (koja uključuje naša društva kćeri i naše nadređeno društvo zajedno s njegovim društvima kćerima) samo ako su primatelju takvi podaci neophodni za potrebe posla, a prijenos je u skladu s primjenjivim ograničenjima prekograničnog prijenosa (vidjeti u nastavku).

Zakonodavstvo o zaštiti podataka ograničava prijenos podataka u zemlje izvan Europskog gospodarskog prostora („EGP”) kako se ne bi ugrozilo traženu razinu zaštite podataka.

Osobni podaci koji potječu iz jedne zemlje prenose se preko granice ako ih se dostavlja, šalje, vrši uvid u njih ili im se pristupa u nekoj drugoj zemlji. Prije prekograničnog prijenosa osobnih podataka provjerit će se jesu li za to zadovoljeni svi potrebni uvjeti te ćemo, u skladu sa zahtjevima Opće uredbe o zaštiti podataka, poduzeti potrebne mjere kako bismo osigurali dovoljnu razinu zaštite osobnih podataka koji se prenose (prvenstveno uključujući, ali ne ograničavajući se na sklapanja standardnih ugovornih klauzula).

 1. Izrada profila i automatizirano donošenje odluka
  Postoje značajna ograničenja u pogledu okolnosti u kojima je moguće donijeti automatiziranu odluku o pojedincima (radi se o odluci koja se donosi isključivo automatizirano, bez ikakve ljudske intervencije). Ovo vrijedi i za izradu profila (radi se o automatiziranoj obradi osobnih podataka za ocjenu određenih aspekata u vezi s pojedincem, primjerice bi li pojedincu bili zanimljivi određeni proizvodi).

Ova vrsta odlučivanja moguća je samo radi izvršavanja ugovora, onda kada je to dopušteno zakonom ili ako je pojedinac na to dao izričitu privolu. Pojedinci imaju pravo na informacije o donošenju odluka te imaju određena prava o kojima moraju biti obaviješteni, uključujući pravo na zahtijevanje ljudske intervencije ili pravo na osporavanje odluke, a za ovu vrstu odlučivanja također postoje stroga ograničenja u vezi s korištenjem posebnih kategorija osobnih podataka.

Svaka aktivnost izrade profila bit će provedena potpuno u skladu s mjerodavnim zakonodavstvom.

 1. Izravni marketing
  Postoje strogi zahtjevi zaštite podataka u vezi s izravnim marketingom koji je usmjeren na naše klijente te pritom slijedimo sve smjernice koje se odnose na nas. Obradu osobnih podataka u svrhe marketinga temeljimo isključivo na izričitoj privoli ispitanika kao odgovarajućoj pravnoj osnovi.
 2. Prava ispitanika
  Osobni se podaci obrađuju u skladu s pravima ispitanika. Ispitanici imaju sljedeća prava:
  a) Ako su dali privolu na obradu, oni mogu u bilo kojem trenutku povući tu privolu.
  b) Imaju pravo na jasne, transparentne i lako razumljive informacije o načinima upotrebe njihovih osobnih podataka.
  c) Imaju pravo zatražiti pristup svim podacima u posjedu voditelja obrade koji se odnose na njih.
  d) Imaju pravo zatražiti da se netočni podaci izmijene i isprave.
  e) Imaju pravo zahtijevati brisanje podataka koji se odnose na njih a koji se nalaze u posjedu voditelja obrade ako su za to ispunjeni određeni uvjeti utvrđeni primjenjivim pravom.
  f) Imaju pravo zahtijevati ograničavanje obrade u slučajevima kada su za to ispunjeni određeni uvjeti utvrđeni primjenjivim pravom.
  g) Imaju pravo zahtijevati prijenos podataka drugom voditelju obrade ako su za to ispunjeni određeni uvjeti utvrđeni primjenjivim pravom.
  h) Imaju pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka ako su za to ispunjeni određeni uvjeti utvrđeni primjenjivim pravom o zaštiti podataka.
  i) Imaju pravo da se na njih ne odnosi odluka koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući izradu profila, koja proizvodi pravne učinke koji se odnose na njih ili na sličan način značajno na njih utječe, osim ako su dali izričitu privolu za to ili ako je to neophodno za sklapanje ili izvršavanje ugovora s njima.
  j) Imaju pravo na pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka u vezi s našom obradom podataka (podaci za kontakt nalaze se u nastavku), iako bismo voljeli potaknuti ispitanika da se u slučaju bilo kakvih nedoumica najprije obrati nama kako bismo mi pokušali riješiti problem.
  Ako ispitanik želi ostvariti neko od svojih prava, treba se obratiti na neki od kontakata navedenih u Odjeljku 12. ovih Pravila privatnosti. Prije obrade zahtjeva ispitanika bit će potrebno poduzeti odgovarajuće korake radi utvrđivanja identiteta osobe koja podnosi zahtjev.

Službeni zahtjev ispitanika (podnositelja zahtjeva) možete nam poslati u skladu s kontakt podacima (pogledaj pod „12. Korisni podaci za kontakt“). Osim u iznimnim slučajevima, odgovorit ćemo vam na zahtjev u roku od 30 dana od njegova primitka. Ako Samsung ne može pružiti zatražene osobne podatke, razlozi za to bit će potpuno dokumentirani te će ispitanik biti obaviješten o njima u pisanom obliku. Ispitaniku će također biti dostavljeni podaci o nadležnom nadzornom tijelu kojem je moguće podnijeti pritužbu, u skladu sa zahtjevima mjerodavnog prava o zaštiti podataka.

 1. Povreda osobnih podataka
  Povreda osobnih podataka je kršenje sigurnosti koje dovodi do slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa osobnim podacima koji su preneseni, pohranjeni ili na drugi način obrađivani. Povreda ne mora nužno podrazumijevati otkrivanje osobnih podataka vanjskom izvoru bez potrebnog dopuštenja, ali može značiti da je netko iznutra pristupio tim podacima bez potrebnog dopuštenja.

Neke oblike povrede dužni smo prijaviti nadležnom regulatornom tijelu, a u ograničenom broju slučajeva i samim ispitanicima.

O povredi osobnih podataka ili sumnji na povredu bez odlaganja ćemo obavijestiti Službu za sigurnost europskog sjedišta Samsunga, relevantnog službenika za zaštitu podataka i pravnu službu i službu za praćenje usklađenosti kako bi oni mogli poduzeti neophodne mjere ili po potrebi proslijediti slučaj dalje.

 1. Ažuriranje Pravila
  Odjel za ljudske resurse, pravna služba i služba za praćenje usklađenosti zaduženi su za redovit pregled i ažuriranje ovih Pravila. U slučaju ažuriranja i izmjene ovih pravila, datum stupanja na snagu tako ažuriranih pravila bit će vidljiv na početku dokumenta.
 2. Korisni podaci za kontakt
  U vezi sa zaštitom podataka možete se obratiti na sljedeću adresu:

Samsung Electronics Austria GmbH, Podružnica Zagreb
Radnička cesta 37b, Zagreb, Republika Hrvatska
Obratite nam se na dataprotection.sead@samsung.com

Ako smatrate da naša obrada vaših osobnih podataka nije u skladu s mjerodavnim pravom, možete podnijeti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Selska cesta 136, 10000 Zagreb.