PRAVILA PROMOCIJE – „YOUniversity – TRY&BUY“

Stupanje na snagu pravila promocije: 1.2.2024.

Svrha ovih pravila je osigurati jednakost za sve sudionike te jednake mogućnosti za korištenje pametnih Samsung uređaja Galaxy S24 serije, uređaja Galaxy Z Flip5, the Freestyle projektora i/ili Galaxy Watch6 uređaja nakon ispunjavanja uvjeta navedenih u ovim pravilima.

Prije početka postupka prijave za sudjelovanje u promotivnom probnom korištenju prethodno navedenih uređaja (u nastavku „Promocija“), molimo pročitajte ova Pravila (u nastavku „Pravila“).

Organizator zadržava pravo izmijeniti Pravila promocije, o čemu će svi Sudionici biti pravovremeno obaviješteni na službenoj stranici promocije https://hr.youniversity.club/

Članak 1. Organizator i Administrator

Organizator Promocije  pod nazivom „YOUniversity – TRY&BUY“  je Samsung Electronics Austria GmbH, Praterstrasse 31, 1020 Beč, Republika Austrija, dalje u tekstu „Organizator“.

Administrator Natječaja je društvo MPG d.o.o. (sjedište: Nova Ves 17, 10000 Zagreb, OIB:35677542029), dalje u tekstu “Administrator“.

Promocija se priređuje u cilju promocije uređaja Samsung Galaxy S24 serije, uređaja Galaxy Z Flip5, the Freestyle projektora i/ili Samsung Galaxy Watch6 uređaja.

Članak 2. Trajanje i lokacija

Promocija traje od 1.2.2024. godine do 20.12.2024. godine na web stranici https://hr.youniversity.club/.

Pravila promocije su objavljena na web stranici https://hr.youniversity.club/.

Promocija je dostupna ovisno o količini uređaja predviđenih za probno korištenje, a prijavljeni sudionici koji budu odabrani za probno korištenje uređaja će biti obaviješteni putem maila u vezi načina i vremena preuzimanja uređaja koji su predmet promocije i dodatnih konzultacija u vezi s navedenim.

Sudjelovanjem u Promociji sudionici prihvaćaju ova Pravila.

Članak 3.  Izmjena prava sudjelovanja

Pravo sudjelovanja u Promociji imaju svi građani Republike Hrvatske stariji od 18 godina koji su redovni ili izvanredni studenti na javnim ili privatnim Sveučilištima ili Učilištima u gradu Zagrebu, a koji su registrirani na stranici https://hr.youniversity.club/.

U Promociji ne mogu sudjelovati zaposlenici Organizatora promocije Samsung Electronics Austria GmbH, Administratora MPG d.o.o. kao ni članovi njihove uže obitelji, te partneri i podugovaratelji partnera koji su u vezi s ovom Promocijom.

Članak 4. Način sudjelovanja

Sudionici Promocije prijavit će se za testiranje novog pametnog telefona iz Samsung Galaxy S24 serije, Galaxy Z Flip5 uređaja, the Freestyle projektora i/ili pametnog sata Galaxy Watch6 putem web stranice https://hr.youniversity.club/.

Prijava na web stranici https://hr.youniversity.club/ za probno korištenje uređaja koji su predmet ove promocije mora biti izvršena u razdoblju od 1.2.2024. do 12.12.2024. godine te je povrat uređaja predviđen do najkasnije 20.12.2024. godine.

Svaki sudionik koji želi sudjelovati u predmetnoj promociji i preuzeti uređaj Samsung Galaxy S24 serije, Galaxy Z Flip5 uređaj, the Freestyle projektor i/ili Galaxy Watch6 pametni sat na privremeno probno korištenje u svrhu Promocije u vremenu od najduže 7 dana tj. 168 sati, dužan je kao jamstvo povrata navedenog uređaja Administratoru priložiti svoj važeći indeks ili studentsku potvrdu.

Informacije vezano za način i vrijeme predaje uređaja koji su predmet ove promocije na probno korištenje, kao i vezano za način i vrijeme predaje indeksa odnosno sutdentske potvrde Administratoru, odnosno povrata istih, Administrator će dati svakom pojedinom sudioniku prilikom telefonskog kontakta ili putem maila koji će uslijediti nakon donošenja odluke o izboru pojedinog sudionika koji stječe pravo probnog korištenja uređaja.

Administrator neće kopirati niti prosljeđivati osobne podatke navedene u indexu ili studentskoj potvrdi te će isti biti vraćen (ukoliko su isti bili predani Administratoru u fizičkom obliku) Sudioniku po povratku uređaja iz Samsung Galaxy S24 serije, Galaxy Z Flip5 uređaja, the Freestyle projektora i/ili Galaxy Watch6 pametnog sata, neoštećenog u originalnoj ambalaži i sa svim popratnim dijelovima koji su bili prisutni u trenutku predaje uređaja Sudioniku. Svaki sudionik mora biti registriran na YOUniversity stranici, prema gore navedenim pravilima sudjelovanja.

U slučaju da pojedini odabrani sudionik promocije ne izvrši povrat posuđenog uređaja koji je predmet ove promocije, ili vrati oštećeni uređaj, sudionik promocije će biti dužan naknaditi Organizatoru odnosno Administratoru svu time nastalu štetu.

Članak 5. Odabir dobitnika

Odluka o dobitnicima probnog korištenja uređaja koji su predmet ove promocije bit će donesena od strane Administratora promocije u skladu s brojem dostupnih uređaja.

Odluka o dobitniku, tj. o izboru prijavljenog sudionika koji stječe pravo probnog korištenja uređaja koji su predmet ove promocije, bit će donesena najkasnije u roku od 7 dana po primitku pojedine prijave.

Članak 6. Diskvalifikacija

Organizator i izabrani Administrator Promocije su ovlašteni na temelju diskrecijske procjene u bilo kojem trenutku i bez obrazloženja diskvalificirati bilo kojeg sudionika ako isti krši zakonske propise koji su na snazi u Republici Hrvatskoj ili svojim postupcima narušava ugled ili šteti interesima Organizatora. Sudionici, prihvaćanjem pravila i uvjeta korištenja, se u potpunosti odriču bilo kakvih potraživanja od Organizatora na osnovi naknade bilo kakvog oblika troška ili štete koja bi mogla nastati prilikom korištenja uređaja za vrijeme probnog testiranja istih Samsung uređaja iz Galaxy S24 serije, Galaxy Z Flip5 uređaja, the Freestyle projektora i/ili Galaxy Watch6 pametnog sata.

Sudjelovanje je osobno. Identiteti stvoreni isključivo radi izmjene, krivotvorenja ili manipuliranja parametrima relevantnima za nagradni natječaj, kao i nepošteno sudjelovanje u bilo kojemu drugom obliku, zabranjeni su i neće se prihvatiti.

U slučaju da sudionik:

  • ne ispunjava ovdje navedene uvjete i odredbe;
  • nije naveo točan, valjan i potpun kontakt broj mobitela i/ili ostale podatke;
  • nije u stanju preuzeti uređaje kako je ovdje navedeno iz nekog razloga,

sudionik gubi pravo na testiranje uređaja te će u prethodno navedenim slučajevima, uređaji biti dodijeljeni sljedećem sudioniku na listi čekanja prema kriterijima navedenim u Pravilima.

Organizator ima pravo uz javnu obavijest jednostrano otkazati Promociju, u bilo kojoj fazi, ako je došlo do događaja koji imaju karakter više sile. Višom silom će se posebno, ali ne i isključivo, smatrati proglašenje epidemije zarazne bolesti na teritoriju Republike Hrvatske ili dijelom teritorija, proglašenje izvanrednog stanja i druge mjere donesene od strane nadležnih državnih organa koje ograničavaju provođenje nagradnog natječaja i/ili dodjelu i preuzimanje nagrada.

Ako nastane neka od gore navedenih okolnosti, dodjeljivanje i distribucija uređaja bit će odmah obustavljeni jednostranom odlukom Organizatora te će Organizator javno objaviti razloge koji su doveli do prekida nagradnog natječaja i isporuke nagrada.

Sudionici se prijavom na natječaj odriču bilo kakvih daljnjih potraživanja prema Organizatoru po bilo kakvoj osnovi.

Članak 7. Pravo izmjene pravila promocije

Organizator  zadržava pravo da u bilo koje vrijeme, iz opravdanih razloga, izvrši izmjene ovih Pravila, uz obavezu da iste javno objavi bez odgode. Organizator zadržava pravo da, u slučaju isteka zaliha uređaja koji su predmet ove promocije, prijevremeno obustavi ovu promociju, uz obvezu da obavijest o tome javno objavi bez odgode.

Članak 8. Zaštita osobnih podataka

Sudionici prihvaćaju aktualna službena pravila prijavom za sudjelovanje u nagradnom natječaju.

Voditelj obrade osobnih podataka sudionika nagradnog natječaja je Samsung Electronics Austria GmbH, Podružnica Zagreb.

Sudjelovanjem u promociji svaki sudionik prihvaća prava i obaveze iz ovih Pravila, i u vezi s tim se obavještava:

da se njegovi osobni podaci koji su dostupni Organizatoru čuvaju u skladu s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka EU 2016/679 i da isti mogu biti korišteni samo u cilju ispunjenja obveza od strane Organizatora u vidu provedbe promocije. U pogledu osobnih podataka za prijavljene bit će prikupljani: ime, prezime, adresa, broj mobilnog telefona, dob, naziv javnog ili privatnog Sveučilišta ili Učilišta.

Osobne podatke sudionika nagradnog natječaja Voditelj obrade obrađuje u svrhu provedbe promocije na području Republike Hrvatske, ograničavajući obradu isključivo na vremensko razdoblje potrebno za ostvarenje prethodno navedene svrhe, nakon čega će osobni podaci biti obrisani.

Svaki sudionik koji želi sudjelovati i preuzeti Samsung uređaj iz Galaxy S24 serije, Galaxy Z Flip5 uređaj, the Freestyle projektor i/ili Galaxy Watch6 sat na privremeno korištenje u svrhu ove promocije u vremenu od najduže 7 dana tj. 168 sata, dužan je kao jamstvo povrata navedenog uređaja Organizatoru/Administratoru priložiti svoj važeći index ili potvrdu o statusu studenta. Organizator i Administrator neće kopirati niti prosljeđivati osobne podatke navedene u indexu ili studentsku potvrdu te će isti biti vraćen (ukoliko su isti bili predani Administratoru u fizičkom obliku)  po povratku Samsung uređaja iz Galaxy S24 serije, Galaxy Z Flip5 uređaja, the Freestyle projektora i/ili Galaxy Watch6 sata, neoštećenog u originalnoj ambalaži i sa svim popratnim dijelovima koji su bili prisutni u trenutku predaje uređaja Sudioniku.

Sudjelovanjem u promociji svaki sudionik prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila.

Administrator i Organizator obrađuju sve osobne podatke sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (EU) 2016/679.

Dostava podataka od strane sudionika promocije je dobrovoljna, no potrebna kako bi sudionik mogao sudjelovati u navedenoj promociji. U slučaju da sudionik smatra da je obrada podataka u suprotnosti sa zaštitom njene/njegove privatnosti ili protivna zakonu, može se obratiti Voditelju obrade i/ili zatražiti pristup, brisanje ili ograničavanje obrade osobnih podataka, odnosno iskoristiti svoje pravo na ulaganje prigovora na obradu te pravo na prenosivost podataka, na način da u bilo kojem trenutku kontaktira Voditelja obrade na adresu e-pošte: dataprotection.sead@samsung.com ili pisanim putem na adresu: Samsung Electronics Austria GmbH, Podružnica Zagreb, Radnička cesta 37b, Zagreb, Republika Hrvatska. Pisanim zahtjevom upućenim na adresu Voditelja obrade može se zatražiti i ispravak podataka te informacija o upravljanju podacima, a sudionik ima pravo da, u bilo kojem trenutku, povuče privolu, a da to ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena (ako je primjenjivo). Sudionici se u konačnici mogu obratiti i Agenciji za zaštitu podataka ili mjerodavnom sudu, ako se ne slažu s odlukom ili radom Voditelja obrade.

Prijavom na promociju sudionici su suglasni da Administrator, kao izvršitelj obrade osobnih podataka, te kao izabrani Administrator baze podataka od strane Organizatora, može obrađivati podatke u svrhu provođenja promocije.

Nakon 60 dana od dana zadnjeg proglašenja primatelja testnih uređaja, Organizator neće primati nikakve pritužbe vezane uz promociju.

Samsung Electronics Austria GmbH

U Zagrebu, 1.2.2024.

Samsung Electronics Austria GmbH