„YOUniversity – Brzina je vještina“

PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA

Vodimo te na Fusion World Music Festival“

Svrha ovih pravila je osigurati jednakost za sve sudionike te jednake mogućnosti za osvajanje nagrade nakon ispunjavanja uvjeta navedenih u pravilima.

Dan objave i stupanja na snagu: 07.07.2022.

Prije početka postupka prijave za sudjelovanje u predmetnom nagradnom natječaju (u nastavku „Natječaj“), molimo pročitajte ova Pravila nagradnog natječaja (u nastavku „Pravila“):

Članak 1. Organizator i Administrator

Organizator Natječaja pod nazivom „Odgovori i osvoji“ je Samsung Electronics Austria GmbH, Podružnica Zagreb, Radnička cesta 37b, Zagreb, Republika Hrvatska, dalje u tekstu „Organizator“. Administrator Natječaja je tvrtka MPG d.o.o. (sjedište: Nova Ves 17, 10000 Zagreb, OIB:35677542029), dalje u tekstu “Administrator“.

Natječaj se priređuje u cilju promocije Samsung Galaxy Z Flip3 pametnog telefona proizvođača Samsung Electronics.

Članak 2. Trajanje i lokacija

Natječaj započinje 07. srpnja 2022. godine i traje do 13. srpnja 2022. Natječaj se provodi na YOUniversity web stranici www.hr.youniversity.club/intro/ .

Pravila Natječaja bit će objavljena na web stranici YOUniversity www.hr.youniversity.club/intro/ i web stranici Samsung Electronics www.samsung.com/hr/ .

Objava 5 dobitnika koji su sudjelovali u nagradnom natječaju i prijavili se na YOUniversity web stranici prema gore navedenim informacijama, bit će na web stranicama objavom imena i inicijala prezimena dobitnika te će se potom pobjednike kontaktirati telefonski na broj telefona ispunjen prilikom prijave za nagradni natječaj u aplikaciji kviza.

Sudjelovanjem u Natječaju sudionici prihvaćaju ova Pravila.

Članak 3. Pravo sudjelovanja

Pravo sudjelovanja u Natječaju imaju sve fizičke osobe starije od 18 godina koje su građani i aktivni studenti na području Republike Hrvatske. Svaki sudionik u Natječaju može sudjelovati jednom i može osvojiti samo jednu nagradu. U nagradnom Natječaju ne mogu sudjelovati zaposlenici Organizatora nagradnog natječaja Samsung Electronics Austria GmbH Podružnice Zagreb, Administratora MPG d.o.o. kao ni članovi njihove uže obitelji, te partneri i podugovaratelji partnera koji su u svezi s ovim Natječajem.

Članak 4. Način sudjelovanja

Za sudjelovanje u nagradnom natječaju, sudionici trebaju učiniti sljedeće:

 • Odgovoriti točno i u što kraćem vremenu na pitanja nagradnog kviza. Svaki natjecatelj ima zadatak u što kraćem vremenskom periodu odgovoriti što točnije odgovoriti na 5 pitanja nagradnog kviza na YOUniversity web stranici www.hr.youniversity.club/odgovori-i-osvoji/ .

Sudionik, ukoliko prethodno nije unio pristupne podatke na YOUniversity web stranici mora ispuniti pristupne podatke kako bi mogao sudjelovati u nagradnom natječaju (korisničko ime, ime, prezime, e-mail, mobitel, lozinka, ponovi lozinku, ulica i kućni broj, grad ili mjesto, poštanski broj, država).

Prijavom na Natječaj sudionici prihvaćaju ova Pravila te su suglasni da se, ako postanu dobitnici nagrade, njihovo ime, prezime i grad iz kojeg dolaze mogu javno objaviti, koristiti od strane Organizatora i Administratora.

U konkurenciju za osvajanje nagrade ulaze sve prijavljene osobe koje su zadovoljile uvjete ovih Pravila.

Članak 5. Odabir dobitnika

Dobitnici će biti odabrani prema kriteriju najbržih 5 s najviše točnih odgovora u nagradnom kvizu. Aplikacija kviza u pozadini bilježi broj točnih odgovora svakog sudionika te minute i sekunde u kojima je odgovoreno na sva pitanja.

Članak 6. Diskvalifikacija

Organizator zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati sudionike u sljedećim slučajevima:

 • Sudionike koji prekrše ova Pravila

 • Sudionike koji nisu ispunili sve korake kvalifikacija za Natječaj.

Organizator također ima pravo bez obrazloženja ukloniti sve sadržaje koji predstavljaju diskriminaciju, pogrdni sadržaj i vrijeđanje na rasnoj, vjerskoj ili bilo kojoj drugoj osnovi po vlastitoj prosudbi. Ukoliko sadržaj kreiran od strane Sudionika krši prava, patente ili zaštićene žigove trećih osoba Organizator ima pravo takve sadržaje ukloniti bez obrazloženja.

Organizator ne preuzima odgovornost za bilo koje posljedice koje su nastale kao rezultat zloupotrebe sadržaja od strane sudionika i zloupotrebe sustava pri funkcioniranju natjecanja na štetu sudionika ili treće osobe.

Organizator i izabrani Administrator nagradnog natječaja su ovlašteni na temelju diskrecijske procjene u bilo kojem trenutku i bez obrazloženja diskvalificirati bilo kojeg sudionika ako isti krši zakonske propise koji su na snazi u Republici Hrvatskoj ili svojim postupcima narušava ugled ili šteti interesima Organizatora. Sudionici nagradnog natječaja, prihvaćanjem pravila sudjelovanja, se u potpunosti odriču bilo kakvih potraživanja od Organizatora na osnovi naknade bilo kakvog oblika troška ili štete koja bi mogla nastati prilikom ispunjenja zadatka/kriterija koji su propisani ovim pravilima.

Organizator u svakom trenutku zadržava pravo provjere, prema vlastitom nahođenju, ispunjava li neki sudionik uvjete sudjelovanja (uključujući njegovu dob i prebivalište).

Sudjelovanje je osobno. Identiteti stvoreni isključivo radi izmjene, krivotvorenja ili manipuliranja parametrima relevantnima za nagradni natječaj, kao i nepošteno sudjelovanje u bilo kojemu drugom obliku, zabranjeno je i neće se prihvatiti.

U slučaju da dobitnik:

 • ne odgovori na obavijest o osvajanju nagrade u roku od pet dana;

 • ne ispunjava ovdje navedene uvjete i odredbe;

 • nije naveo točan, valjan i potpun kontakt broj mobitela i/ili ostale podatke;

 • nije u stanju primiti nagradu kako je ovdje navedeno iz nekog razloga,

dobitnik gubi pravo na nagradu te će u slučaju iznad navedenih razloga, nagrada biti dodijeljena sljedećem odabranom dobitniku prema kriterijima navedenim u Pravilima.

Nagrada nije prenosiva ni zamjenjiva i ne može se zamijeniti za gotovinu ili neki drugi oblik kompenzacije, u cijelosti ili djelomično.

Organizator i Administrator ne prihvaćaju odgovornost za zakašnjele, nepotpune, neispravno predane, neispravne ili neispravno upućene prijave, zahtjeve ili korespondenciju zbog pogreške, propusta, izmjene, neovlaštenog rukovanja, brisanja, krađe, uništavanja, pogreške u komunikaciji ili na neki drugi način. Isto vrijedi za podatke o adresi koje navede sudionik, koji su netočni, neispravni ili na neki drugi način pogrešni.

Kako bi se izbjegla sumnja, sudionik je odgovoran za pravovremeni odaziv na poziv Organizatora/Administratora o osvajanju nagrade kako bi se osiguralo da je primio poziv. Organizator/Administrator nisu odgovorni za sudionikovo zakašnjelo potraživanje nagrade ako iz nekog slučaja ne odgovori na upućeni poziv u naznačenom roku.

Organizator ima pravo uz javnu obavijest jednostrano otkazati nagradni natječaj u bilo kojoj fazi ukoliko je došlo do događaja koji imaju karakter više sile. Višom silom će se posebno, ali ne i isključivo, smatrati proglašenje epidemije zarazne bolesti na teritoriju Republike Hrvatske ili dijelom teritorija, proglašenje izvanrednog stanja i druge mjere donijete od strane nadležnih državnih organa koje ograničavaju provođenje nagradnog natječaja i/ili dodjelu i preuzimanje nagrada.

Ukoliko nastane neka od gore navedenih okolnosti dodjeljivanje i distribucija nagrada će biti odmah obustavljena jednostranom odlukom Organizatora, te će Organizator javno objaviti razloge koji su doveli do prekida nagradnog natječaja i isporuke nagrada.

Prihvaćanjem ovih Pravila, svi sudionici ovog natječaja, daju u korist pravo isključivog iskorištavanja autorskih prava na prijavljene radove tako da ovlašćuju Organizatora da prijavljene uratke (uz navedene inicijale imena i prezimena autora rada) oglašavaju u medijima u svrhu promocije, tijekom neograničenog vremena u neograničenoj nakladi i broju izdanja na cijelom teritoriju Republike Hrvatske, sukladno ovim Pravilima te na online kanalima. Sudionici nagradnog natječaja prihvaćaju da se svi podaci i materijali dobiveni tijekom prijave na nagradni natječaj iskoriste u promotivne svrhe, a s ciljem dobivanja publiciteta i promocije. Sudionik nagradnog natječaja izričito potvrđuje i izjavljuje da čitava prijava predstavlja njegovo autorsko djelo.

U slučaju da bilo koja treća fizička ili pravna osoba pokrene protiv Organizatora bilo kakve sudske, upravne ili druge slične postupke utemeljene na navodnoj povredi autorskih ili drugih prava vezano uz oglašavanje, proizvodnju, umnožavanje, distribuciju ili prodaju sadržaja koji se pojavljuju u prijavljenim radovima, sudionik nagradnog natječaja koji je prijavio materijal se obvezuje pridružiti takvom postupku te potraživanja iz istog zahtjeva preuzeti na sebe te braniti Organizatora od svakog zahtjeva postavljenog u takvom postupku te istima naknaditi sve troškove koji bi im mogli nastati uslijed takvog zahtjeva te pokretanja sudskog ili administrativnog postupka. Organizator se obvezuje obavijestiti sudionika nagradnog natječaja prijavljenog materijala o pokretanju bilo kojeg takvog postupka odmah, a najkasnije u roku od 7 (sedam) radnih dana od dana kada zaprimi obavijest o pokretanju .

Organizator je ovlašten sam raditi određene preinake, dorade i slično na prijavljenim materijalima dokle god te iste ne predstavljaju deformiranje istog, kao niti bilo koju drugu povredu prava Autora, koja bi bila temelj za bilo kakav zahtjev Sudionika nagradnog natječaja prema Organizatoru ili trećoj osobi i za isto nije potrebna nikakva suglasnost ili odobrenje Sudionika.

Organizator sve prijavljene materijale uz potrebne dorade i obavezno uklanjanje osobnih podataka koji nisu neophodni u cilju ispunjenja obveza od strane Organizatora u vidu provedbe nagradnog natječaja, mogu koristiti za oglašavanje u svim medijima (printani promo materijal, televizija, novine, internet…).

Sudionici se prijavom na natječaj odriču bilo kakvih daljnjih potraživanja prema Organizatoru po bilo kakvoj osnovi.Članak 7. Rezultati natječaja

Dobitnici će biti obaviješteni putem osobnog telefonskog poziva kako bi potvrdili svoje osobne podatke za dostavu osvojene nagrade ili preuzimanje na dan festivala.

Dobitnici će biti javno objavljeni na YOUniversity www.hr.youniversity.club/intro/ i Samsung web stranici www.samsung.com/hr/ uz navedene inicijale imena i prezimena dobitnika nagrade.

Članak 8. Nagrade

Sudionici u ovom nagradnom Natječaju mogu osvojiti, sukladno ovim Pravilima, niže navedenu nagradu:

 1. nagrada – 2 x karte za 2 dana Fusion World Music Festival

 2. nagrada – 2 x karte za 2 dana Fusion World Music Festival

 3. nagrada – 2 x karte za 1 dan Fusion World Music Festival

 4. nagrada – 2 x karte za 1 dan Fusion World Music Festival

 5. nagrada – 2 x karte za 1 dan Fusion World Music Festival

Dobitnici nemaju pravo zahtijevati drugačiju nagradu od one za koju su se natjecali i osvojili u postupku sukladno ovim Pravilima.

Nagrada se ne može zamijeniti za novac, druge proizvode ili usluge niti se može prenijeti na drugu osobu po prihvatu nagrade.

Ukupno će biti podijeljeno 14 festivalskih ulaznica prema iznad navedenim informacijama.

Članak 9. Predaja nagrade

Nagrada će dobitnicima biti dostavljena osobno na festivalu u Samsung zoni ili na ulazu festivala.

Dobitnike će o dobitku obavijestiti Administrator pismeno u roku od 24 sata od proglašenja dobitnika, kako bi se ugovorili detalji preuzimanja nagrade i prikupili potrebni podaci za izdavanje nagrade.

Dobitnik će surađivati s Administratorom u svrhu predaje nagrada i administriranja sve potrebne dokumentacije.

Organizator će osigurati nagradu, te će ispuniti sve zakonske obveze vezane uz iste.

Nagrade se isključivo mogu dostaviti tj. ostvarivati na adresu na području Republike Hrvatske.

Nagrade će biti dostavljene/isporučene od strane Administratora najkasnije u roku od 30 dana od datuma odabira dobitnika.

Kao dokaz preuzimanja nagrade Organizator/Administrator će koristiti potpisanu potvrdu o preuzimanju nagrade, a u slučaju da dobitnik ne pošalje potpisanu potvrdu (putem fax-a, e-maila ili pošte), Organizator/Administrator će koristiti poštansku povratnicu kao dokaz.

Realizacijom nagrade prestaju sve obveze Organizatora i Administratora nagradnog Natječaja prema dobitnicima te se nagrada ne može zamijeniti za novac, druge proizvode ili usluge niti se može prenijeti na drugu osobu po prihvatu nagrade. Organizator neće podijeliti nikakve dodatne nagrade osim navedenih u ovim Pravilima.Članak 10. Zaštita osobnih podataka

Sudionici prihvaćaju aktualna službena pravila prijavom za sudjelovanje u nagradnom natječaju.

Voditelj obrade osobnih podataka sudionika nagradnog natječaja je Samsung Electronics Austria GmbH, Podružnica Zagreb.

Sudjelovanjem u nagradnom natječaju svaki sudionik prihvaća prava i obaveze iz ovih Pravila, i u vezi s tim se obavještava:

 • da se njegovi osobni podaci koji su dostupni Organizatoru čuvaju u skladu s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka EU 2016/679 i da isti mogu biti korišteni samo u cilju ispunjenja obveza od strane Organizatora u vidu provedbe nagradnog natječaja. U pogledu osobnih podataka za dobitnike nagrada bit će prikupljani: ime, prezime, adresa, broj mobilnog telefona. Organizator će od svih sudionika prikupljati ime, prezime, grad i broj telefona, a isključivo u cilju obavještenja istih o osvojenim nagradama odnosno utvrđivanju ispravnosti prijave u skladu s nagradnim natječajem.

 • Voditelj obrade obrađuje osobne podatke sudionika nagradnog natječaja isključivo za svrhu provedbe nagradnog natječaja na području Republike Hrvatske, ograničavajući obradu na vremensko razdoblje od 120 dana, počevši od dana završetka nagradnog natječaja navedenog u Pravilima nagradnog natječaja, nakon čega će osobni podaci biti obrisani.

 • Sudjelovanjem u nagradnom natječaju svaki sudionik prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila, s tim da dobitnik nagrade također pristaje:

 • da se njegovi osobni podaci koji su dostupni Organizatoru čuvaju u skladu s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka EU 2016/679 i zakonom o računovodstvu vezano za isporuku nagrade na rok od 11 godina i da isti (samo ime, prezime i grad) mogu biti objavljeni u svezi primopredaje nagrade u člancima i reportažama bez ikakvih nadoknada, u svrhu javne obavijesti o rezultatima nagradnog i natječaja.

Sudionici se izričito slažu da će njihovi registrirani osobni podaci biti prikupljani i pohranjeni u bazi podataka Administratora i Organizatora nagradnog natječaja. Osim toga, sudionici se slažu da Administrator i Organizator mogu upravljati njihovim osobnim podacima bez ikakve naknade u svrhu izvršavanja ovog nagradnog natječaja.

Administrator i Organizator obrađuju sve osobne podatke sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (EU) 2016/679.

Dostava podataka od strane sudionika nagradnog natječaja je dobrovoljna, no potrebna kako bi sudionik mogao sudjelovati u nagradnom natječaju. U slučaju da sudionik smatra da je obrada podataka u suprotnosti sa zaštitom njene/njegove privatnosti ili protivna zakonu, može se obratiti Voditelju obrade i/ili zatražiti pristup, brisanje ili ograničavanje obrade osobnih podataka, odnosno iskoristiti svoje pravo na ulaganje prigovora na obradu te pravo na prenosivost podataka, na način da u bilo kojem trenutku kontaktira Voditelja obrade na adresu e-pošte: dataprotection.sead@samsung.com ili pismenim putem na adresu: Samsung Electronics Austria GmbH, Podružnica Zagreb, Radnička cesta 37b, Zagreb, Republika Hrvatska. Pismenim zahtjevom upućenim na adresu Voditelja obrade može se zatražiti i ispravak podataka te informacija o upravljanju podacima, a sudionik ima pravo da, u bilo kojem trenutku, povuče privolu, a da to ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena. Sudionici se u konačnici mogu obratiti i Agenciji za zaštitu podataka ili mjerodavnom sudu, ukoliko se ne slažu s odlukom ili radom Voditelja obrade.

Prijavom u nagradni natječaj sudionici su suglasni da Administrator, kao izvršitelj obrade osobnih podataka, te kao izabrani Administrator baze podataka od strane Organizatora, može obrađivati podatke u svrhu provođenja nagradnog natječaja.

Voditelj obrade osobnih podataka neće otkriti ili ustupiti podatke trećim osobama, osim subjektima uključenim u provedbu nagradnog natječaja (dostavna služba za dostavu nagrada subjektu potrebnom za realiziranje nagrade).

Nakon 60 dana od dana zadnjeg proglašenja dobitnika nagradnog natječaja, Organizator neće primati nikakve pritužbe vezane uz natječaj.

U slučaju pravnog spora između Organizatora i sudionika nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

Detaljnije informacije od Organizatora možete dobiti svakim radnim danom od 9:00 do 17:00 sati putem e-mail adrese: samsung@mpg.hr

U Zagrebu, 27. lipnja 2022.

Samsung Electronics Austria GmbH, Podružnica Zagreb

Organizator

SAMSUNG ELECTRONICS AUSTRIA GMBH, PODRUŽNICA ZAGREB

PRAVILA O PRIVATNOSTI

Stupa na snagu: svibanj 2018.

U tvrtki Samsung Electronics Austria GmbH, našoj podružnici u Zagrebu i našim povezanim društvima („Samsung“, „mi“, „nas“, „naš“) znamo koliko je privatnost važna našim zaposlenicima, dobavljačima, klijentima i svima drugima s kojima surađujemo, pa se trudimo biti jasni u vezi s tim kako prikupljamo, koristimo, otkrivamo, prenosimo i pohranjujemo osobne podatke.

U nastavku slijede glavna pitanja koja su obuhvaćena našim Pravilima o privatnosti.

1. Područje primjene i svrha

2. Odgovornost za usklađenost

3. Naša odgovornost

4. Definicije

5. Načela Opće uredbe o zaštiti podataka

6. Posebne kategorije osobnih podataka

7. Dijeljenje osobnih podataka (uključujući prijenos podataka izvan EGP-a)

8. Izrada profila i automatizirano donošenje odluka

9. Izravni marketing

10. Vođenje evidencije

11. Prava ispitanika

12. Povreda osobnih podataka

13. Ažuriranje Pravila

14. Korisni podaci za kontakt

Dodatak 1: Obavijest o privatnosti podataka

Dodatak 2: Obrazac zahtjeva ispitanika za pristup podacima

1. Područje primjene i svrha

Ovim dokumentom utvrđuju se pravila zaštite podataka i zakonski uvjeti koje je potrebno ispuniti, a koji se odnose na dobivanje, postupanje, obradu, pohranu, prijenos i uništavanje osobnih podataka.

Vrste podatka koje ćemo možda obrađivati uključuju detalje o sadašnjim, prošlim i potencijalnim budućim članovima osoblja, dobavljačima, klijentima i svima onima s kojima komuniciramo. Podaci koji se čuvaju na papiru, računalu ili nekom drugom mediju podliježu pravnim zaštitnim mjerama utvrđenima u Općoj uredbi o zaštiti podataka („GDPR“) i mjerodavnom pravu za zaštitu podataka kojima se nameću ograničenja načina na koje smijemo koristiti spomenute podatke.

Održavanje najviših standarda u našem postupanju s osobnim podacima kolektivna je i individualna odgovornost te se ova Pravila primjenjuju na načine dobivanja, korištenja, pohrane, brisanja i drugih oblika obrade osobnih podataka s kojima se susrećemo u našem poslovanju. Ona uključuju opširni sažetak glavnih obveza zaštite podataka koja se primjenjuju na nas kao organizaciju.

Ova Pravila o privatnosti primjenjuju se na sve Samsungove zaposlenike i druge pružatelje usluga Samsungu (uključujući, ali se ne ograničavajući na izvođače radova i agencijske radnike) (zajednički: „članovi osoblja“). Svi članovi osoblja dužni su se pobrinuti da razumiju i pridržavati se ovih Pravila u pogledu bilo kakvih osobnih podataka kojima imaju pristup u svom radu.

Članovi osoblja također će biti dužni pohađati obuku u vezi s ovim i srodnim pravilima na zahtjev Samsunga.

2. Odgovornost za usklađenost

Za nadgledanje provođenja zaštite podataka i poštivanja ovih Pravila odgovoran je službenik za zaštitu podataka čiji se podaci za kontakt nalaze na kraju ovih Pravila.

Osobe na rukovodećim pozicijama odgovorne su za to da članovi njihovih timova poštuju pravila zaštite podataka.

3. Naša odgovornost

Općom uredbom o zaštiti podataka predviđaju se visoke novčane kazne za organizacije koje krše njezine odredbe. Ovisno o vrsti povrede, organizacije bi mogle platiti kaznu u iznosu do 20 milijuna eura, odnosno 4% ukupnog godišnjeg prometa na svjetskoj razini za prošlu financijsku godinu.

4. Definicije

Podaci iz kaznenih evidencija odnose se na kaznena djela koje je osoba počinila i osude koje su joj izrečene.

Voditelji obrade su osobe ili organizacije koje određuju svrhu i način obrade osobnih podataka. Njihova je dužnost utvrditi prakse i pravila koja će biti u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka. Mi smo voditelji obrade svih osobnih podataka koji se koriste u našem poslovanju. Naši dobavljači, savjetnici i izvođači radova također mogu biti voditelji obrade.

Ispitanici u smislu ovih Pravila podrazumijevaju sve živuće pojedince čijim osobnim podacima raspolažemo, uključujući sadašnje, prošle i potencijalne klijente, dobavljače, agente, ulagače te članove našeg osoblja. Svi ispitanici imaju zakonska prava u pogledu svojih osobnih podataka.

Osobni podaci su podaci koji se odnose na živućeg pojedinca čiji se identitet može utvrditi na temelju tih podataka (ili na temelju tih i drugih podataka koje posjedujemo). Osobni podaci mogu biti činjenice (primjerice, ime, adresa ili datum rođenja) ili mišljenja (primjerice procjena radnog učinka). Definicija osobnih podataka u Općoj uredbi o zaštiti podataka i mjerodavnom pravu za zaštitu podataka vrlo je široka, pa je u skladu s time pod osobne podatke moguće svrstati jako puno identifikatora. Ovo uključuje ime, identifikacijski broj i podatke o lokaciji.

Obrada je bilo koji postupak koji uključuje upotrebu osobnih podataka. Uključuje dobivanje, korištenje, pregled, pristup, bilježenje ili posjedovanje podataka ili obavljanje jedne radnje ili skupa radnji u vezi s podacima, uključujući njihovu organizaciju, ispravljanje, pronalaženje, upotrebu, otkrivanje, brisanje ili uništavanje. Obrada također podrazumijeva prijenos osobnih podataka trećim osobama.

Podaci posebnih kategorija (prethodno znani kao osjetljivi osobni podaci) uključuju podatke o rasnom ili etničkom podrijetlu osobe, njezinim političkim mišljenjima, vjerskim ili sličnim uvjerenjima, članstvu u sindikatu, fizičkom ili mentalnom zdravlju ili stanju i spolnom životu te genetske i biometrijske podatke u svrhu identifikacije pojedinca.

5. Načela Opće uredbe o zaštiti podataka

Svatko tko vrši obradu podataka mora poštivati provediva načela dobre prakse utvrđena u Općoj uredbi o zaštiti podataka kojih će se Samsung pridržavati na sljedeće načine:

Osobne ćemo podatke obrađivati zakonito, pošteno i transparentno (vidjeti pod „zakonitost, poštenost i transparentnost”).

Osobne ćemo podatke prikupljati u posebne, izričite i zakonite svrhe te ih nećemo obrađivati na način koji nije u skladu s tim svrhama (vidjeti pod „ograničavanje svrhe i smanjenje količine podataka“).

Obrađivat ćemo osobne podatke koji su primjereni, relevantni i ograničeni na ono što je nužno u odnosu na svrhe u koje se obrađuju (vidjeti pod „ograničavanje svrhe i smanjenje količine podataka“).

Pobrinut ćemo se da osobni podaci budu točni i prema potrebi ažurni; ako su podaci netočni, poduzet ćemo svaku razumnu mjeru kako bi oni bili bez odlaganja izbrisani ili ispravljeni, uzimajući u obzir svrhe u koje se ti podaci obrađuju (vidjeti pod „točnost“).

Osobne ćemo podatke čuvati u onom obliku koji omogućuje identifikaciju pojedinca na kojeg se oni odnose samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju (vidjeti pod „ograničenje pohrane“).

Primjenjivat ćemo odgovarajuće tehničke ili organizacijske mjere kojima se osigurava sigurnost osobnih podataka, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja (vidjeti pod „cjelovitost i povjerljivost”).

U nastavku slijede dodatne informacije o svakom od ovih načela.

5.1. Zakonitost, poštenost i transparentnost

Cilj mjerodavnog prava o zaštiti osobnih podataka nije spriječiti obradu osobnih podataka, već osigurati da se to čini pošteno i bez negativnog učinka na prava ispitanika.

Obrada osobnih podataka zakonita je ako je ispunjen jedan od zakonskih uvjeta obrade. Ovi zakonski uvjeti uključuju sljedeće: ispitanik je izričito i slobodno dao privolu za obradu; obrada je propisana zakonom; obrada je nužna za izvršavanje ugovora koji smo sklopili s ispitanikom; obrada je nužna za potrebe zakonitih interesa Samsunga ili strane kojoj su podaci otkriveni (osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava ili slobode pojedinca). Prije početka obrade osobnih podataka (primjerice, prije prikupljanja osobnih podataka od pojedinca) razmatramo razloge za prikupljanje podataka i zašto su nam oni potrebni. Također utvrđujemo pravnu osnovu koja nam omogućuje zakonito dobivanje i obradu podataka.

Ispitaniku je, u skladu sa zakonom, potrebno dostaviti određene informacije, uključujući (ali ne se ograničavajući na) sljedeće: tko je voditelj obrade (u ovom slučaju to smo mi, Samsung Electronics Austria GmbH, Podružnica Zagreb, Zagreb, Radnička cesta 37b, Republika Hrvatska); svrhe radi kojih ćemo obrađivati podatke, pravnu osnovu za obradu, identitet osoba kojima podaci mogu biti otkriveni ili preneseni i prava ispitanika u vezi s njihovim osobnim podacima. Ove informacije moraju biti sadržane u odgovarajućoj obavijesti o privatnosti podataka ili izjavi o poštenoj obradi podataka.

5.2. Ograničavanje svrhe i smanjenje količine podataka

Osobni podaci mogu se obrađivati samo radi određenih svrha o kojima je ispitanik bio obaviješten prilikom prvog prikupljanja podataka ili u druge svrhe koje su izričito dopuštene mjerodavnim pravom o zaštiti podataka. To znači da se osobni podaci ne smiju prikupljati u jedne, a koristiti u druge svrhe. Ako je potrebno promijeniti svrhu radi koje se osobni podaci obrađuju, ispitanik mora biti obaviješten o novoj svrsi prije početka bilo kakve obrade.

5.3. Točnost

Osobni podaci moraju biti točni i ažurni. Neispravni podaci ili podaci koji dovode u zabludu nisu točni, pa je stoga potrebno poduzeti korake u svrhu provjere točnosti svih osobnih podataka u trenutku njihova prikupljanja te nakon toga u redovitim vremenskim razmacima. Netočne ili neažurne podatke potrebno je uništiti.

5.4. Ograničenje pohrane

Osobne podatke potrebno je čuvati u obliku koji ne omogućuje identifikaciju pojedinca na kojeg se oni odnose samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci prikupljaju. To znači da je podatke potrebno uništiti ili izbrisati iz našeg sustava kad oni više nisu potrebni, a osobne podatke potrebno je sakriti.

Nakon isteka razdoblja čuvanja, evidencija koja sadrži osobne podatke bit će uklonjena na siguran način i uništena, osim u slučaju kada postoji opravdan poslovni razlog za njezino zadržavanje i nakon ovog razdoblja (primjerice, ispitanik je pokrenuo spor protiv nas i zadržani osobni podaci relevantni su za taj spor).

5.5. Cjelovitost i povjerljivost

Dužni smo poduzeti odgovarajuće mjere zaštite protiv nezakonite ili neovlaštene obrade osobnih podataka te protiv njihova slučajnog gubitka ili oštećenja. Ispitanici mogu pred sudom pokrenuti postupak za dobivanje naknade za štetu nastalu uslijed gubitka osobnih podataka.

Očuvanje sigurnosti podataka podrazumijeva osiguravanje povjerljivosti, cjelovitosti i dostupnosti osobnih podataka koje se definiraju kako slijedi:

a) Povjerljivost znači da pristup osobnim podacima imaju samo one osobe koje su ovlaštene za njihovo korištenje.

b) Cjelovitost znači da osobni podaci moraju biti točni i prikladni za svrhe u koje se obrađuju te pouzdani za svog vijeka trajanja (odnosno, neovlaštene osobe ne smiju izmijeniti te podatke).

c) Dostupnost znači da ovlašteni korisnici imaju mogućnost pristupa podacima ako su im oni neophodni za odobrene svrhe. Stoga je osobne podatke, umjesto na pojedinim osobnim računalima, potrebno pohranjivati u našem središnjem računalnom sustavu.

Sigurnosni postupci uključuju:

a) Kontrole pri ulazu. Prijavljivanje neznanca u prostorijama s kontroliranim ulazom.

b) Sigurne stolove i ormare na zaključavanje. Zaključavanje stolova i ormara ako se u njima čuvaju povjerljive informacije bilo koje vrste. (Osobni podaci uvijek se smatraju povjerljivima).

c) Načine uništavanja. Papirnate dokumente potrebno je izrezati. Diskete i kompaktne diskove samo za čitanje (CD-ROM) potrebno je fizički uništiti onda kada oni više nisu potrebni.

d) Opremu. Samsungovi članovi osoblja dužni su osigurati da povjerljive informacije prolaznicima nisu vidljive na zaslonima te se odjaviti s osobnog računala kad ga ostavljaju bez nadzora.

Samsung se pridržava svih postupaka i koristi sve raspoložive tehnologije kako bi se očuvala sigurnost svih osobnih podataka od trenutka njihova prikupljanja pa sve do njihova uništenja. U praksi to znači sljedeće:

a) Može se pristupiti samo onim osobnim podacima za koje postoji dopuštenje te samo u odobrene svrhe.

b) Niti jednoj drugoj osobi (uključujući i druge Samsungove članove osoblja) ne smije se omogućiti pristup osobnim podacima, osim ako imaju odgovarajuće dopuštenje za to.

c) osobni podaci se štite primjerice poštivanjem pravila o pristupu prostorijama, pristupu računalu, zaštitom pomoću lozinke i enkripcijom, omogućavanjem sigurne pohrane podataka i njihovog uništavanja, te drugim mjerama sigurnosti utvrđenim u Samsungovim pravilima o sigurnosti podataka.

d) Osobne podatke (uključujući i osobne podatke u spisima) ili uređaje koji sadrže osobne podatke (ili uređaje koje je moguće upotrijebiti kako bi se pristupilo osobnim podacima) ne iznosi se iz Samsungovih prostorija, osim ako su poduzete odgovarajuće mjere sigurnosti (primjerice, pseudonomizacija, enkripcija ili zaštita lozinkom) radi zaštite podataka i uređaja.

e) Osobne podatke se ne pohranjuje na lokalnom disku ili osobnom uređaju koji se upotrebljavaju u radne svrhe.

6. Posebne kategorije osobnih podataka

Povremeno ćemo možda morati obrađivati posebne kategorije osobnih podataka.

Posebne kategorije osobnih podataka obrađivat ćemo samo onda kada za to imamo pravnu osnovu (vidjeti u Odjeljku 5 ovih Pravila) i kada se primjenjuje jedan od posebnih uvjeta za obradu podataka posebnih kategorija. Posebni uvjeti uključuju, ali se ne ograničavaju na sljedeće:

a) Ispitanik je dao izričitu privolu za obradu.

b) Obrada je nužna za potrebe ostvarivanja prava i izvršavanja obveza Samsunga ili ispitanika u području radnog prava.

c) Obrada je nužna za zaštitu životno važnih interesa ispitanika, a ispitanik je fizički nesposoban dati privolu.

d) Obrada se odnosi na podatke za koje je očito da ih je objavio ispitanik.

e) Obrada je nužna za uspostavu, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva.

f) Obrada je nužna za potrebe od značajnog javnog interesa.

 

Posebne kategorije osobnih podataka neće se obrađivati:

a) sve dok se ne provede procjena učinka prikupljanja i

b) dok se osobu na koju se odnose osobni podaci na prikladan način ne obavijesti (izjavom o zaštiti privatnosti ili na drugi način) o prirodi obrade, svrha radi kojih i pravne osnove na temelju koje se ona vrši.

7. Dijeljenje osobnih podataka (uključujući prijenos podataka izvan EGP-a)

Osobni podaci mogu se prenositi samo trećoj strani kao pružatelju usluga koja pristaje pridržavati se potrebnih pravila i postupaka i ispunjavati sve relevantne ugovorne odredbe koje od nje zahtijevamo te koja na zahtjev pristaje na provedbu odgovarajućih mjera.

Osobni podaci mogu se podijeliti s drugim članom osoblja naše grupe (koja uključuje naša društva kćeri i naše nadređeno društvo skupa s njegovim društvima kćerima) samo ako su primatelju takvi podaci neophodni za potrebe posla, a prijenos je u skladu s primjenjivim ograničenjima prekograničnog prijenosa (vidjeti u nastavku).

Zakonodavstvo o zaštiti podataka ograničava prijenos podataka u zemlje izvan Europskog gospodarskog prostora („EGP”) kako se ne bi ugrozilo traženu razinu zaštite podataka. Osobni podaci koji potječu iz jedne zemlje prenose se preko granice ako ih se dostavlja, šalje, vrši uvid u njih ili im se pristupa u nekoj drugoj zemlji. Prije prekograničnog prijenosa osobnih podataka provjerit će se jesu li za to zadovoljeni svi potrebni uvjeti.

8. Izrada profila i automatizirano donošenje odluka

Postoje značajna ograničenja u pogledu okolnosti u kojima je moguće donijeti automatiziranu odluku o pojedincima (radi se o odluci koja se donosi isključivo automatizirano, bez ikakvog uplitanja čovjeka). Ovo vrijedi i za izradu profila (radi se o automatiziranoj obradi osobnih podataka za ocjenu određenih aspekata u vezi s pojedincem, primjerice bi li pojedincu bili zanimljivi određeni proizvodi).

Ova vrsta odlučivanja moguća je samo radi izvršavanja ugovora, onda kada je to dopušteno zakonom ili ako je pojedinac na to dao izričitu privolu. Pojedinci imaju pravo na informacije o donošenju odluka te imaju određena prava o kojima moraju biti obaviješteni, uključujući pravo na zahtijevanje ljudske intervencije ili pravo na osporavanje odluke, a za ovu vrstu odlučivanja također postoje stroga ograničenja u vezi s korištenjem posebnih kategorija osobnih podataka.

Svaka aktivnost izrade profila bit će provedena potpuno u skladu s mjerodavnim zakonodavstvom.

9. Izravni marketing

Postoje strogi zahtjevi zaštite podataka u vezi s izravnim marketingom koji je usmjeren na naše klijente te pritom slijedimo sve smjernice koje se odnose na nas.

10. Vođenje evidencije

Važno je da možemo dokazati da se pridržavamo načela obrade podataka. Onda kada je to potrebno, vodimo odgovarajuću evidenciju o našem postupanju s osobnim podacima. Ona može uključivati evidenciju o pravnim osnovama na temelju kojih obrađujemo osobne podatke, evidenciju o podacima poslanima ispitanicima i evidenciju o našoj obradi osobnih podataka.

11. Prava ispitanika

Osobni se podaci obrađuju u skladu s pravima ispitanika. Ispitanici imaju sljedeća prava:

a) Ako su dali privolu na obradu, oni mogu u bilo kojem trenutku povući tu privolu (ovo mora biti jednako jednostavno kao i njezino davanje).

b) Imaju pravo na jasne, transparentne i lako razumljive informacije o načinima upotrebe njihovih osobnih podataka (upravo zbog toga i pružamo izjavu o privatnosti podataka).

c) Imaju pravo zatražiti pristup svim podacima u posjedu voditelja obrade koji se odnose na njih.

d) Imaju pravo zatražiti da se netočni podaci izmijene i isprave.

e) Imaju pravo zahtijevati brisanje podataka koji se odnose na njih a koji se nalaze u posjedu voditelja obrade ako su za to ispunjeni određeni uvjeti utvrđeni primjenjivim pravom.

f) Imaju pravo zahtijevati ograničavanje obrade u slučajevima kada su za to ispunjeni određeni uvjeti utvrđeni primjenjivim pravom.

g) Imaju pravo zahtijevati prijenos podataka drugom voditelju obrade ako su za to ispunjeni određeni uvjeti utvrđeni primjenjivim pravom.

h) Imaju pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka ako su za to ispunjeni određeni uvjeti utvrđeni primjenjivim pravom o zaštiti podataka.

i) Imaju pravo da se na njih ne odnosi odluka koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući izradu profila, koja proizvodi pravne učinke koji se odnose na njih ili na sličan način značajno na njih utječe, osim ako su dali izričitu privolu za to ili ako je to neophodno za sklapanje ili izvršavanje ugovora s njima.

j) Imaju pravo na pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka u vezi s našom obradom podataka (podaci za kontakt nalaze se u nastavku), iako bismo voljeli potaknuti ispitanika da se u slučaju bilo kakvih nedoumica najprije obrati nama kako bismo mi pokušali riješiti problem.

Ako ispitanik želi ostvariti neko od svojih prava, treba se obratiti Službeniku za zaštitu podataka. Možda će biti potrebno poduzeti odgovarajuće korake radi utvrđivanja identiteta osobe koja podnosi zahtjev.

Službeni zahtjev ispitanika (podnositelja zahtjeva) za pristup osobnim podacima koji se odnose na njega i koji se nalaze u posjedu zagrebačke podružnice tvrtke Samsung Electronics Austria GmbH može se podnijeti u pisanom obliku putem obrasca u Prilogu 2 (obrazac Zahtjeva ispitanika za pristup osobnim podacima). Međutim, zahtjev ispitanika za pristup osobnim podacima ne mora nužno biti služben niti on mora biti podnijet u pisanom obliku (pristup osobnim podacima moguće je zatražiti na društvenim mrežama ili telefonski). Svaki član osoblja koji zaprimi zahtjev za pristup osobnim podacima (bez obzira na to je li on podnijet na dostupnom obrascu ili ne) bez odlaganja će proslijediti zahtjev službeniku za zaštitu podataka i/ili pravnoj službi i službi za praćenje usklađenosti.

Službenik za zaštitu podataka će, osim u iznimnim slučajevima, odgovoriti na zahtjev u roku od 30 dana od njegova primitka. Ako Samsung ne može pružiti zatražene osobne podatke, razlozi za to bit će potpuno dokumentirani te će ispitanik biti obaviješten o njima u pisanom obliku. Ispitaniku će također biti dostavljeni podaci o nadležnom nadzornom tijelu kojem je moguće podnijeti pritužbu, u skladu sa zahtjevima mjerodavnog prava o zaštiti podataka.

12. Povreda osobnih podataka

Povreda osobnih podataka je kršenje sigurnosti koje dovodi do slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa osobnim podacima koji su preneseni, pohranjeni ili na drugi način obrađivani. Povreda ne mora nužno podrazumijevati otkrivanje osobnih podataka vanjskom izvoru bez potrebnog dopuštenja, ali može značiti da je netko iznutra pristupio tim podacima bez potrebnog dopuštenja.

Neke oblike povrede dužni smo prijaviti nadležnom regulatornom tijelu, a u ograničenom broju slučajeva i samim ispitanicima.

O povredi osobnih podataka ili sumnji na povredu bez odlaganja ćemo obavijestiti Službu za sigurnost europskog sjedišta Samsunga, službenika za zaštitu podataka Samsung Electronics Austria GmbH Podružnice Zagreb i/ili pravnu službu i službu za praćenje usklađenosti kako bi oni mogli poduzeti neophodne mjere ili po potrebi proslijediti slučaj dalje.

13. Odobrenje za pristup podacima

Pristup podacima koje prikuplja i/ili koristi Samsung Electronics Austria GmbH, Podružnica Zagreb odobrava se samo sljedećim osobama:

– Osobni podaci o klijentima prikupljeni putem mrežnih stranica izrađenih radi određenih marketinških svrha:

Pravnim zastupnicima Samsung Electronics Austria GmbH Podružnice Zagreb

Djelatnicima marketinga čiji radni zadaci uključuju postupanje s osobnim podacima prikupljenima u određene marketinške svrhe

14. Ažuriranje Pravila

Odjel za ljudske resurse, pravna služba i služba za praćenje usklađenosti zaduženi su za održavanje, redovit pregled i ažuriranje ovih Pravila. O ažuriranju i izmjenama ovih Pravila bit ćete obaviješteni putem oglasne ploče i/ili elektroničkom poštom.

15. Korisni podaci za kontakt

U vezi sa zaštitom podataka možete se obratiti na sljedeću adresu:

Samsung Electronics Austria GmbH, Podružnica Zagreb

Radnička cesta 37b, Zagreb, Republika Hrvatska

Adresa e-pošte: Obratite nam se na dataprotection.sead@samsung.com

YOUniversity - Brzina je veščina

PRAVILA NAGRADNEGA NATJEČAJA

Odgovori in osvoji“

Namen teh pravil je zagotoviti enakopravnost vseh udeležencev in enake možnosti za pridobitev nagrade po izpolnjevanju pogojev, določenih v teh pravilih.

Začetek veljavnosti: 07.07.2022.

Pred začetkom postopka prijave za sodelovanje na predmetnem natečaju (v nadaljnjem besedilu: “natečaj”) preberite ta pravila nagradnega natečaja (v nadaljnjem besedilu: “pravila”).

Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil nagradnega natečaja, o čemer bodo vsi udeleženci pravočasno obveščeni preko uradne spletne strani www.hr.youniversity.club

Člen 1. Organizator

Organizator natečaja z nazivom “YOUniversity – Odgovori in osvoji” je MPG PLUS d.o.o, Leskoškova c. 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, DŠ: SI17143632, v nadaljnjem besedilu “Organizator”. Natečaj je organiziran z namenom promocije pametnih telefonov Samsung Galaxy Z ZFlip3 5G podjetja Samsung Electronics.

Člen 2. Trajanje i lokacija

Natečaj se prične 7. julija 2022 in traja do 13. julija 2022 ter je objavljen na spletni strani www.hr.youniversity.club/intro/.

Pravila Natečaja bodo objavljena na spletni strani www.hr.youniversity.club in https://www.mpg.si/.

Razglasitev 5 nagrajencev med vsemi udeleženci, ki so se prijavili preko spletne strani www.hr.youniversity.club bo na spletni strani YOUniversity Club www.hr.youniversity.club z objavo imena in začetnice priimka nagrajenca. Organizator natečaja bo nato po telefonu ali e-pošti kontaktiral nagrajence zaradi prevzema ali pošiljanja nagrade.

Z udeležbo v natečaju udeleženci sprejemajo ta pravila.

Člen 3. Pravica do udeležbe

Natečaja se lahko udeležijo vse fizične osebe starejše od 18 let, ki so državljani Republike Slovenije ter so hkrati redni ali izredni študentje na javnih ali zasebnih univerzah ali šolah v Republiki Sloveniji, ki so se registrirali in prijavili preko spletne strani www.hr.youniversity.club in izpolnili ustvarjalno nalogo v skladno s temi pravili. Vsak udeleženec natečaja lahko sodeluje enkrat in lahko osvoji samo eno nagrado.

Nagradnega natečaja se ne smejo udeležiti zaposleni pri organizatorju nagradnega natečaja MPG Plus d. o. o. ter zaposleni pri Samsung Electronics Austria GmbH, Podružnica Slovenija, niti njihovi ožji družinski člani ter partnerji in podizvajalci partnerjev, povezanih s tem natečajem.

Člen 4. Način sodelovanja

Za sodelovanje v natečaju morajo udeleženci narediti naslednje:

 • Odgovoriti na vprašanja nagradnega kviza natančno in v najkrajšem možnem času. Vsak tekmovalec ima nalogo, da v najkrajšem možnem času odgovori na 5 vprašanj nagradnega kviza na spletni strani YOUniversity www.hr.youniversity.club/odgovori-i-osvoji/.

Če udeleženec predhodno ni vnesel dostopnih podatkov na spletni strani YOUniversity, mora za sodelovanje v nagradni igri izpolniti dostopne podatke (uporabniško ime, ime, priimek, e-pošta, mobilni telefon, geslo, ponovitev gesla , ulica in hišna številka, mesto ali kraj, poštna številka, država).

Udeleženci s prijavo na natečaj sprejemajo ta pravila in soglašajo, da se lahko v primeru, da postanejo dobitniki nagrade, javno objavijo njihovo ime, priimek in kraj, iz katerega prihajajo, ki jih uporablja Organizator.

V natečaju za pridobitev nagrade so vključene vse prijavljene osebe, ki izpolnjujejo pogoje tega pravilnika.

Člen 5. Izbor nagrajencev

Zmagovalci bodo izbrani po kriteriju najhitrejših 5 z največ pravilnimi odgovori v nagradnem kvizu. Aplikacija za kviz v ozadju beleži število pravilnih odgovorov vsakega udeleženca ter minute in sekunde, v katerih so bili odgovori podani.

Člen 6. Izključitev

Organizator si pridržuje pravico, da kadarkoli izključi udeležence v naslednjih primerih:

 • Udeleženci, ki kršijo ta pravila.

 • Udeleženci, ki niso izpolnili vseh kvalifikacijskih pogojev za natečaj.

Organizator ima tudi pravico, da po lastni presoji in brez pojasnila odstrani vse vsebine, ki predstavljajo diskriminacijo, poniževalno vsebino in žalitve na rasni, verski ali kateri koli drugi podlagi. Če vsebina, ki jo ustvari udeleženec, krši pravice, patente ali blagovne znamke tretjih oseb, ima organizator pravico odstraniti takšno vsebino brez pojasnila.

Organizator ne prevzema odgovornosti za posledice, ki bi nastale zaradi zlorabe vsebin s strani udeležencev in zlorabe sistema pri delovanju natečaja v škodo udeležencev ali tretjih oseb.

Organizator nagradnega natečaja je pooblaščen, da kadar koli in brez pojasnila izključi katerega koli udeleženca, ki krši zakonske predpise, ki veljajo v Republiki Sloveniji ali s svojim ravnanjem škoduje ugledu ali interesom organizatorja. S soglašanjem s pravili sodelovanja se udeleženci nagradne igre v celoti odpovedujejo kakršnim koli zahtevkom do organizatorja na podlagi odškodnine za kakršno koli obliko stroškov ali škode, ki utegne nastati ob izpolnjevanju naloge/meril, predpisanih s temi pravili.

Organizator si pridržuje pravico, da kadarkoli po lastni presoji preveri, ali udeleženec izpolnjuje pogoje za sodelovanje (vključno, vendar ne omejeno na njegovo starostjo, prebivališče in status študenta).

Udeležba je osebne narave. Identitete, ustvarjene izključno z namenom spreminjanja, ponarejanja ali zavajanja parametrov, pomembnih za tekmovanje, kot tudi nepošteno sodelovanje v kakršni koli drugi obliki, so prepovedane in ne bodo sprejete.

V primeru, da nagrajenec:

 • se v petih dneh ne odzove na obvestilo o podelitvi nagrade;

 • ne izpolnjuje tukaj navedenih pogojev in določil;

 • ni navedel točnih, veljavnih in popolnih podatkov;

 • iz nekega razloga ne more prejeti nagrade, kot je navedeno tukaj,

nagrajenec izgubi pravico do nagrade in bo v navedenih primerih nagrada podeljena naslednjemu izbranemu nagrajencu po merilih določenih v pravilih.

Nagrada ni prenosljiva ali zamenljiva in je ni mogoče zamenjati za gotovino ali katero koli drugo obliko nadomestila, v celoti ali delno.

Organizator ne prevzema odgovornosti za prepozne, nepopolne, napačno oddane, napačne ali napačno naslovljene prijave, zahteve ali korespondenco zaradi napake, opustitve, spremembe, nepooblaščene obdelave, izbrisa, kraje, uničenja, napake v komunikaciji ali iz katerega koli drugega razloga. Enako velja za naslovne podatke, ki jih posreduje udeleženec in so napačni, neveljavni ali kako drugače nepopolni.

V izogib kakršnim koli dvomom, je udeleženec dolžan pravočasno odgovoriti na povabilo organizatorja za podelitev nagrade. Organizator ne odgovarja za zamudo udeleženca pri zahtevi za nagrado oz. če se zaradi kakršnihkoli razlogov ne odzove vabilu v navedenem roku.

Organizator ima pravico enostransko odpovedati natečaj v kateri koli fazi z javnim obvestilom, če obstajajo dogodki, ki imajo značaj višje sile. Za višjo silo se posebej, vendar ne tudi izključno, šteje razglasitev epidemije nalezljive bolezni na območju ali delu ozemlja Republike Slovenije, razglasitev izrednega stanja in drugi ukrepi, ki jih sprejmejo pristojni državni organi, ki omejujejo izvajanje natečaja in/ali podelitev in prevzem nagrad.

V kolikor nastopi katera od zgoraj navedenih okoliščin, se podelitev in razdelitev nagrad z enostransko odločitvijo organizatorja nemudoma prekine, organizator pa bo javno objavil razloge, ki so privedli do prekinitve nagradnega natečaja in izročitve nagrad.

S sprejemom teh pravil vsi udeleženci tega natečaja organizatorju dodeljujejo pravico do izključne uporabe avtorskih pravic na poslanih delih, materialih in fotografijah, tako da organizatorja in Samsung Electronics pooblastijo, da dela, s katerimi udeleženec v natečaju sodeluje, (z začetnicami imena in priimka avtorja) oglašujejo v medijih, z namenom promocije, v neomejenem časovnem obdobju in v neomejeni nakladi in številu izdaj na celotnem ozemlju Republike Slovenije in na spletnih kanalih, vse v skladu s tem pravilnikom). S sodelovanjem v natečaju se udeleženci natečaja izrecno strinjajo, da bodo vsi podatki in materiali, pridobljeni ob prijavi na natečaj, uporabljeni v promocijske namene, z namenom pridobitve publicitete in promocije. Udeleženec natečaja izrecno potrjuje in izjavlja, da je celotna prijava njegovo avtorsko delo.V primeru, da katera koli tretja fizična ali pravna oseba proti organizatorju sproži kakršen koli sodni, upravni ali drug podoben postopek na podlagi domnevne kršitve avtorskih ali drugih pravic v zvezi z oglaševanjem, produkcijo, reprodukcijo, distribucijo ali prodajo vsebin, ki se pojavljajo v prijavljenih delih, se udeleženec natečaja, ki je predložil gradivo, zavezuje, da se bo pridružil takemu postopku in prevzel terjatve iz iste zahteve ter zagovarjal organizatorja pred kakršno koli zahtevo v takem postopku ter organizatorju povrnil morebitne stroške, ki bi mu lahko nastali iz take zahteve ter sprožitve sodnega ali upravnega postopka. Organizator se zavezuje, da bo udeleženca nagradnega natečaja o začetku vsakega takega postopka obvestil takoj, najkasneje pa v 7 (sedem) delovnih dneh od dneva prejema obvestila o začetku.

Organizator je pooblaščen za določene spremembe, modifikacije in podobno na predloženih materialih, če le-te ne kršijo avtorskih pravic, kar bi bilo podlaga za kakršno koli zahtevo udeleženca natečaja nasproti organizatorju ali tretji osebi. Za izvedbo tovrstnih sprememb, modifikacij in podobno organizator ne potrebuje dodatnega soglasja ali odobritve udeleženca.

Organizator lahko vse poslane fotografije, torej gradiva s potrebnimi spremembami in obvezno odstranitvijo osebnih podatkov, ki niso potrebni za izpolnjevanje obveznosti organizatorja v izvedbi nagradne igre, uporabi za oglaševanje v vseh medijih (tiskano promocijsko gradivo, televizija, časopisi, internet…).

S prijavo na natečaj se udeleženci odpovedujejo morebitnim nadaljnjim zahtevkom do organizatorja iz kakršnega koli razloga.

Člen 7. Rezultati natečaja

Zmagovalce bo po telefonu ali e-pošti kontaktiral organizator natečaja, da bi posredovali svoje osebne podatke za dostavo osvojene nagrade ali se dogovorili za prevzem v pisarni organizatorja.

Zmagovalci bodo objavljeni na YOUniversity www.hr.youniversity.club/intro/ in na spletni strani https://www.mpg.si/ z začetnicami imen in priimkov nagrajencev.

Člen 8. Nagrade

Udeleženci tega nagradnega natečaja lahko v skladu s temi pravili osvojijo naslednjo nagrado:

 1. nagrada – 2 x vstopnici za 2 dni Fusion World Music festivala

 2. nagrada – 2 x vstopnici za 2 dni Fusion World Music festivala

 3. nagrada – 2 x vstopnici za 1 dan Fusion World Music festivala

 4. nagrada – 2 x vstopnici za 1 dan Fusion World Music festivala

 5. nagrada – 2 x vstopnici za 1 dan Fusion World Music festivala

Nagrajenci nimajo pravice zahtevati drugačne nagrade od tiste, za katero so se potegovali in osvojili v postopku v skladu s temi pravili. Nagrade ni mogoče zamenjati za denar, druge izdelke ali storitve niti je ni mogoče prenesti na drugo osebo ob prevzemu nagrade.

Po zgornjih informacijah bo razdeljenih skupno 14 dnevnih festivalskih vstopnic.

Člen 9. Izročitev nagrade

Nagrada bo nagrajencem predana osebno na festivalu.

Nagrajence bo organizator pisno obvestil o dobitkih v 24 urah po razglasitvi nagrajenca, da se dogovorimo o podrobnostih prevzema nagrade in zberemo potrebne podatke za izdajo nagrade.

Zmagovalec bo sodeloval z organizatorjem za namen oddaje nagrad in vodenja vse potrebne dokumentacije.

Organizator bo zagotovil nagrado in izpolnil vse zakonske obveznosti v zvezi z njimi.

Nagrade se lahko dostavijo samo na naslov v Republiki Sloveniji.

Kot dokazilo o prevzemu nagrade bo organizator/skrbnik uporabil podpisano potrdilo o prejemu, v primeru, da nagrajenec ne bo poslal podpisanega potrdila (po faksu, e-pošti ali pošti), bo organizator/skrbnik uporabil poštno potrdilo kot dokaz.

Z realizacijo nagrade prenehajo vse obveznosti organizatorja in skrbnika nagradne igre do nagrajencev in nagrade ni mogoče zamenjati za denar, druge izdelke ali storitve niti prenesti na drugo osebo ob prevzemu nagrade. Organizator ne bo delil nobenih dodatnih nagrad, razen tistih, ki so določene v teh pravilih.

Člen 10. Varstvo osebnih podatkov

Organizator nagradne igre, družba MPG d.o.o. je obdelovalec osebnih podatkov sodelujočih v nagradni igri in nagrajencev. Upravljalec osebnih podatkov je družba Samsung Electronics Austria GmbH, Podružnica Slovenija, Letališka cesta 29A, 1000 Ljubljana, Slovenija.

Obdelovalec bo osebne podatke sodelujočih obdeloval za namen izvedbe nagradne igre. Posredovanje osebnih podatkov za namen izvedbe nagradne igre je obvezno, sicer sodelovanje v nagradni igri ni mogoče. Izbira nagrajenca se izvede z avtomatiziranim merjenjem, kot je opisano v IV. poglavju teh Pravil in splošnih pogojev.

Osebni podatki nagrajenca se obdelujejo za namene in pod pogoji iz prejšnjega odstavka, pa tudi za naslednje namene:

podelitev nagrade;

obveščanje zainteresirane javnosti o rezultatih nagradne igre;

preverjanje izpolnjevanja obveznosti nagrajenca v skladu s temi Pravili in splošnimi pogoji;

izpolnjevanje davčnih obveznosti Organizatorja (odmera in plačilo akontacije dohodnine).

Posredovanje osebnih podatkov za te namene je obvezno, sicer nagrajenec ne more prejeti nagrade.Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov je zakoniti interes skupnih upravljavca in obdelovalca, da izvedeta nagradno igro in izpolnita svoje zakonske obveznosti v zvezi z izvedbo nagradne igre. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov izven namenov nagradne igre je privolitev, kadar jo posameznik poda.

Upravljavec in obdelovalec osebnih podatkov udeležencev in nagrajencev ne posreduje tretjim osebam, razen:

podatke nagrajenca posreduje pristojnim davčnim organom za namen odmere in plačila akontacije dohodnine;

podatke posreduje svojim zunanjim izvajalcem, s katerimi sklene ustrezne pogodbe o obdelavi osebnih podatkov, s katerimi jih zaveže, da podatke obdelujejo le v njenem imenu in po njenih navodilih (npr. računovodski servis, ponudnik programske rešitve nagradne igre …);

ime in prvo črko priimka nagrajenca objavi na spletnem naslovu www.mpg.si. in www.hr.youniversity.club.

Upravljavec in obdelovalec podatke sodelujočih hranita še 3 mesece po zaključku nagradne igre, podatke nagrajencev pa za namene izpolnjevanja davčnih obveznosti še 10 let. Osebne podatke sodelujočih za namene izven nagradne igre upravljavec in obdelovalec obdelujeta do preklica privolitve posameznika, ki je podlaga za takšno obdelavo.

Sodelujoči v nagradni igri imajo pravico od obdelovalca zahtevati:

dostop do svojih osebnih podatkov;

popravek osebnih podatkov in v zvezi s tem pravico do omejitve obdelave;

izbris osebnih podatkov, če hkrati izjavijo, da odstopajo od sodelovanja v nagradni igri, oziroma prekličejo morebitno soglasje za namene obdelave izven nagradne igre;

da jim obdelovalec posreduje osebne podatke, ki se nanašajo nanje, v CSV formatu ali da te podatke upravljavec posreduje drugemu upravljavcu po izbiri sodelujočega (le v obsegu, ki se nanaša na obdelavo osebnih podatkov, ki se izvaja na podlagi privolitve).

Nagrajenci imajo pravico od upravljavca in obdelovalca zahtevati:

dostop do svojih osebnih podatkov;

popravek osebnih podatkov in v zvezi s tem pravico do omejitve obdelave;

izbris osebnih podatkov, če hkrati izjavijo, da nagrade ne sprejemajo oziroma jo vračajo, in hkrati prekličejo morebitno soglasje za namene obdelave izven nagradne igre;

da jim upravljavec posreduje osebne podatke, ki se nanašajo nanje, v CSV formatu ali da te podatke upravljavec posreduje drugemu upravljavcu po izbiri nagrajenca.Sodelujoči v nagradni igri in nagrajenci lahko navedene pravice uresničujejo tako, da naslovijo pisno zahtevo po e-pošti na naslov nagradne.igre@mpgplus.si ali po navadni pošti na naslov: MPG PLUS d.o.o., Leskoškova 2, 1000 Ljubljana.. Glede uresničevanja pravic se lahko sodelujoči v nagradni igri obrnejo na e-naslova: dataprotection.sead@samsung.com ali na fizični naslov upravljalca osebnih podatkov.

V primeru, da oseba meni, da je obdelava osebnih podatkov v nasprotju z zaščito njene zasebnosti ali v nasprotju s predpisi, se lahko obrne na obdelovalca in zahteva pojasnilo ali vloži pritožbo oziroma prijavo pri Informacijskem pooblaščencu RS (več informacij o vložitvi pritožbe oziroma prijave na spletni strani Informacijskega pooblaščenca: www.ip-rs.si).

Člen 11. Splošne določbe

Organizator ima pravico, da v primeru višje sile to nagradno igro prekine ali odpove.

Organizator nagradne igre in osebe, ki so z njegove strani angažirane za izvedbo nagradne igre, ne prevzemajo nikakršne odgovornosti z naslova stroškov ali škode, ki bi sodelujočim v nagradni igri nastala zaradi pomanjkljivosti v izvedbi nagradne igre. Organizator in osebe, ki izvajajo nagradno igro za organizatorja, ne prevzemajo nikakršne odgovornosti za stroške ali škodo, ki bi lahko nastala zaradi sodelovanja v nagradni igri ali zaradi pridobitve in uporabe nagrad.

Organizator nagradne igre tudi ne prevzema nikakršne odgovornosti za nesrečo, ki bi se zgodila nenačrtno oz. zaradi tretjega dejavnika, na katerega ni mogel vplivati pri nagradah.

Organizator ne odgovarja za prekinitev storitve zaradi tehničnih težav, okvar sistema ali programske opreme, zamud ali drugih težav, ki bi lahko vplivale na možnost sodelovanja udeležencev v nagradni igri. Organizator bo takoj sprejel vse potrebne ukrepe, da bo vzrok napake čim prej odkrit in odpravljen.

Organizator nagradne igre ne bo podelil nikakršnih drugih nagrad, razen nagrad, ki so navedene v teh Pravilih in splošnih pogojih.

Po poteku 30 dni od zaključka nagradne igre Organizator nagradne igre ni dolžan sprejeti nikakršnih pritožb v zvezi z nagradno igro.

V primeru spora med Organizatorjem in sodelujočim v nagradni igri je za reševanje le-tega pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Podrobnejše informacije lahko dobite pri Organizatorju vsak delavnik od 9. do 15. ure preko e-pošte nagradne.igre@mpgplus.si.

MPG PLUS agencija za marketing d.o.o.

YOUniversity – Brzina je veština

PRAVILA NAGRADNOG TAKMIČENJA

„Odgovori i osvoji“

Svrha ovih pravila je osigurati jednakost za sve učesnike te jednake mogućnosti za osvajanje nagrade nakon ispunjavanja uslova navedenih u pravilima.

Dan objave i stupanja na snagu: 15.06.2022.

Pre početka postupka prijave za učestvovanje u predmetnom nagradnom takmičenju (u nastavku „Takmičenje“), molimo pročitajte ova Pravila nagradnog takmičenja (u nastavku „Pravila“):

Član 1. Organizator i Administrator

Organizator Takmičenja pod nazivom „Odgovori i osvoji“  je Samsung Electronics Austria GmbH, ogranak Beograd, Novi Beograd, Omladinskih brigada 90v, 11000 Beograd, PIB: 106611734 Srbija, dalje u tekstu „Organizator“. Administrator Takmičenja je XYZ Communications d.o.o. (Žarka Vukovića Pucara 49, Beograd, PIB 109878060), dalje u tekstu “Administrator“.

Takmičenje se priređuje u cilju promocije Samsung Galaxy Z Flip3 pametnog telefona proizvođača Samsung Electronics.

Član 2. Trajanje i lokacija

Takmičenje započinje 15. juna 2022. godine i traje do 17. jula 2022. Takmičenje se provodi na YOUniversity web stranici www.hr.youniversity.club/intro/ .

Pravila Takmičenja biće objavljena na web stranici YOUniversity www.hr.youniversity.club/intro/ i web stranici Samsung Electronics www.samsung.com/hr/ .

Objava 5 dobitnika  koji su učestvuju u nagradnom takmičenju i prijavili se na YOUniversity web stranici prema gore navedenim informacijama, bit će na web stranicama objavom imena i inicijala prezimena dobitnika te će se potom pobednike kontaktirati telefonski na broj telefona ispunjen prilikom prijave za nagradno takmičenje u aplikaciji kviza.

Učestvovanjem u Takmičenju učesnici prihvataju ova Pravila.

Član 3. Pravo učestvovanja

Pravo učestvovanja u Takmičenju imaju sve fizičke osobe starije od 18 godina koje su građani i aktivni studenti na području Republike Srbije. Svaki učesnik u Takmičenju može učestvovati jednom i može osvojiti samo jednu nagradu. U nagradnom Takmičenju ne mogu učestvovati zaposleni Organizatora nagradnog takmičenja Samsung Electronics Austria GmbH Beograd, Administratora XYZ Communications d.o.o. kao ni članovi njihove uže porodice, te partneri i podizvodjači partnera koji su u vezi s ovim Takmičenjem.

Član 4. Način učestvovanja

Za učestvovanje u nagradnom takmičenju, učesnici trebaju učiniti sledeće:

 • Odgovoriti tačno i u što kraćem vremenu na pitanja nagradnog kviza. Svaki takmičar ima zadatak u što kraćem vremenskom periodu odgovoriti što tačnije odgovoriti na 5 pitanja nagradnog kviza na YOUniversity web stranici hr.youniversity.club/odgovori-i-osvoji/ .

Učesnik, ukoliko prethodno nije uneo pristupne podatke na YOUniversity web stranici mora ispuniti pristupne podatke kako bi mogao učestvovati u nagradnom takmičenju  (korisničko ime, ime, prezime, e-mail, telefon, lozinka, ponovi lozinku, ulica i kućni broj, grad ili mesto, poštanski broj, država).

Prijavom na Takmičenje učesnici prihvataju ova Pravila te su saglasni da se, ako postanu dobitnici nagrade, njihovo ime, prezime i grad iz kojeg dolaze mogu javno objaviti, koristiti od strane Organizatora i Administratora.

U konkurenciju za osvajanje nagrade ulaze sve prijavljene osobe koje su zadovoljile uslove ovih Pravila.

Član 5. Odabir dobitnika

Dobitnici će biti odabrani prema kriterijumu najbržih 5 s najviše tačnih odgovora u nagradnom kvizu. Aplikacija kviza u pozadini beleži broj tačnih odgovora svakog učesnika te minute i sekunde u kojima je odgovoreno na sva pitanja.

Član 6. Diskvalifikacija

Organizator zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati učesnike u sledećim slučajevima:

 • Učesnike koji prekrše ova Pravila
 • Učesnike koji nisu ispunili sve korake kvalifikacija za Takmičenje.

Organizator takođe ima pravo bez obrazloženja ukloniti sve sadržaje koji predstavljaju diskriminaciju, pogrdni sadržaj i vređanje na rasnoj, verskoj ili bilo kojoj drugoj osnovi po vlastitom osećaju. Ukoliko sadržaj kreiran od strane Učesnika krši prava, patente ili zaštićene žigove trećih osoba Organizator ima pravo takve sadržaje ukloniti bez obrazloženja.

Organizator ne preuzima odgovornost za bilo koje posledice koje su nastale kao rezultat zloupotrebe sadržaja od strane učesnika i zloupotrebe ustava pri funkcioniranju takmičenja na štetu učesnika ili treće osobe.

Organizator i izabrani Administrator nagradnog takmičenja su ovlašteni na temelju diskrecijske procene u bilo kojem trenutku i bez obrazloženja diskvalificirati bilo kojeg učesnika ako isti krši zakonske propise koji su na snazi u Republici Srbije ili svojim postupcima narušava ugled ili šteti interesima Organizatora. Učesnici nagradnog takmičenja, prihvatanjem pravila učestvovanja, se u potpunosti  odriču bilo kakvih potraživanja od Organizatora na osnovi naknade bilo kakvog oblika troška ili štete koja bi mogla nastati prilikom ispunjenja zadatka/kriterija koji su propisani ovim pravilima.

Organizator u svakom trenutku zadržava pravo provere, prema vlastitom nahođenju, ispunjava li neki učesnik uslove učestvovanja (uključujući njegovu dob i prebivalište).

Učestvovanje je lično. Identiteti stvoreni isključivo radi izmene, krivotvorenja ili manipuliranja parametrima relevantnima za nagradno takmičenje, kao i nepošteno učestvovanje u bilo kojemu drugom obliku, zabranjeno je i neće se prihvatiti.

U slučaju da dobitnik:

 • ne odgovori na obaveštenje o osvajanju nagrade u roku od pet dana;
 • ne ispunjava ovde navedene uslove i odredbe;
 • nije naveo tačan, valjan i potpun kontakt broj mobitela i/ili ostale podatke;
 • nije u stanju primiti nagradu kako je ovde navedeno iz nekog razloga,

dobitnik gubi pravo na nagradu te će u slučaju iznad navedenih razloga, nagrada biti dodeljena sledećem odabranom dobitniku prema kriterijumu navedenim u Pravilima.

Nagrada nije prenosiva ni zamenjiva i ne može se zameniti za gotovinu ili neki drugi oblik kompenzacije, u celosti ili delomično.

Organizator i Administrator ne prihvaćaju odgovornost za zakašnjele, nepotpune, neispravno predane, neispravne ili neispravno upućene prijave, zahtjeve ili korespondenciju zbog pogreške, propusta, izmjene, neovlaštenog rukovanja, brisanja, krađe, uništavanja, pogreške u komunikaciji ili na neki drugi način. Isto vrijedi za podatke o adresi koje navede sudionik, koji su netočni, neispravni ili na neki drugi način pogrešni.

Kako bi se izbjegla sumnja, sudionik je odgovoran za pravovremeni odaziv na poziv Organizatora/Administratora o osvajanju nagrade kako bi se osiguralo da je primio poziv. Organizator/Administrator nisu odgovorni za učesnikovo zakašnelo traženje nagrade ako iz nekog slučaja ne odgovori na upućeni poziv u naznačenom roku.

Organizator ima pravo uz javno obaveštenje jednostrano otkazati nagradno takmičenje u bilo kojoj fazi ukoliko je došlo do događaja koji imaju karakter više sile. Višom silom će se posebno, ali ne i isključivo, smatrati proglašenje epidemije zarazne bolesti na teritoriju Republike Srbije ili delom teritorija, proglašenje vanrednog stanja i druge mjere donijete od strane nadležnih državnih organa koje ograničavaju provođenje nagradnog takmičenja i/ili dodelu i preuzimanje nagrada.

Ukoliko nastane neka od gore navedenih okolnosti dodeljivanje i distribucija nagrada će biti odmah obustavljena jednostranom odlukom Organizatora, te će Organizator javno objaviti razloge koji su doveli do prekida nagradnog takmičenja i isporuke nagrada.

Prihvaćanjem ovih Pravila, svi učesnici ovog takmičenja, daju u korist pravo isključivog iskorištavanja autorskih prava na prijavljene radove tako da ovlašćuju Organizatora da prijavljene radove (uz navedene inicijale imena i prezimena autora rada) oglašavaju u medijima u svrhu promocije, tokom neograničenog vremena u neograničenoj nakladi i broju izdanja na celoj teritoriju Republike Srbije, sukladno ovim Pravilima te na online kanalima. Učesnici nagradnog takmičenja prihvaćaju da se svi podaci i materijali dobiveni tokom prijave na nagradni takmičenja iskoriste u promotivne svrhe, a s ciljem dobijanja publiciteta i promocije. Učesnik nagradnog takmičenja izričito potvrđuje i izjavljuje da čitava prijava predstavlja njegovo autorsko delo.

U slučaju da bilo koja treća fizička ili pravna osoba pokrene protiv Organizatora bilo kakve sudske, upravne ili druge slične postupke utemeljene na navodnoj povredi autorskih ili drugih prava vezano uz oglašavanje, proizvodnju, umnožavanje, distribuciju ili prodaju sadržaja koji se pojavljuju u prijavljenim radovima, učesnik nagradnog takmičenja koji je prijavio materijal se obvezuje pridružiti takvom postupku te potraživanja iz istog zahteva preuzeti na sebe te braniti Organizatora od svakog zahteva postavljenog u takvom postupku te istima naknaditi sve troškove koji bi im mogli nastati usled takvog zahteva te pokretanja sudskog ili administrativnog postupka. Organizator se obvezuje obavestiti učesnika nagradnog takmičenja prijavljenog materijala o pokretanju bilo kojeg takvog postupka odmah, a najkasnije u roku od 7 (sedam) radnih dana od dana kada zaprimi obaveštenje o pokretanju .

Organizator je ovlašten sam raditi određene preinake, dorade i slično na prijavljenim materijalima dokle god te iste ne predstavljaju deformiranje istog, kao niti bilo koju drugu povredu prava Autora, koja bi bila temelj za bilo kakav zahtev Učesnika nagradnog takmičenja prema Organizatoru ili trećoj osobi i za isto nije potrebna nikakva saglasnost ili odobrenje Učesnika.

Organizator sve prijavljene materijale uz potrebne dorade i obavezno uklanjanje osobnih podataka koji nisu neophodni u cilju ispunjenja obveza od strane Organizatora u vidu sprovodjenje nagradnog takmičenja, mogu koristiti za oglašavanje u svim medijima (printani promo materijal, televizija, novine, internet…).

Učesnici se prijavom na takmičenje odriču bilo kakvih daljih potraživanja prema Organizatoru po bilo kakvoj osnovi.

Član 7. Rezultati takmičenja

Dobitnici će biti obavešteni putem osobnog telefonskog poziva kako bi potvrdili svoje lične podatke za dostavu osvojene nagrade ili preuzimanje na dan festivala.

Dobitnici će biti javno objavljeni na YOUniversity www.hr.youniversity.club/intro/   i Samsung web stranici www.samsung.com/hr/ uz navedene inicijale imena i prezimena dobitnika nagrade.

Član 8. Nagrade

Učesnici u ovom nagradnom Takmičenju mogu osvojiti, skladno ovim Pravilima, niže navedenu nagradu:

 1. nagrada – 2 x karte za 4 dana LOVE FEST festivala
 2. nagrada – 2 x karte za 4 dana LOVE FEST festivala
 3. nagrada – 2 x karte za 4 dana LOVE FEST festivala
 4. nagrada – 1 x karte za 4 dana LOVE FEST festivala
 5. nagrada – 1 x karte za 4 dana LOVE FEST festivala

Dobitnici nemaju pravo zahtevati drugačiju nagradu od one za koju su se takmičili i osvojili u postupku skladno ovim Pravilima.

Nagrada se ne može zameniti za novac, druge proizvode ili usluge niti se može preneti na drugu osobu po prihvatu nagrade.

Ukupno će biti podeljeno 5, odnosno 10 festivalskih ulaznica prema iznad navedenim informacijama.

Član 9. Predaja nagrade

Nagrada će dobitnicima biti dostavljena lično na dan festivala ili putem preporučene pošte s povratnicom.

Dobitnike će o dobitku obavestiti Administrator pismeno u roku od 24 sata od proglašenja dobitnika, kako bi se ugovorili detalji preuzimanja nagrade i prikupili potrebni podaci za izdavanje nagrade.

Dobitnik će sarađivati s Administratorom u svrhu predaje nagrada i administriranja sve potrebne dokumentacije.

Organizator će osigurati nagradu, te će ispuniti sve zakonske obveze vezane za iste.

Nagrade se isključivo mogu dostaviti tj. ostvarivati na adresu na području  Republike Srbije.

Nagrade će biti dostavljene/isporučene od strane Administratora najkasnije u roku od 30 dana od datuma odabira dobitnika.

Kao dokaz preuzimanja nagrade Organizator/Administrator će koristiti potpisanu potvrdu o preuzimanju nagrade, a u slučaju da dobitnik ne pošalje potpisanu potvrdu (putem fax-a, e-maila ili pošte), Organizator/Administrator će koristiti poštansku povratnicu kao dokaz.

Realizacijom nagrade prestaju sve obveze Organizatora i Administratora nagradnog Takmičenja prema dobitnicima te se nagrada ne može zameniti za novac, druge proizvode ili usluge niti se može preneti na drugu osobu po prihvatanju nagrade. Organizator neće podeliti nikakve dodatne nagrade osim navedenih u ovim Pravilima.

Učesnici prihvataju aktualna službena pravila prijavom za učestvovanje u promociji. Rukovodilac obrade ličnih podataka učesnika promocije – kupaca je Samsung Electronics Austria GmbH. Učestvovanjem u promociji i slanjem e-poruke na adresu samsung@xyz-com.rs svaki kupac prihvata prava i obaveze iz ovih Pravila, i u vezi s tim se obaveštava:

 • U pogledu ličnih podataka za kupce biće prikupljani: ime, prezime, adresa, grad, mail adresa i broj mobilnog telefona. Organizator će od svih učesnika prikupljati ime, prezime, adresa, grad, naziv Fakulteta ili Univerziteta, mail adresu i broj mobilnog telefona, a isključivo u cilju obaveštenja istih o svojenom poklon kuponu odnosno utvrđivanju ispravnosti prijave u skladu s promocijom.
 • Rukovodilac obrade obrađuje osobne podatke učesnika promocije isključivo za svrhu sprovođenja promocije na području Republike Srbije, ograničavajući vremensko razdoblje obrade i čuvanja ličnih podataka u skladu sa svrhom u koju su prikupljeni.

Učestvovanjem u promociji svaki učesnik – kupac prihvata prava i obveze iz ovih Pravila, s tim da dobitnik nagrade takođe pristaje:

 • da se njegovi lični podaci koji su dostupni Organizatoru čuvaju u skladu s Opštom uredbom o zaštiti ličnih podataka EU 2016/679 i zakonom o računovodstvu vezano za isporuku nagrade na rok od 11 godina i da isti (samo inicijali imena i prezimena te grad) mogu biti objavljeni u vezi primopredaje nagrade u člancima i reportažama bez ikakvih nadoknada, u svrhu javnog obaveštenja o rezultatima nagradnog konkursa.

Učesnici se izričito slažu da će njihovi registrovani lični podaci biti prikupljani i skladišteni u bazi podataka Administratora i Organizatora nagradnog konkursa. Osim toga, učesnici se slažu da Administrator i Organizator mogu upravljati njihovim ličnim podacima bez ikakve naknade u svrhu izvršavanja ovog nagradnog konkursa.

Administrator i Organizator obrađuju sve lične podatke skladno odredbama Opštog propisa o zaštiti ličnih podataka (EU) 2016/679.

Dostava podataka od strane učesnika nagradnog konkursa je dobrovoljna, no potrebna kako bi učesnik mogao učestvovati u nagradnom takmičenju. U slučaju da učesnik smatra da je obrada podataka u suprotnosti sa zaštitom njene/njegove privatnosti ili protivna zakonu, može se obratiti Rukovodiocu obrade i/ili zatražiti pristup, brisanje ili ograničavanje obrade ličnih podataka, odnosno iskoristiti svoje pravo na ulaganje prigovora na obradu te pravo na prenosivost podataka, na način da u bilo kojem trenutku kontaktira Rukovodioca obrade na adresu e-pošte: dataprotection.sead@samsung.com ili pismenim putem na adresu: Samsung Electronics Austria GmbH, Beograd, Republika Srbija. Pismenim zahtevom upućenim na adresu Rukovodioca obrade može se zatražiti i ispravak podataka te informacija o upravljanju podacima, a učesnik ima pravo da, u bilo kojem trenutku, povuče prijavu, a da to ne utiče na zakonitost obrade koja se temeljila na saglasnosti pre nego što je ona povučena. Učesnici se konačno mogu obratiti i Agenciji za zaštitu podataka ili merodavnom sudu, ukoliko se ne slažu s odlukom ili radom Rukovodioca obrade.

Prijavom u nagradno takmičenje učesnici su suglasni da Administrator, kao izvršitelj obrade ličnih  podataka, kao izabrani Administrator baze podataka od strane Organizatora, može obrađivati podatke u svrhu provođenja nagradnog takmičenja.

Rukovodioca obrade ličnih podataka neće otkriti ili ustupiti podatke trećim osobama, osim subjektima uključenim u sprovodjenje promocije.

Nakon 60 dana od dana zaključenja promocije, Organizator neće primati nikakve pritužbe vezane uz istu.

U slučaju pravnog spora između Organizatora i učesnika, na spor se primenjuje srpsko pravo, a nadležan je Viši sud u Beogradu.

U Beogradu, 23. maja 2022.

Samsung Electronics Austria GmbH, Beograd

Organizator

SAMSUNG ELECTRONICS AUSTRIA GMBH, BEOGRAD
PRAVILA O PRIVATNOSTI

Stupa na snagu: maja 2022.

U društvu Samsung Electronics Austria GmbH, našoj grani u Beogradu i našim povezanim društvima („Samsung“, „mi“, „nas“, „naš“) znamo koliko je privatnost važna našim zaposlenima, dobavljačima, klijentima i svima drugima s kojima saradjujemo, pa se trudimo biti jasni u vezi s tim kako prikupljamo, koristimo, otkrivamo, prenosimo i skladištimo  lične podatke.

U nastavku slede glavna pitanja koja su obuhvaćena našim Pravilima o privatnosti.

 1. Područje primene i svrha
 2. Odgovornost za usklađenost
 3. Naša odgovornost
 4. Definicije
 5. Načela Opšteg zakona o zaštiti podataka  
 6. Deljenje ličnih podataka (uključujući prenos podataka izvan EGP-a)
 7. Izrada profila i automatizovano donošenje odluka
 8. Spoljni marketing
 9. Vođenje evidencije
 10. Prava ispitanika
 11. Povreda ličnih podataka
 12. Ažuriranje Pravila
 13. Korisni podaci za kontakt

 

 1. Područje primene i svrha

Ovim dokumentom utvrđuju se pravila zaštite podataka i zakonski uslovi koje je potrebno ispuniti, a koji se odnose na dobijanje, postupanje, obradu, skladištenje, prenos i uništavanje ličnih podataka.

Vrste podatka koje ćemo možda obrađivati uključuju detalje o sadašnjim, prošlim i potencijalnim budućim članovima osoblja, dobavljačima, klijentima i svima onima s kojima komuniciramo.  Podaci koji se čuvaju na papiru, računaru ili nekom drugom mediju podležu pravnim zaštitnim merama utvrđenima u Opštem zakonu o zaštiti podataka („GDPR“) i merodavnom pravu za zaštitu podataka kojima se nameću ograničenja načina na koje smemo koristiti spomenute podatke.

Održavanje najviših standarda u našem postupanju s ličnim podacima kolektivna je i individualna odgovornost te se ova Pravila primenjuju na načine dobivanja, korištenja, skladištenja, brisanja i drugih oblika obrade ličnih podataka s kojima se susrećemo u našem poslovanju. Ona uključuju opšti sažetak glavnih obveza zaštite podataka koja se primjenjuju na nas kao organizaciju.

Ova Pravila o privatnosti primenjuju se na sve Samsungove zaposlene i druge pružatelje usluga Samsungu (uključujući, ali se ne ograničavajući na izvođače radova i agencijske radnike) (zajednički: „članovi osoblja“).  Svi članovi osoblja dužni su se pobrinuti da razumiju i pridržavati se ovih Pravila u pogledu bilo kakvih ličnih podataka kojima imaju pristup u svom radu.

Članovi osoblja takođe će biti dužni odraditi obuku u vezi s ovim i srodnim pravilima na zahtev Samsunga.

 1. Odgovornost za usklađenost

Za nadgledanje sprovođenja zaštite podataka i poštovanja ovih Pravila odgovoran je službenik za zaštitu podataka čiji se podaci za kontakt nalaze na kraju ovih Pravila.

Osobe na rukovodećim pozicijama odgovorne su za to da članovi njihovih timova poštuju pravila zaštite podataka.

 1. Naša odgovornost

Opštim zakonom o zaštiti podataka predviđaju se visoke novčane kazne za organizacije koje krše njegove odredbe. 

 1. Definicije

Podaci iz krivičnih evidencija odnose se na krivična dela koje je osoba počinila i optužbe koje su joj izrečene.

Rukovodioca obrade su osobe ili organizacije koje određuju svrhu i način obrade ličnih podataka. Njihova je dužnost utvrditi prakse i pravila koja će biti u skladu s Opštim zakonom o zaštiti podataka. Naši dobavljači, savetnici i izvođači radova takođe mogu biti rukovodioci obrade.

Ispitanici u smislu ovih Pravila podrazumijevaju sve pojedince čijim ličnim podacima raspolažemo, uključujući sadašnje, prošle i potencijalne klijente, dobavljače, agente, ulagače kao i članove našeg osoblja. Svi ispitanici imaju zakonska prava u pogledu svojih ličnih podataka.

Lični podaci su podaci koji se odnose na živog pojedinca čiji se identitet može utvrditi na temelju tih podataka (ili na temelju tih i drugih podataka koje posedujemo). Lični podaci mogu biti činjenice (primer: ime, adresa ili datum rođenja) ili mišljenja (primer: procena radnog učinka). 

Obrada je bilo koji postupak koji uključuje upotrebu ličnih podataka. Uključuje dobijanje, korišćenje, pregled, pristup, beleženje ili posedovanje podataka ili obavljanje jedne radnje ili skupa radnji u vezi s podacima, uključujući njihovu organizaciju, ispravljanje, pronalaženje, upotrebu, otkrivanje, brisanje ili uništavanje. Obrada takođe podrazumeva prenos ličnih podataka trećim osobama.

Podaci posebnih kategorija (prethodno poznati kao osetljivi lični podaci) uključuju podatke o rasnoj ili etničkoj pripadnosti osobe, njenim političkim mišljenjima, verskim ili sličnim uverenjima, članstvu u sindikatu, fizičkom ili mentalnom zdravlju ili stanju i polnom životu, genetske i biometrijske podatke u svrhu identifikacije pojedinca.

 1. Načela Opšteg zakona o zaštiti podataka

Svako ko vrši obradu podataka mora poštivati navedena načela dobre prakse utvrđena u Opštem zakonu o zaštiti podataka kojih će se Samsung pridržavati na sledeće načine:

 • Lične podatke ćemo obrađivati zakonito, pošteno i transparentno (videti pod „zakonitost, poštenost i transparentnost”).
 • Lične podatke ćemo prikupljati u posebne, izričite i zakonite svrhe te ih nećemo obrađivati na način koji nije u skladu s tim svrhama (videti pod „ograničavanje svrhe i smanjenje količine podataka“).
 • Obrađivaćemo lične podatke koji su primereni, relevantni i ograničeni na ono što je nužno u odnosu na svrhe u koje se obrađuju (videti pod „ograničavanje svrhe i smanjenje količine podataka“).
 • Pobrinućemo se da lični podaci budu tačni i prema potrebi ažurirani; ako su podaci netačni, preduzećemo svaku razumnu meru kako bi oni bili bez odlaganja izbrisani ili ispravljeni, uzimajući u obzir svrhe u koje se ti podaci obrađuju (videti pod „tačnost“).
 • Lične ćemo podatke čuvati u onom obliku koji omogućavaju identifikaciju pojedinca na kojeg se oni odnose samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se lični podaci obrađuju (videti pod „ograničenje skladištenja“).
 • Primenićemo odgovarajuće tehničke ili organizacijske mere kojima će se osigurati sigurnost ličnih podataka, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade, kao i od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja (videti pod „celovitost i poverljivost”).

U nastavku slede dodatne informacije o svakom od ovih načela.

5.1.       Zakonitost, poštenost i transparentnost

Cilj merodavnog prava o zaštiti ličnih podataka nije sprečiti obradu ličnih podataka, već osigurati da se to čini pošteno i bez negativnog učinka na prava ispitanika.

Obrada ličnih podataka zakonita je ako je ispunjen jedan od zakonskih uslova obrade.

5.2.       Ograničavanje svrhe i smanjenje količine podataka

Lični podaci mogu se obrađivati samo radi određene svrhe o kojoj je ispitanik bio obavešten prilikom prvog prikupljanja podataka ili u druge svrhe koje su izričito dopuštene merodavnim pravom o zaštiti podataka. To znači da se lični podaci ne smeju prikupljati u jedne, a koristiti u druge svrhe. Ako je potrebno promeniti svrhu radi koje se lični podaci obrađuju, ispitanik mora biti obavešten o novoj svrsi pre početka bilo kakve obrade.

5.3.       Tačnost

Lični podaci moraju biti tačni i ažurirani. Neispravni podaci ili podaci koji dovode u zabludu nisu tačni, pa je stoga potrebno preduzeti korake u svrhu provere tačnosti svih ličnih podataka u trenutku njihovog prikupljanja te nakon toga u redovitim vremenskim razmacima. Netačne ili neažurirane podatke potrebno je uništiti. 

5.4.       Ograničenje skladištenja

Lične podatke potrebno je čuvati u obliku koji ne omogućuje identifikaciju pojedinca na kojeg se oni odnose samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se lični podaci prikupljaju. To znači da je podatke potrebno uništiti ili izbrisati iz naše baze kad oni više nisu potrebni.

Nakon isteka razdoblja čuvanja, evidencija koja sadrži lične podatke biće uklonjena na siguran način i uništena, osim u slučaju kada postoji opravdan poslovni razlog za nezino zadržavanje i nakon ovog razdoblja (primer: ispitanik je pokrenuo spor protiv nas i zadržani lični podaci relevantni su za taj spor).

5.5.       Celovitost i poverljivost

Dužni smo preduzeti odgovarajuće mere zaštite protiv nezakonite ili neovlaštene obrade ličnih podataka te protiv njihovog slučajnog gubitka ili oštećenja.

Očuvanje sigurnosti podataka podrazumeva osiguravanje poverljivosti, celovitosti i dostupnosti ličnih podataka koje se definišu kao u nastavku:

 1. a) Poverljivost znači da pristup ličnim podacima imaju samo one osobe koje su ovlaštene za njihovo korištenje.
 2. b) Celovitost znači da lični podaci moraju biti tačni i prikladni za svrhe u koje se obrađuju te pouzdani tokom svog trajanja (odnosno, neovlaštene osobe ne smeju izmeniti te podatke).
 3. c) Dostupnost znači da ovlašteni korisnici imaju mogućnost pristupa podacima ako su im oni neophodni za odobrene svrhe. Stoga je lične podatke, umesto na pojedinim ličnim računarima, potrebno skladištiti u našoj glavnoj računarskoj bazi.

Sigurnosni postupci uključuju:

 1. a) Kontrole pri ulazu. Prijavljivanje nepoznatih u prostorijama s kontrolisanim ulazom.
 2. b) Sigurne stolove i ormare na zaključavanje. Zaključavanje stolova i ormara ako se u njima čuvaju poverljive informacije bilo koje vrste. (Osobni podaci uvek se smatraju poverljivima).
 3. c) Načine uništavanja. Papirna dokumente potrebno je izrezati. Diskete i kompaktne diskove samo za čitanje (CD-ROM) potrebno je fizički uništiti onda kada oni više nisu potrebni.
 4. d) Samsungovi članovi osoblja dužni su osigurati da poverljive informacije prolaznicima nisu vidljive na ekranima te se odjaviti s ličnog računara kad ga ostavljaju bez nadzora.

Samsung se pridržava svih postupaka i koristi sve raspoložive tehnologije kako bi se očuvala sigurnost svih ličnih podataka od trenutka njihovog prikupljanja pa sve do njihovog uništenja. U praksi to znači sledeće:

 1. a) Može se pristupiti samo onim ličnim podacima za koje postoji dopuštenje te samo u odobrene svrhe.
 2. b) Ni jednoj drugoj osobi (uključujući i druge Samsungove članove osoblja) ne sme se omogućiti pristup ličnim podacima, osim ako imaju odgovarajuće dopuštenje za to.
 3. c) Lični podaci se štite primer: poštovanjem pravila o pristupu prostorijama, pristupu računara, zaštitom pomoću lozinke i enkripcijom, omogućavanjem sigurnog skladištenja podataka i njihovog uništavanja, te drugim merama sigurnosti utvrđenim u Samsungovim pravilima o sigurnosti podataka.
 4. d) Lične podatke (uključujući i lične podatke u spisima) ili uređaje koji sadrže lične podatke (ili uređaje koje je moguće upotrebiti kako bi se pristupilo ličnim podacima) ne iznosi se iz Samsungovih prostorija, osim ako su poduzete odgovarajuće mere sigurnosti (primer: pseudonomizacija, enkripcija ili zaštita lozinkom) radi zaštite podataka i uređaja.
 5. e) Lične podatke se ne skladište na lokalnom disku ili ličnom uređaju koji se upotrebljavaju u radne svrhe.
 1. Deljenje ličnih podataka (uključujući prenos podataka izvan EGP-a)

Lični podaci mogu se prenositi samo trećoj strani kao pružatelju usluga koja se pristaje pridržavati potrebnih pravila i postupaka i ispunjavati sve relevantne ugovorne odredbe koje od nje zahtevamo te koja na zahtev pristaje na implementaciju odgovarajućih mera.

Lični podaci mogu se podeliti s drugim članom osoblja naše grupe (koja uključuje naša društva kćeri i naše nadređeno društvo skupa s njegovim društvima kćerima) samo ako su primatelju takvi podaci neophodni za potrebe posla, a prenos je u skladu s primenjivim ograničenjima prekograničnog prenosa (videti u nastavku).

Lični podaci koji potiču iz jedne zemlje prenose se preko granice ako ih se dostavlja, šalje, vrši uvid u njih ili im se pristupa u nekoj drugoj zemlji. Pre prekograničnog prenosa ličnih podataka proveriće se jesu li za to zadovoljeni svi potrebni uslovi.

 1. Izrada profila i automatsko donošenje odluka

Postoje značajna ograničenja u pogledu okolnosti u kojima je moguće doneti automatsku odluku o pojedincima (radi se o odluci koja se donosi isključivo automatizirano, bez ikakvog uplitanja čoveka).  Ovo vredi i za izradu profila (radi se o automatskoj obradi ličnih podataka za ocenu određenih aspekata u vezi s pojedincem, primer: da li bi pojedincu bili zanimljivi određeni proizvodi).

Ova vrsta odlučivanja moguća je samo radi izvršavanja ugovora, onda kada je to dopušteno zakonom ili ako je pojedinac na to dao izričitu dozvolu.  Pojedinci imaju pravo na informacije o donošenju odluka te imaju određena prava o kojima moraju biti obavešteni, uključujući pravo na zahtevanje ljudske intervencije ili pravo na osporavanje odluke, a za ovu vrstu odlučivanja takođe postoje stroga ograničenja u vezi s korišćenjem posebnih kategorija ličnih podataka.

Svaka aktivnost izrade profila biće provedena potpuno u skladu s merodavnim zakonodavstvom.

 1. Spoljni marketing

Postoje strogi zahtevi zaštite podataka u vezi s spoljnim marketingom koji je usmeren na naše klijente te pritom sledimo sve smernice koje se odnose na nas.

 1. Vođenje evidencije

Važno je da možemo dokazati da se pridržavamo načela obrade podataka. Onda kada je to potrebno, vodimo odgovarajuću evidenciju o našem postupanju s ličnim podacima.  Ona može uključivati evidenciju o pravnim osnovama na temelju kojih obrađujemo lične podatke, evidenciju o podacima poslanima ispitanicima i evidenciju o našoj obradi ličnih podataka.

 1. Prava ispitanika

Lični podaci se obrađuju u skladu s pravima ispitanika. Ispitanici imaju sledeća prava:

 1. a) Ako su dali dozvolu na obradu, oni mogu u bilo kojem trenutku povući tu dozvolu (ovo mora biti jednako jednostavno kao i njeno davanje).
 2. b) Imaju pravo na jasne, transparentne i lako razumljive informacije o načinima upotrebe njihovih ličnih podataka (upravo zbog toga i pružamo izjavu o privatnosti podataka).
 3. c) Imaju pravo zatražiti pristup svim podacima u posedu rukovodioca obrade koji se odnose na njih.
 4. d) Imaju pravo zatražiti da se netačni podaci izmene i isprave.
 5. e) Imaju pravo zahtevati brisanje podataka koji se odnose na njih a koji se nalaze u posedu rukovodioca obrade ako su za to ispunjeni određeni uslovi utvrđeni primenjivim pravom.
 6. f) Imaju pravo zahtevati ograničavanje obrade u slučajevima kada su za to ispunjeni određeni uslovi utvrđeni primenjivim pravom.
 7. g) Imaju pravo zahtevati prenos podataka drugom rukovodiocu obrade ako su za to ispunjeni određeni uslovi utvrđeni primenjivim pravom.
 8. h) Imaju pravo uložiti prigovor na obradu ličnih podataka ako su za to ispunjeni određeni uslovi utvrđeni primenjivim pravom o zaštiti podataka.
 9. i) Imaju pravo da se na njih ne odnosi odluka koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući izradu profila, koja proizvodi pravne učinke koji se odnose na njih ili na sličan način značajno na njih utiče, osim ako su dali izričitu dozvolu za to ili ako je to neophodno za sklapanje ili izvršavanje ugovora s njima.
 10. j) Imaju pravo na tužbu Agenciji za zaštitu ličnih podataka u vezi s našom obradom podataka (podaci za kontakt nalaze se u nastavku), iako bismo voleli podstaknuti ispitanika da se u slučaju bilo kakvih nedoumica najpre obrati nama kako bismo mi pokušali rešiti problem.

Ako ispitanik želi ostvariti neko od svojih prava, treba se obratiti Službeniku za zaštitu podataka. Možda će biti potrebno preduzeti odgovarajuće korake radi utvrđivanja identiteta osobe koja podnosi zahtev.

Službeni zahtev ispitanika (podnositelja zahteva) za pristup ličnim podacima koji se odnose na njega i koji se nalaze u posedu beogradske grane kompanije Samsung Electronics Austria GmbH može se podneti u pisanom obliku.  Međutim, zahtev ispitanika za pristup ličnim podacima ne mora nužno biti služben niti on mora biti podnet u pisanom obliku (pristup ličnim podacima moguće je zatražiti na društvenim mrežama ili telefonski).  Svaki član osoblja koji zaprimi zahtev za pristup ličnim podacima bez odlaganja će proslediti zahtev službeniku za zaštitu podataka i/ili pravnoj službi i službi za praćenje usklađenosti. 

Službenik za zaštitu podataka će, osim u izuzetnim slučajevima, odgovoriti na zahtev u roku od 30 dana od njegovog prijema. Ako Samsung ne može pružiti zatražene lične podatke, razlozi za to će biti potpuno dokumentovani te će ispitanik biti obavešten o njima u pisanom obliku.  Ispitaniku će takođe biti dostavljeni podaci o nadležnom nadzornom telu kojem je moguće podneti tužbu, u skladu sa zahtevima merodavnog prava o zaštiti podataka.

 1. Povreda ličnih podataka          

Povreda ličnih podataka je kršenje sigurnosti koje dovodi do slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmene, neovlašćenog otkrivanja ili pristupa ličnim podacima koji su preneseni, uskladišteni ili na drugi način obrađivani.  Povreda ne mora nužno podrazumevati otkrivanje ličnih podataka spoljnjem izvoru bez potrebnog dopuštenja, ali može značiti da je netko iznutra pristupio tim podacima bez potrebnog dopuštenja.

Neke oblike povrede dužni smo prijaviti nadležnom regulatornom telu, a u ograničenom broju slučajeva i samim ispitanicima.

O povredi ličnih podataka ili sumnji na povredu bez odlaganja ćemo obavestiti Službu za sigurnost europskog sedišta Samsunga, službenika za zaštitu podataka Samsung Electronics Austria GmbH grana u Bepgradu i/ili pravnu službu i službu za praćenje usklađenosti kako bi oni mogli preduzeti neophodne mere ili po potrebi proslediti slučaj dalje.

 1. Ažuriranje Pravila

O ažuriranju i izmenama ovih Pravila bićete obavešteni elektroničkom poštom ili objavom na internet stranici.

 1. Korisni podaci za kontakt

U vezi sa zaštitom podataka možete se obratiti na sledeću adresu:

Samsung Electronics Austria GmbH, Beograd (Novi Beograd

Omladinskih brigada 90v, Novi Beograd, Republika Srbija

Adresa e-pošte: Obratite nam se na dataprotection.sead@samsung.com